Bruzdeilinas (Bruzdeilins) Vilius (Vilgelmas).
1891 - 1939


1891 12 17 Kodjanių vnk., Klaipėdos aps. gimė Bruzdeilinas (Bruzdeilins) Vilius (Vilgelmas).

1914 08 02 savanoriu stojo į Vokietijos kariuomenę, paskirtas į 41 pėsr. pulką.

1915 01 27 suteiktas jefreiterio laipsnis.

1915 02 15 perkeltas į Karaliaus Frydricho Didžiojo 4 grenadierių pulką.

1914-15 dalyvavo kovose rusų fronte.

1915 05 15 pradėjo mokytis Vartelagerio karo mokykloje.

1915 08 07 suteiktas ats. leitenanto laipsnis.

1915 08 15 paskirtas Gvardijos pulko kuopos vadu.

1919 01 07 demobilizuotas.

1919 07 15 savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas 1 atsargos bataliono 1 kuopos jaun. karininku.

1919 08 06 paskirtas kuopos vadu.

1919 10 01 - mokomosios komandos viršininku.

1919 10 08 nustatytas vyr. leitenanto laipsnis.

1920 03 24 paskirtas Šiaulių gelež. stoties ir ruožo komendanto padėjėju.

1920 05 21
pakeltas į kapitonus.

1921 05 25 paleistas į atsargą.

1924 03 01 KAM sanitarijos skyriaus stipendininkas.

1925 04 01 baigė Karaliaučiaus universiteto Medicinos f-tą.

1925 10 01 priimtas į karo tarnybą, paskirtas 6 pėst. pulko vyr. sanitarijos karininku.

1926 01 31 - Karo ligoninės jaun. ordinatoriumi.

1927 02 16 suteiktas majoro laipsnis.

1929 08 01 paskirtas 5 pėst. pulko vyr. sanitarijos karininku.

1932 02 13 suteiktas plk. leitenanto laipsnis.

1932 04 23 paskirtas karo aviacijos vyr. sanitarijos karininku.

1939 03 17 mirė.

Apdovanotas:
Vytauto Didžiojo 4 laipsnio ordinu (1938),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
Savanorių medaliu (1928).

Žmona - Ona Pračkaitytė-Dudzinskienė, duktė - Stefanija Salomėja (1922).


Literatūra:
"Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953" II tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis