Stepono Dariaus giminės.

Straipsnis, kurio ieškote - nebepasiekiamas. Informacija kuri buvo surinkta visose 4-iose „Stepono Dariaus giminės“ šiuo metu atnaujinta, papildyta dar niekur neskelbtais faktais ir pasiekiama el. leidinyje „Stepono Dariaus giminės“.
Leidinio kaina 10€, visos surinktos lėšos bus nukreiptos į fondą skirtą šios svetainės atnaujinimui, o leidinį įsigyti galite ČIADėkoju, Nerijus Korbutas

Rašykite:
n.korbutas@gmail.com


Tekste aprašytos arba minimos pavardės:

Andriuškevičienė Teofilė; Andriuškevičius Kazimieras; Andriuškevičiūtė Viktorija; Balčiūnas Jonas; Bartkevičiūtė Teklė; Bernotas Alfonsas Adolfas; Bernotas Juozapas Aleksandras; Bernotas Juozapas; Bernotienė Stanislava; Bieliauskaitė Emilija; Bieliauskaitė Zofija; Bieliauskas Jurgis; Bieliauskas Jurgis; Bieliauskas Justinas; Bieliauskienė Ona; Bublytė Ona; Budreckaitė Juozapota; Budreckas Motiejus; Budrikas Juozas; Butavičiūtė Gertrūda; Čaikauskienė M.; Čižinauskaitė Audronė, Čižinauskas Jonas; Čižinauskienė Jaunutė; Darašius; Darienė Jaunutė; Darius Stephen; Darius Steponas; Dariūtė Nijolė Marija; Daugvardaitė Vida; Daugvardas Vincas; Daugvardienė Aldona; Degutienė Barbora; Degutis Charles; Degutis Jonas; Degutis Kazimieras; Degutis Stanley; Degutis Stasys; Dobkevičius Juozapas; Dovydaitis Vytautas; Dumšaitytė Lidija; Dzenat Anna; Dzenat Della; Dzenat Joseph; Dzenat Josephine; Dzenat Margareth; Gečas Steponas; Gedvilaitė Aleksandra; Gedvilaitė Antanina; Gedvilaitė Bogumila; Gedvilaitė Emilija Ksavera; Gedvilaitė Karolina; Gedvilaitė Leokadija; Gedvilaitė Liudgarda; Gedvilaitė Teofilė Dorata; Gedvilaitė Viktorija Kazimiera; Gedvilas Albinas; Gedvilas Liudvikas; Gedvilas Povilas; Gedvilas Pranciškus; Gedvilas Teodoras; Gedvilienė Marijona; Girėnas Stasys; Guiga Algirdas; Guigienė Audronė; Idzelevičienė Adolfina; Idzelevičienė Emilija; Idzelevičienė Magdalena; Idzelevičius Aleksandras Juozapas; Idzelevičius Jokūbas; Idzelevičius Kasparas Merkelis Baltazaras; Idzelevičius Mečislovas; Idzelevičius Soteras; Idzelevičius Viktoras Jokūbas; Idzelevičiūtė Aleksandra Elena; Idzelevičiūtė Bronislava; Idzelevičiūtė Elžbieta; Idzelevičiūtė Marijona; Idzelevičiūtė Stanislava; Indzelevičiūtė Bronislava; Jasiūnas Edmundas; Jonikštaitė Barbora; Josset Raoul; Jotkevičienė Leokadija; Jotkevičius Feliksas; Jucevičienė Apolonija; Jucevičienė Augustina; Jucevičienė Juozapota; Jucevičienė Kotryna; Jucevičienė Rozalija; Jucevičius Aleksandras; Jucevičius Boleslovas; Jucevičius Bronislovas; Jucevičius Feliksas Erikas; Jucevičius Jonas; Jucevičius Laurynas; Jucevičius Mečislovas; Jucevičius Petras; Jucevičius Pranciškus; Jucevičius Romualdas Laurynas; Jucevičius Stanislovas; Jucevičius Steponas; Jucevičius Viktoras; Jucevičiūtė Aurelija Atanazija; Jucevičiūtė Jadvyga; Jucevičiūtė Julijona; Jucevičiūtė Konstancija; Jucevičiūtė Marija, Jucevičiūtė Melanija Julija; Jucevičiūtė Ona; Jucevičiūtė Vincenta; Jucevičiūtė Zofija; Jucius William; Jucus Bill; Jucus Josephine; Jucus Stanley; Jurgėla Petras; Juškevičius Steponas; Juškevičiūtė Marijona; Juškevičiūtė Rozalija; Kačergius Gintautas; Kavaliauskaitė Mikalina; Kavaliauskas Jonas; Kavaliauskas Juozapas; Kavaliauskienė Domicelė; Kavaliauskienė Viktorija; Kymontas Kazimieras; Kymontienė Liudgarda; Kirvelytė Ona; Koncevičius Charles Bruno; Kondratas Zigmas; Kožukauskaitė Rozalija; Kungytė Kotryna; Labanauskaitė Domicelė; Liaudanskaitė Adolfina; Linkevičiūtė Apolonija; Mackevičius Liudvikas; Mackevičiūtė Antanina; Maštaraitė Giedrima; Maštaras Adolfas; Maštaras Skirmuntas; Maštarienė Nijolė; Milmontas Juozapas; Milmontienė Karolina; Nalson John; Nalson Laura; Narkevičiūtė Magdalena; Našlėnas Baltramiejus; Našlėnas Jonas; Našlėnas S.; Našlėnienė Laura; Našlėnienė Ona; Navickienė Vida; Nikodemas Mileris; Nikolajevienė Ipolita; Nikolajus Vladimiras; Nikolajūtė Liudvika Ipolita; Niksonas R.; Oginskienė Marija; Oginskis Bogdanas; Ona Keturakytė; Ona Škėmienė; Patricija Bagdonaitė; Patricija Milerienė; Pocius A.; Poškus Pijus; Povilaitytė – Venckūnienė Juzefa; Pranckevičiūtė Ipolita; Pupalis Kazimieras; Radzevičienė Leokadija; Radzevičius Juozapas; Rafalavičienė Teofilė; Rafalavičius Ananijus; Rafalavičius Antanas; Rafalavičius Bronislovas; Rafalavičius Česlovas; Rafalavičiūtė Aurelija; Rafalavičiūtė Gabrielė; Rafalavičiūtė Stefanija; Rafalavičiūtė Viktorija; Ramanauskaitė Magdalena; Rapalavičienė Teofilė; Raštikis Mečislovas; Regienė Mildred; Regis Antanas; Regis Anthony; Regis Mildred; Riepšaitė Elžbieta; Riepšaitė Irena; Riepšaitė Ona; Riepšaitė Valerija; Riepšas Dominykas; Riepšas Vytautas; Riepšienė Zofija; Rimeikis Vytautas; Silvestravičiūtė Julija; Stanesco Elizabeth; Stanesco John; Stanislava Mileraitė; Stella Miller; Stradomskienė Bronislava; Stradomskienė Teklė; Stradomskis Andrius; Stradomskis Bronislavas; Stradomskis Leonas; Stradomskis Romanas; Stradomskis Teofilis; Stradomskytė Elena; Stradomskytė Emilija; Stradomskytė Jadvyga; Stroden Bernice, Strodomskienė Bronislava; Stulpin Katherine; Stulpin William John; Stulpinas Pranciškus; Stulpinas Vincentas Stulpinienė Konstancija; Stulpinienė Teklė; Škėma Algirdas; Škėma Andriejus; Škėma Antanas Algirdas; Škėma Liudas; Škėma Liudvikas; Škėma Mykolas; Škėma Pranciškus; Škėmaitė Vida; Škėmaitė Aida; Škėmaitė Aldona Andrėja; Škėmaitė Dalia; Škėmaitė Jaunutė Liudvika; Škėmaitė Reda; Škėmienė Lidija; Škėmienė Liudvika; Škėmienė Ona; Šlepavičius Augustinas; Šlepavičius Laurynas; Šlepavičiūtė Julija Barbora; Šliogerytė Teklė; Urbonienė; Vabalas Raimundas; Vaišvila Aloyzas; Vaišvila Ipolitas; Vaišvila Liudvikas; Vaišvilaitė Augustina Klara; Vaitkevičienė Marijona; Vaitkevičius Aleksandras; Vaitkevičius Jonas; Valavičienė; Valavičius; Vasiliauskienė Dalia; Vichertaitė Teklė; Vietavičiūtė Cecilija; Žakevičius Karolis; Žakevičiūtė Julija; Žakevičienė Cecilija.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis