Petras Lapienis
Karo lakūnas, aviacijos majoras
1901-1984Mjr. Petras Lapienis gimė 1901 m. rugpjūčio 22 d. Antazavėje, Zarasų aps.

1921 m. Kaune baigęs „Pavasario" gimnaziją, įstojo į Karo mokyklą.

1923 m. baigęs jos V laidą tapo kavalerijos leitenantu ir buvo paskirtas į 1-ąjį husarų pulką.

1925 m. baigė fizinio lavinimo kursus, vadovavo Mokomojo eskadrono būriui, buvo pulko sporto instruktorius.

1927 m. baigė Lietuvos universiteto Teisių fakultetą.

1928 m. sausio 25 d. perkeltas į Karo aviaciją. Pirmą savarankišką skrydį atliko tų pačių metų rugsėjo 11 d. ir buvo paskirtas 2-osios (žvalgybos) eskadrilės oro žvalgu.

1930 m. baigęs ugniagesių kursus paskirtas Aviacijos ugniagesių komandos viršininko pavaduotoju.

Nuo 1932 m. sausio 7 d.- I eilės karo lakūnas.

1932 m. spalio 1 d. - 1934 m. birželio 25 d. - karo aviacijos adjutantas, vėliau tarnavo 6-ojoje eskadrilėje karo lakūnu.

1936 m. vasario 1 d. paskirtas 2-osios eskadrilės vado pavaduotoju, ėjo eskadrilės vado pareigas.

1938 m. kovo 29 d. paskirtas į 8-osios eskadrilės vado pareigas, nuo 1938 m. birželio 13 d. - aviacijos majoras.

1938 m. rugpjūčio 6 d. kartu su eskadrile persikėlė į Pajuosčio aerodromą, laikinai ėjo Pajuosčio aviacijos įgulos viršininko pareigas.

1939 m. kovo 1 d. paskirtas Pajuosčio aerodromo komendantu. Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, 1940 m. liepos 22 d. laikinai paskirtas neetatiniu Joniškėlio įgulos viršininku.

1940 m. spalio 26 d. perkeltas į Kauną dirbti Karo aviacijos likvidacinėje komisijoje, o gruodžio 20 d. išleistas į atsargą.

1940-1944 m. gyveno Šalpėnų k., Švėkšnos vlsč., Tauragės aps. Tarnavo Lietuvos vietinės rinktinės Tauragės komendantūroje.

1945 m. pradžioje NKVD suimtas.

1947-1951 m. kalėjo Vorkutos lageriuose.

1951-1958 m. su šeima gyveno tremtyje Permės srityje, Jusvino miškų ūkyje.

1958 m. grįžęs į Lietuvą, gyveno Molėtuose, Giedraičiuose. Vėliau įsikūrė Vilniaus rajone, Pikeliškėse, dirbo pagalbiniu darbininku statybose.

Mirė 1984 m. gruodžio 12 d. Palaidotas Riešės kapinėse, Vilniaus rajone.

APDOVANOTAS:
Vytauto Didžiojo 5-ojo laipsnio ordinu
Lietuvos nepriklausomybės medaliu
Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjungos „Artimui Pagalbon" 3-iojo laipsnio ženklu
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1937 12 30).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis