LITHUANIAN NATIONAL AERO CLUBKlubo laiško antgalvis


TRUMPAI: Trečiasis lietuvių klubas "Lithuanian National Aero Club" (Lietuvių Tautinis Aero Klubas) įkurtas apie 1937 m. Čikagoje. Iniciatorius ir klubo pirmininkas J.P.Poška. Turėta keletas privačių lėktuvų. Klubas gyvavo iki 1938m. rudens.

APIE KLUBĄ:


EDMUNDAS JASIŪNAS
"Plieno Sparnai" Nr.2-3 Čikaga 1971 m.

Apie 1937 m. buvo įsteigtas jau trečiasis iš eilės lietuvių aero klubas, kurį suorganizavo dr J.P. Poška, turėjęs savo gyd. kabinetą Lietuvių Auditorijos patalpose, 3133 S. Halsted gatvėje.

Oficialus klubo adresas buvo 814 W. 33 St. Klubo pavadinimas - Lithuanian National Aero Club (Lietuvių Nacionalis Aero Klubas).

Pagal laiškų antgalvį, klubo valdyba sudarė: dr. J.P. Poška - pirm., dr. F. Pulsucki Le Van - vice-pirm., A. Kiela - antrasis vice-pirm., V. Rėkus - sekr., A. Gudaitis - fin. sekr., B.J. Jakaitis - ižd. Pats dr. Poška nebuvo lakūnas. Dr. Pulsucki buvo lakūnas, turėjo savo lėktuvą, kurį laikė Municipaliniame (Midway) aerodrome.

A. Kiela - veiklus lakūnas, turėjo nuosavą senesnio tipo lėktuvą. V. Rėkus, A. Gudaitis ir
B. J. Jakaitis nebuvo lakūnai. Klubui taip pat priklausė J. Krivis, turėjęs nuosavą "Eagle Rock" tipo lėktuvą.

1937 m. vasarą su Lietuvos sportininkų grupe JAV-se lankėsi du pasižymėję sklandytojai: J. Pyragius ir Br. Oškinis.

Grįždami iš tarptautinių sklandymo rungtynių Elmiroje, N.Y., jie buvo sustoję Čikagoje, kur dr. J.P. Poškos ofise (Liet. Auditorijoje) lietuvių aero klubas jiems surengė priėmimą. Į priėmimą atsilankęs J. Pyragius visiems paliko labai gerą įspūdį.

Liepos 18 d. Stinson aerodrome (4 mylios į vakarus nuo Lyons, Ilin.., prie 66 kelio) buvo surengta aviacijos diena. Publikos atsilankė apie 3000. Br. Oškinis su "Biržiečiu" ore išsilaikė 4 1/2 val., o J. Pyragius su "Rūta" pademonstravo oro akrobatiką.

Vėliau programą lėktuvais pildė komerc. lak. Elmer Mackevičius ir kiti.

1937 m. rugsėjo 12 d. Ford aerodrome (dabart. Chicago-Hammond), į pietus nuo Lansing, Ilin. buvo surengta antroji aviacijos diena.

1938 m. birželio 5 d., J. Krivio ir dr. Poškos pastangomis, buvo surengta Trečioji Metinė Oro Paroda, įvykusi Stinson aerodrome. Joje dalyvavo lietuviai lakūnai: J. Krivis, Al. Latorza, Mochevicz, Ed. Pross ir kiti.

Kadangi šventė nebuvo pakankamai išgarsinta, pasisekimas nebuvo didelis. Tų pat metu rudenį ir šio klubo veikla užgeso. Dr. J.P. Poška mirė 1970 m.


KLUBO GYVENIMO AKIMIRKOS FOTOGRAFIJOSE
Sklandytojų iš Lietuvos priėmimas Lietuvių Auditorijoje, Čikagoje, 1937 m. liepos mėn. Priekinėje eilėje sėdi, iš k. į d.: (neatpaž.), dr. J.P. Poška (laiko sklandytojų įteiktą dovanėlę - Dariaus ir Girėno biustą), lak. Antanas Kiela, skl. av. mjr. J.Pyragius, lak. Juozas Krivis ir neatpaž. asmuo.
Paspaudę fotografiją ją padidinsite


SVETAINĖS ADMINISTRACIJA IEŠKO BET KOKIOS TEKSTINĖS AR VAIZDINĖS INFORMACIJOS APIE ŠĮ AERO KLUBĄ. TURINTYS IR NORINTYS PASIDALINTI INFORMACIJA RAŠYKITE ASMENINĮ PRANEŠIMĄ ADMINISTRATORIUI ARBA ŠIOJE DISKUSIJŲ TEMOJE. DĖKOJAME


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis