KARYS (1950-1991)
1950 m. Niujorke, lietuvių išeivių iniciatyva ir pastangomis atgaivintas tarpukario Lietuvoje leistas kariuomenės žurnalas KARYS. Leidyba tęsėsi net 41 metus, iki pat 1991 m., kuomet šį darbą perėmė atsikūrusi Lietuvos kariuomenė.
Per visus tuos metus žurnale atgulė galybė prisiminimų, įvairių straipsnių, biografijų, nekrologų, iliustracijų ir t.t. Neabejotinai - tai neįkainojamas informacijos šaltinis besidominčiam Lietuvos karybos istorija, bei Lietuvos ir lietuvių išeivijos istorija apskritai.
• • • •

Žurnalas, kurio originalai saugomi Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, sistemoje epaveldas.lt paveikslėlių formatu patalpintas ir viešai prieinamas jau eilę metų, tačiau tik retas ieškodamas informacijos ir nesant jokios paieškos galimybės ryžtasi peržiūrėti šimtus numerių ir tūkstančius puslapių. Šio projekto esmė - padaryti išeivijos Karį labiau prieinamą, o jame esančią informaciją - lengviau randama.
Parengėme visų numerių turinius, o leidinį peržiūrėti bei atsisiųsti galite PDF formatu. Leidinio puslapiai iš paveikslėlių paversti į raiškųjį tekstą, todėl ieškodami informacijos galėsite naudotis savo PDF žiūryklės paieška. Pastebėję neveikiančią nuorodą ar klaidą, taip pat turintys klausimų ar pastabų - parašykite puslapio apačioje nurodytu el. paštu. Įdomių atradimų!

• • • •


1950 1951 1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991


• • • •

ViršelisAprašymas
1950 Nr.1


• A. Giedrius - Kariuomenės kūrimasis ir nepr. kovos
• Istorinė Lietuva ir jos kariai
• S. Urbonas apie Nepriklausomybės kovas
• S. Raštikis - Lietuvos kariuomenės išformavimo 10-metis
• K. Grinius - Lemiamieji metai
• Buvusių karių organizacijos Amerikoje
• Slaptoji sovietų žvalgyba
• Majorą Juozą Tomkų prisiminus
• Pulk. dr. Juozą Ūsą amžinybėn palydėjus
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1950 Nr.2

• J. Budrys - Klaipėdos krašto paėmimas 1923 m.
• Karo mokyklos kūrimasis 1919 m.
• Kryžiuočių riteris Kyburgas apie Vytautą
• Maskolių "strateginio saugumo" argumentai
• Paskutinis R. Marcinkaus laiškas
• Kautynės prie Joniškėlio
• Iš partizanų kovų 1944 m.
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1951 Nr.3

• Nepriklausomybės kovų išvakarės
• Pirmasis Lietuvos kariuomenės paradas
• Pirmoji baterija
• Karo mokyklos kūrimasis 1919 m.
• Kaip atsirado kariūno vardas
• Apie tautines dalis Lietuvos kariuomėje
• Pogrindžio spauda nacių okupacijos metu
• Kun. I. Račys -Mano kelias į savanorius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1951 Nr. 4-5

• Prezidento K.Griniaus atsišaukimas į Tautą
• Jungtinės Tautos ir Lietuva
• S. Tamulaitis - Pirmosios nepriklausomybės kovos
• Amerikos Raudonasis Kryžius Lietuvoje 1919-1922 m.
• Pogrindžio spauda nacių okupacijos metu
• Lietuvos sukilėliai prieš maskolius 1863 m.
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1951 Nr.6

• A.Merkelis apie Vaižgantą
• Jungtinės Tautos ir Lietuva
• Mūsų santykiai ir kovos su lenkais
• 1920 XI 19 Širvintų kautynių komentarai
• Atominė energija ir jos panaudojimas
• Lietuvos sukilėliai prieš maskolius 1863 m.
• Kai komunistai užėmė Chuangą
• Rekrūtų dienos
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1951 Nr.7

• Lietuviškoji karinė spauda
• Atominė energija ir jos panaudojimas
• Juozui Balčiūnui Švaistui - 60
• Amerikos lietuvių legiono seimas
• Pirmoji Lietuvos kariuomenės priesaika
• Pogrindžio spauda nacių okupacijos metu
• Kai komunistai užėmė Chuangą
• Atviras laiškas gen. V. Nagiui - Nagevičiui
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1951 Nr.8

• A. Merkelis -Didžioji lietuvių tautos tragedija
• Dr. Kazimierą Grinių prisiminus
• Lietuvos vietinė rinktinė 1944 m.
• Atominė energija ir jos panaudojimas
• Kaip atrodo atominė bomba
• Parašiutininkas pasakoja
• Lietuviškoji karinė spauda
• Pogrindžio spauda nacių okupacijos metu
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1951 Nr.9


• Liepos mėn. Lietuvoje 1920 ir 1940 m.
• Lietuvos vietinė rinktinė 1944 m.
• Atominė energija ir jos panaudojimas
• Aš numušiau šešis sprausminius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1951 Nr.10-11

• Žygis į Seulą
• Lietuvos vietinė rinktinė 1944 m.
• Plk. Juozas Šarauskas
• Atominiai varikliai
• Mūšos kautynės
• Plk. Balys Giedraitis
• Plk. dr. Juozas Ūsas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1951 Nr.12

• Legionieriaus V. Vrublevičiaus prisiminimai
• Lietuvos vietinė rinktinė 1944 m.
• Atominė energija ir jos panaudojimas
• Ištrauka iš apysakos "Savanorių žemė"
• Aeromycinas
• Bombonešis B-36
• Padavimas apie Neringą
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1951 Nr.13

• Legionieriaus V. Vrublevičiaus prisiminimai
Didžioji lietuvių tautos mokykla
• Savanorių - kūrėjų testamentas
• Lietuvos vietinė rinktinė 1944 m.
• Atominė energija ir jos panaudojimas
• Vrš. Mikas Petrauskas
• Vrš. Stasys Čepulis
• Vrš. Simas Zaleckas
• Amerikos lietuviai II PK
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1951 Nr.14

• Legionieriaus V. Vrublevičiaus prisiminimai
• 1830-1831 metų sukilimas
• Lietuvos vietinė rinktinė 1944 m.
• Jonas Noreika - Trys velniai
• Medinis arklys
• Eil. Antanas Kizelevičius
• Br. gen. Klemensas Popeliučka
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1952 Nr.1

• 1830-1831 metų sukilimas
• Lietuvos vietinė rinktinė 1944 m.
• Pasaulio lietuvių spauda apie Lietuvą 1951 m.
• Jonas Noreika - Trys velniai
• Mjr. Jurgis Brusokas
• Lietuviai Niujorke
• Stalinas ir mūsų diplomatai
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


1952 Nr. 2

• Pasaulio lietuviai 1951 metais
• 1830-1831 metų sukilimas
• Lietuvos vietinė rinktinė 1944 m.
• Jonas Noreika - Trys velniai
• Pasaulio liet. spauda apie Lietuvą 1952 sausį
• Į mėnulį dar per brangu
• Lietuviai JAV kariuomenėje
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1952 Nr.3

• Santykiai su Vokietija 1919 m. kovą
• Šaulių sąj. įnašas nepriklausomybės kovose
• Pasitraukimas iš Klaipėdos 1939 m.
• 1830-1831 metų sukilimas
• Lietuvos vietinė rinktinė 1944 m.
• Plk. Vaclovas Jonavičius
• Jonas Noreika - Trys velniai
• Legionieriaus V. Vrublevičiaus prisiminimai
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1952 Nr.4

• 1830-1831 metų sukilimas
• Lietuvos vietinė rinktinė 1944 m.
• Sovietų pulkininkas Amerikoje
• Jonas Noreika - Trys velniai
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1952 Nr.5

• 1830-1831 metų sukilimas
• Lietuvos vietinė rinktinė 1944 m.
• Pirmosios Lietuvos laivų Velykos tremtyje
• Juozas Ginkus
• Didieji lietuviai Darius ir Girėnas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1952 Nr.6

• 1830-1831 metų sukilimas
• Lietuvos vietinė rinktinė 1944 m.
• Apie oro karą Korėjoje
• Plk. Vladas Rėklaitis
• Įspūdžiai pamačius bolševikus 1919 m.
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1952 Nr.7

• 1830-1831 metų sukilimas
• Sov. sąj. sulaužytos sutartys su Lietuva
• Lietuvių kova dėl laisvės anglų akimis
• Thule - poliarinė JAV aviacijos bazė
• Širvintų kautynių epizodas
• Aviacijos karas Korėjoje
• Kautynės Liepijų pamiškėje
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1952 Nr.8

• 1830-1831 metų sukilimas
• Bolševizmas Lietuvos kariuomenėje
• Dwight D. Eisenhoweris
• Lietuvos vietinės rinktinės reikalu
• Mes gynėme tėvų žemę (1919 m.)
• Kautynės Liepijų pamiškėje
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1952 Nr.9

• 1830-1831 metų sukilimas
• Lėktuvas Starfire
• Katynas ir Pravieniškės
• Lietuvos vietinės rinktinės reikalu
• Stasys Butkus
• Mes gynėme tėvų žemę (1919 m.)
• Lietuvių karių gyvenimas 1952 m.
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1953 Nr.1

• Gen. P. Plechavičiaus kalba 1952 m.
• Klaipėdos krašto atgavimo sukaktis
• Kautynės Liepijų pamiškėje
• Plk. Jonas Petruitis
• Jaun. psk. S.Kabalskis
• Korėjos poligone pasidairius
• Amerikos bazės Anglijoje
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1953 Nr. 2

• Kovos už Nepriklausomybės aktą
• 1830-1831 metų sukilimas
• Adm. plk. ltn. Kazimieras Stepulis
• Juozas Benešiūnas apie 1919 m. kovas
• Legionieriai pagerbė gen. P. Plechavičių
• Prezidentas Eisenhoweris vykdo pažadus
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1953 Nr.3

• Lietuviai kovoje už Prancūzijos laisvę
• 1830-1831 metų sukilimas
• Vietoj Stalino nekrologo
• Apie aerofotografiją
• Lietuviai JAV kariuomenėje
• Darbas "Karyje" nacių okup. metais
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1953 Nr.4

• 1830-1831 metų sukilimas
• Lietuviai II PK audroje
• Antanas Grušaitis
• Sovietų oro ir vandens pajėgos
• Svetimoj žemėj žuvo 19 Lietuvos karių
• Lietuva Jungtinėse Tautose
• JAV laivynas saugo Europą
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1953 Nr.5

• 1830-1831 metų sukilimas
• Lietuvių seimas Petrapilyje
• Vladas Ivanauskas
• Antanas Matulaitis
• Vasario 16-osios gimnazijos reikalu
• Lietuviai JAV kariuomenėje
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1953 Nr.6

• Siaubo dienos ir naktys Žeimenos pakrantėse
• Šaulių sąjungos sukaktis
• Valentina Tomkienė
• Priešo propaganda
• Lietuviai dėl JAV ir Lietuvos laisvės
• Jonas Noreika - Trys velniai
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1953 Nr.7-8

• Dariaus ir Girėno žygio reikšmė
• 1830-1831 metų sukilimas
• Šaulių sąjungą prisimenant
• Lietuvių seimas Petrapilyje
• Plk. inž. Juozas Šimoliūnas
• Inž. Juozas Sagevičius
• Jonas Noreika - Trys velniai
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1953 Nr.9

• Vytauto Didžiojo mūšis prie Vorkslos
• 1830-1831 metų sukilimas
• Šaulių sąjungą prisimenant
• Jonas Noreika - Trys velniai
• Lietuviai JAV kariuomenėje
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1953 Nr.10

• Lietuvos laisvės kovų invalidai
• Kunigas Antanas Mackevičius
• Paskutinis aktas Pažeimenėje
• Jonas Noreika - Trys velniai
• Lietuviai kariai Korėjos kare
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1953 Nr.11

• Šaulių sąjungą prisimenant
• Bombonešiai virš Vilniaus
• Kunigas parklupdė rusų viršininką
• Lietuvio kario prisiminimai iš II PK
• Korėjos karas
• Lietuviai kariai komunistų nelaisvėje
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1953 Nr.12

• K. Škirpos kalba 1953 m.
• Lietuvio kario prisiminimai iš II PK
• Korėjos karas
• Lietuvos laivų kapitonai
• Lietuviai JAV kariuomenėje
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1954 Nr.1

• Prezidentą A. Smetoną prisimenant
• 1923 sausio penkioliktoji
• Lemiamų sprendimų išvakarėse
• Kariūno atsiminimai
• Panamos fronte nieko naujo
• "Karių tiesa" / "Raudonarmietis"
• Adomas ir Ieva Balsiai
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1954 Nr. 2

• Apie Lietuvos karo invalidus
• Nepriklausomybės kovų aukos
• Plk. Jurgis Bobelis
• Karinė žvalgyba
• Karui pasiruošti universitetas Kanadoje
• Jungtinių Tautų darbų apžvalga
• Savanoris Jonas Barčius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1954 Nr.3

• Kunigas Vladas Mironas
• Veliuonos "respublika"
• Vladas Putvys
• Vokietijos apginklavimo klausimu
• Mano kelias į savanorius (J.Kiaunė)
• Plk. Pranas Kaunas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1954 Nr.4

• Spaudos atgavimo 50-metis
• "Kariui" - 35
• V. Putvinskis Putvys prisimena
• Mūsų protėvių pinigai
• Plk. Pranas Kaunas
• P. Kauno prisiminimai iš 1919 m.
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1954 Nr.5

• S. Jakštas - Kruvinasis birželis
• LK daliniai
• Jie vedė mus sušaudyti (1919 m.)
• Lietuvos nepriklausomybės pirmieji žingsniai
• LDK žlugimo dienos
• Plk. ltn. dr. Antanas Petraitis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1954 Nr.6

• Dariaus ir Girėno idealas
• LK daliniai
• Tautinių dalinių klausimu
• Prisiminimai iš Korėjos
• Vincas Krėvė
• Lietuvos Karo mokyklos I laida
• Šaulių sąjunga ir Amerikos lietuviai
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1954 Nr.7

• Amerikos lietuvių legionas
• Dariaus ir Girėno tragediją prisiminus
• Lietuvos Karo mokyklos I laida
• Rusijos karinės pajėgos
• Greičiausias pasaulyje naikintuvas
• Teofilius Kuklys
• Ar galima nestoti į Amerikos kariuomenę
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1954 Nr.8

• Vėliava mus vedė į Kretingą (1918 m.)
• Tolko stovykla (1945 m.)
• Amerikos lietuvių šalpos fondas
• Ar kils karas dėl Formozos
• Prisiminimai iš 1940 m. rugpjūčio
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1954 Nr.9

• Lietuvos partizanai
• Kovos su bermontininkais
• Paliekame gimtąją žemę (1944 m.)
• Vladas Nagius Nagevičius
• Pirmasis karo kapelionas
• Katastrofa Azijoje
• Generolui T. Daukantui - 70
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1954 Nr.10

• Prahos skerdynių sukaktis
• Kova su Baltijos jūra
• Brig. gen. Nagių prisimenant
• Vladas Požėla
• Prof. Kazys Sleževičius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1954 Nr.11

• Tadas Kosciuška Amerikoje
• Lenkų partizanai Vilniuje
• Apie Vietinę rinktinę
• P. Plechavičiaus kalba
• Prof. V. Biržiškai - 70
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1955 Nr.1

• Dr. Jurgis Sauerveinas - Girėnas
• Kariniai mokslai
• Iš rytų į vakarus (II PK)
• Kazimieras Semenavičius
• Kodėl rusai nedezertyruoja
• H.Sienkevičius - Kryžiuočiai
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1955 Nr. 2

• Kariuomenės vaidmuo nepriklausomybei auštant
• Apie V. Nagiaus Nagevičiaus laidotuves
• Lietuviai kariai vakariečių nelaisvėje
• B.K. Balučiui - 75
• H.Sienkevičius - Kryžiuočiai
• V. Kareiva - Draugystė
• Plk. ltn. Leonas Valkūnas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1955 Nr.3

• Amerikos lietuvių organizacijos
• Jonas Karolis Katkevičius
• Artilerija II PK metu
• T. Papartis - Ekskursija į jūrą
• H.Sienkevičius - Kryžiuočiai
• Tadas Kosciuška ir Abraomas Linkolnas
• Šv. Kazimieras Lietuvos dailėje
• Algimantas Navikėnas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1955 Nr.4

• Jonas Karolis Katkevičius
• Artilerija II PK metu
• Viktoras Rumbutis - savanorio sūnus
• H.Sienkevičius - Kryžiuočiai
• Apolinaras Norvaiša
• Vincas Čepliauskas
• Rokas Židžiūnas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1955 Nr.5

• V. Europa atominio karo atveju
• LDK ir Maskvos pasiuntinybės XVI - XVII a.
• H.Sienkevičius - Kryžiuočiai
• Kriviečių kryžkelė
• Raudonoji Kinija
• Bertrand Russell apie karų priežastis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1955 Nr.6

• Kristijonas Donelaitis
• V. Europa atominio karo atveju
• Albrechtas Goštautas ir I-asis Lietuvos statutas
• Nuotykiai Lietuvos - SSSR sieną nustatant
• Birželio 13 d. 1941 m. Raseiniuose
• H.Sienkevičius - Kryžiuočiai
• B. Vrublevičius -Kartą Indokinijoje
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1955 Nr.7

• Paskutinis R.Marcinkaus atvirukas
• Dr. Kazys Grinius
• Žygimantas Augustas ir Barbora Radvilaitė
• Karo laivas išgelbėjo žvejus (1929 m.)
• H.Sienkevičius - Kryžiuočiai
• J. Vaičeliūnas - Tėvynės sargyboje
• Sportas JAV kariuomenėje
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1955 Nr.8

• Lucko suvažiavimas
• Išdavikas gavo rykščių (1920 m.)
• Lietuvos kavalerija senovėje
• Žmonių nuostoliai karuose
• H.Sienkevičius - Kryžiuočiai
• Pergalė be karžygio (ist. novelė)
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1955 Nr.9

• Lietuvos politinė kova 1905 m.
• Kardo vystymosi istorija
• Kunigaikščio Kęstučio šeima
• 30 dienų lenkų tarpe
• H.Sienkevičius - Kryžiuočiai
• Maskolių invazija ir Vilniaus apiplėšimas 1655 m.
• 10 metų tremties sportui
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1955 Nr.10

• Lietuvos kariuomenė
• K. Ostrogiškis ir Oršos mūšis 1514 m.
• Apie 1905 m. revoliuciją
• Karo reiškinys gyvulių pasaulyje
• H.Sienkevičius - Kryžiuočiai
• Plk. Jonas Kęsgaila
• Amerikos legionas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1955 Nr.11

• Apie Dr. Joną Šliūpą
• Pietinės lietuvių kiltys ir jų žemės
• Lai dzivu bralu tauta!
• Latvijos nepriklausomybės kovos
• Apie nepriklausomybės kovas
• E. Šulaitis - JAV kariuomenėje
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1956 Nr.1

• Kunigaikštis Jonušas Radvila
• Kpt. R. Marcinkaus mirtis
• Vladas Andriukaitis - Andrius Varguolis
• Dr. P. Daužvardis
• V.Putvio mintys apie Šaulių sąjungą
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1956 Nr. 2

• II-oji Karo mokyklos laida
• Arklys - kario draugas
• Jonušas Radvila
• Sąmokslas prieš lietuviškas pavardes
• V. Mingėla - Medinis dievas
• Mjr. Juozas Barauskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1956 Nr.3

• Lietuvos senosios karinės vėliavos Švedijoje
• LK štabo II-o skyriaus paskutinės dienos
• Pirmasis oro paštas
• Šaltasis karas 1955 m.
• Emilija Putvienė
• Prof. Vaclovas Biržiška
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1956 Nr.4

• Pamarėnai priklauso baltams
• Lietuvos senosios karinės vėliavos Švedijoje
• LK štabo II-o skyriaus paskutinės dienos
• Kavalerijos vaidmuo moderniame kare
• Šaulių sąjungos atsikūrimas tremtyje
• Plk. Aleksas Šumskis
• Mjr. Adolfas Mitalas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1956 Nr.5

• Lietuvos sukilimas prieš maskolius 1794 m.
• Lietuvoje nesisekė bolševikų desantininkams
• Skraidanti raketinė patranka
• Nuo kada lietuviai gyvena prie Baltijos
• Amerikos lietuvių sąskrydis Vašingtone
• Savanoris kūrėjas Jonas Dabulevičius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1956 Nr.6

• Lietuvos sukilimas prieš maskolius 1794 m.
• Belaisvio pasakojimas (II PK)
• Prūsai už Vyslos
• Šaulių sąjungos atsikūrimas tremtyje
• Lietuvių sporto šventė
• Ltn. Jonas Brazdžionis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1956 Nr.7

• Lepšių kaimas
• Apie Aisčių tautą - Galindus
• Jūrininkai kasa bulves (1944 m.)
• Lietuva - indoeuropiečių tėvynė
• Amerikos lietuvių legionas
• Martyno Jankaus vaikai
• Kpt. Jonas Palėjus
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1956 Nr.8

• Vytautas Didysis - Čekijos karalius
• Visi norėjo į frontą (1919 m.)
• Pasagos istorija
• Vytauto Didžiojo vasaros pilis
• Lietuvos karaliai
• Sovietų ir Vakarų karinių jėgų santykis
• Išaiškinta japonų kamikadzių paslaptis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1956 Nr.9

• Lietuviškoji divizija
• Senieji baltai ir jų gyvenamas plotas
• Vairuojamosios raketos
• Vytauto Didžiojo vasaros pilis
• Gen. Stasio Raštikio atsiminimai
• Lietuvių sporto žaidynės JAV
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1956 Nr.10

• Emilija Platerytė
• A.Novaitis - Niekieno žemėje
• Mūsų dienos Šiauliuose (1919 m.)
• Apie graikų ir lietuvių kalbų panašumus
• A. Balčiūnas apie tarnybą JAV kariuomenėje
• Gen. št. plk. ltn. Petras Žukas
• Kpt. Juozas Adomaitis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1956 Nr.11

• Pranas Vaičaitis - zanavykų dainius
• Lietuvos prekyba su Vakarais vid. amžiais
• Dėl Katkevičiaus pergalės ties Salaspiliu
• Sovietų Rusija - tautų kalėjimas
• Jurgis Kiaunė
• Savanorių kūrėjų sajungos sukaktis
• Plk. ltn. inž. Juozas Vitkus
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1957 Nr.1

• Krauju nusidažė mėlynasis Dunojus
• Gediminaitės vestuvės Bavarijoje XV a.
• Karas Viduriniuose Rytuose
• Apie "Prezidentas Smetona" laivą
• Parakas ir jo išradimas
• Apie Rytprūsių mozūrus
• Karaliaus Mindaugo sūnūs
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1957 Nr. 2

• Pabaltijo pašto ženklai
• Bolševikų kalėjimuose ir Červenės žudynėse
• Žvilgsnis į nepriklausomybės kovas
• Lietuviai ir latviai Polocko krašte
• 1956 m. sportas
• Mjr. Adolfas Mitalas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1957 Nr.3

• Klaipėdos sporto sąjunga
• Bolševikų kalėjimuose ir Červenės žudynėse
• Kovos kirvio laikai
• Atsitikimas geležinkelio stotyje (1944 m.)
• Plk. Juozas Musteikis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1957 Nr.4

• Lietuva ir Vengrija
• Bolševikų kalėjimuose ir Červenės žudynėse
• Kovos kirvio laikai
• Kaip buvo sulikviduota karinė spauda
• Savanoris kūrėjas Pijus Kulikauskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1957 Nr.5

• Kunigaikštis Algirdas ir Maskva
• Karinės istorijos reikalu
• Bolševikų kalėjimuose ir Červenės žudynėse
• Kostas Kalinauskas
• Savanoris kūrėjas Juozas Kaminskas
• Sovietų tankai Budapešte
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1957 Nr.6

• Rambyno kalnas
• Suvalkų trikampis
• Šaltųjų ginklų dailinimas ir ženklinimas
• Kaip žuvo Stasys Varčiūnas
• Bolševikų kalėjimuose ir Červenės žudynėse
• Gen. Edvardas Adamkavičius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1957 Nr.7

• Lietuvių - lenkų karas su švedais 1600-1611 m.
• Padauguvį prisiminus
• Bolševikų kalėjimuose ir Červenės žudynėse
• Plk. Povilas Žadeikis
• Plk. ltn. inž. Balys Sližys
• Prof. dr. Bernardas Kodaitis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1957 Nr.8

• Lietuvių - lenkų karas su švedais 1600-1611 m.
• Karo mokyklos IX laidos 30 m. sukaktis
• Bolševikų kalėjimuose ir Červenės žudynėse
• Iš Mindaugo laikų
• Sportas išeivijoje
• Adm. plk. ltn. Mikalojus Grigaliūnas
• Ltn. Pulgis Lumbis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1957 Nr.9

• Vidurinių rytų krizė
• Lietuvių - lenkų karas su švedais 1600-1611 m.
• Dr. Balys Sruoga
• Bolševikų kalėjimuose ir Červenės žudynėse
• Atominiai rūpesčiai
• Plk. O. Urbonui 65
• Partizanas Jurgis Kaminskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1957 Nr.10

• Gen. konsulo Jono Budrio žodis
• Sūduviai - Jotvingiai - Dainuviai
• Bolševikų kalėjimuose ir Červenės žudynėse
• V. Kareiva - Debesys
• Karinių organizacijų reikalu
• Kontrabandininkų kuteris (1926 m.)
• Prof. kan. Juozas Meškauskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1958 Nr.1

• "Sputninkams" padanges raižant
• B. Vrublevičius - Kaip patekom į Prancūziją
• P. Bliumas - Tėvynėje
• Vietinė Rinktinė Panevėžyje
• Herodoto istorijos
• Kas buvo pirmasis Lietuvos Karo invalidas?
• Lietuvių sportas išeivijoje 1957 m.
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1958 Nr. 2

• Šaltojo karo perspektyvos 1958 m.
• Žmogaus kelias į mėnulį
• Lenkijos rytinė siena ir Lietuva
• A. Bernotas - Čypiškė
• Herodoto istorijos
• Lietuvių Tautinę Olimpiadą prisimenant
• Adm. ltn. Alfonsas Mickevičius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1958 Nr.3

• Karolis XII ir kautynės ties Klišovu
• Žuvęs Amerikos ltn. Harris
• Stasys Butkus
• A. Bernotas - Čypiškė
• Herodoto istorijos
• Savanoris - kūrėjas Stepas Vengris
• Adm. ltn. Bronius Vėžys
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1958 Nr.4

• Karolis XII ir kautynės ties Klišovu
• Mūšis prie Šiaulių (1944 m.)
• Lenkijos rytinė siena ir Lietuva
• A. Bernotas - Čypiškė
• Herodoto istorijos
• Naujas daktaras Tomas Žiūraitis
• Plk. ltn. gyd. A. Elsbergas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1958 Nr.5

• Sovietų naujoji doktrina
• Atsiminimai iš Vietinės Rinktinės
• Pasikalbėjimai prie Dauguvos (1916 m.)
• Lenkijos rytinė siena ir Lietuva
• Herodoto istorijos
• Džiugo kalnas Telšiuose
• Artilerijos majoras Leonardas Jurkšas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1958 Nr.6

• Atsiminimai iš Vietinės Rinktinės
• Varis ir karas. Mitai ir istorija
• Herodoto istorijos
• Šaulių sąjungos statutą išleidus
• Sportas Tėvynės padangėje
• Plk. Antanas Michelevičius
• Kunigas Antanas Ausenka
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1958 Nr.7

• Erdvių Sakalai Darius ir Girėnas
• Iš Panevėžio praeities
• Varis ir karas. Mitai ir istorija
• Spalio revoliucijos dienomis
• Iš pavergtosios Tėvynės
• Herodoto istorijos
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1958 Nr.8

• Epizodas iš 1919 m. fronto
• Varis ir karas. Mitai ir istorija
• Herodoto istorijos
• Lietuvių sporto padangėje
• Kpt. Mykolas Leonaitis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1958 Nr.9

• Lietuvos Kariuomenė (Ališausko apžvalga)
• Lietuvos apsaugos dalys
• Lietuvos policijai - 40
• Vietinės Rinktinės kūrimąsis Šiauliuose
• Šaulių sąjungos susikūrimo istorija
• Šaulės ir Kariuomenė
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1958 Nr.10

• Ką galvoja rusų generolai?
• Vyčio Kryžiaus ordinas
• Antanas Smetona
• Herodoto istorijos
• LŠS skyrelis
• Veteranų veikla
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1959 Nr.1

• JTO - 13
• Karybos istorija. Įtvirtinimai
• Augino tėvas savanorį
• Raudonojo teroro naguose
• Ltn. Stasys Tumas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1959 Nr. 2

• Iš Lietuvos karo invalidų praeities
• Pasvalys
• Senovės Lietuvos kariuomenės vėliavos
• Augino tėvas savanorį
• Amerikiečiai belaisviai Korėjos kare
• Klemensas Popeliučka
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1959 Nr.3

• A. Bernotas - Proklamacijos
• Antanas Vydas - XVI a. menininkas ir kartografas
• Augino tėvas savanorį
• Savanoris Antanas Survila
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1959 Nr.4

• Žygiuojame Dauguvos link (1919 m.)
• Žygimantas ar Kazimieras Didysis?
• Gusarų pulke
• Augino tėvas savanorį
• Plk. ltn. Juozas Steponavičius
• Plk. Petras Jurgaitis
• Vrš. Petras Bludnikas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1959 Nr.5

• Modernus karas
• 1650 m. M.Puškino pasiunt. pas Lietuvos ir Lenkijos karalių
• Vilnius ir rusai
• Augino tėvas savanorį
• LŠS išeivijoje
• JAV lietuvių sporto žaidynės Detroite
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1959 Nr.6

• Jonui Budriui - 70
• J. Budrys - Klaipėdos paėmimas
• 1650 m. M.Puškino pasiunt. pas Lietuvos ir Lenkijos karalių
• Augino tėvas savanorį
• Pirmasis Lietuvos partizanas
• Plk. ltn. Stasys Šileika
• J. psk. Juozas Liautkevičius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1959 Nr.7

• B. Brazdžionis - Šaukiu aš Tautą
• II PK Prancūzija pralaimėjo 1936 m.
• Augino tėvas savanorį
• Dariaus ir Girėno skrydis
• LŠS ir Vladas Putvinskis
• Šaulių moterų stovyklos Palangoje
• P. Saladžius apie Lietuvos šauliškumą
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1959 Nr.8

• V. Nagių-Nagevičių prisimenant
• Plk. K. Žukas "Žvilgsnis į praeitį"
• "Kariui" 40
• Sibiro batalionui - 40
• Nebuvo sutikęs lietuvį 17 metų
• Iš laisvės kovų lenkų užfrontėje
• Savanoris, karo inv. Petras Pleskevičius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1959 Nr.9

• LK žygis į Vilnių 1939 m.
• Tauragė - Vilnius 1939 m.
• Plk. K. Žukas "Žvilgsnis į praeitį"
• Karališkojo žalvario amžius
• Dail. Adomo Galdiko kūryba
• Šaulių sąjunga ir Vilniaus kraštas
• Lietuviai krepšininkai lankėsi Amerikoje
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1959 Nr.10

• Gen. Kazys Skučas
• Karališkojo žalvario amžius
• Pirmasis žuvęs - Antanas Juozapavičius
• Povilas Dirkis - 70
• Viktoras Perminas - 50
• Šauliai išeivijoje
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1960 Nr.1

• Kunigaikštienė Ona Vytautienė
• Erdvės nugalėjimo lenktynės
• Atskiras lietuvių batalionas Rusijoje 1917-1918 m.
• Dėl pulkininko Žuko atsiminimų
• 1959 m. lietuviškame sporte
• Psk. Adolfas Eigelis
• Plk. Silvestras Leonas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1960 Nr. 2

• Lietuviškų tradicijų tęstinumo reikšmė
• Kunigaikštienė Ona Vytautienė
• Lietuvos kavalerijos ekipa Įsrutyje
• Kinmeno operacija
• LŠS skyrelis
• Lakvėrės miškų vilkas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1960 Nr.3

• Šaltasis karas
• Kazimieras Semenavičius
• Jonas Dagelis ir Pranas Meinorius
• Mogilionai
• Karaliaučiaus žlugimas
• Gen. Motiejus Pečiulionis
• Plk. Ignas Musteikis
• Kpt. Izidorius Jatulis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1960 Nr.4

• M.S.O. ( Mixed Service Organisation )
• Archeologas Tadas Daugirdas
• Žagirio mūšis - 550
• P. Alšėnas - Gusaro atsiminimai
• Žiemos sporto olimpiniai žaidimai
• Ats. kpt. Adomas Kudžma
• Prof. plk. gyd. Kazimieras Oželis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1960 Nr.5

• Tai buvo 1919 metais
• Suvažiavimas Kaune (1943 m.)
• Žalvariniai ginklai
• Žalgirio mūšio sukaktis
• Pečioros pragare
• Br. gen. Teodoras Daukantas
• Kpt. Robertas Berentas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1960 Nr.6


• Visas numeris skirtas Žalgirio mūšiui

Atsisiųsti PDF

1960 Nr.7

• Vincas Jurgis Nagornoskis
• B. Vrublevičius - Įvykis Indokinijoje
• Lakvėrės miškų vilkas
• Apie Žalgirio mūšį
• Savanoris - kūrėjas Bronius Tvarkūnas
• Gen. Povilui Plechavičiui - 70
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1960 Nr.8

• Želigovskiada 1920 m.
• Vincas Jurgis Nagornoskis
• Žalgirio mūšis istorijos veidrodyje
• Komunistiniai partizanai ir kova su jais
• Av. mjr. Antanas Ulpa
• Vrš. Juozas Kavaliauskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


1960 Nr.9

• Durbės mūšis 1260 m.
• "Kario" 10-mečio Amerikoje proga
• Romos olimpiniai žaidimai
• Pranas Zenkevičius
• Vincas Jurgis Nagornoskis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1960 Nr.10

• Durbės mūšis 1260 m.
• Červenėje sušaudytus prisimenant
• J. Zalatorius - Stebuklingas išsigelbėjimas (1919 m.)
• Žuvusiems dėl Lietuvos laisvės paminklas Čikagoje
• Lietuvių sporto žaidynės Čikagoje
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1961 Nr.1

• Gen. A. Gelgaudas ir 1831 m. sukilimas
• Geležinkelių būrys Vilniaus kryptimi
• Iš lenkų karo atašė pulk. L. Mitkievičiaus prisiminimų
• Žuvusiems dėl Lietuvos paminklo atidarymas
• Lietuvos atstovo Juozo Kajecko kalba
• Kariuomenės ugniagesiai
• Plk. Jurgis Butkus
• Kpt. Liudas Kreivys
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


1961 Nr. 2

• Algirdo žygiai Maskvon 1368-1372 m.
• Ltn. A. Alksninis - Tolimuosiuose rytuose
• Kariuomenės ugniagesiai
• Lietuvos Valst. Operai - 40
• Senovės Lietuva
• Iš lenkų karo atašė pulk. L. Mitkievičiaus prisiminimų
• U-2 fotografuoja Rusiją iš aukštybių
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1961 Nr.3

• Indijos užkariautojai Arijai
• Ltn. A. Alksninis - Tolimuosiuose rytuose
• Seniausi lietuvių pėdsakai Amerikoje
• Geležinkelių būrys Vilniaus kryptimi
• Senovės Lietuva
• Gen. Vlasovo armija
• Iš lenkų karo atašė pulk. L. Mitkievičiaus prisiminimų
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1961 Nr.4

• Užsienio lietuvių kariniai daliniai
• 1920 m. kareivių sukilimas
• Indijos užkariautojai Arijai
• Geležinkelių būrys Vilniaus kryptimi
• A. Bernotas - Šautuvas
• Iš lenkų karo atašė pulk. L. Mitkievičiaus prisiminimų
• Afrika - parako statinė
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1961 Nr.5

• Didžiojo Šiaurės karo frontas Lietuvoje
• Geležinkelių būrys Vilniaus kryptimi
• A. Bernotas - Šautuvas
• Lietuvos valstybės sienos
• Kpt. Vincas Abramikas
• Ltn. Povilas Kasperavičius
• Iš lenkų karo atašė pulk. L. Mitkievičiaus prisiminimų
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1961 Nr.6

• Didžiojo Šiaurės karo frontas Lietuvoje
• Geležinkelių būrys Vilniaus kryptimi
• V. Kareiva - Pakalnė
• Lietuvių sportininkų varžybos Toronte
• Ginklavimosi lenktynės skaičiais
• Plk. ltn. Bronius Ivanauskas
• Mjr. Tadas Chodakauskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1961 Nr.7

• Aisčiai karinės istorijos šviesoje
• Savanoris Jonas Vėgėlis prisimena
• Didžiojo Šiaurės karo frontas Lietuvoje
• Pirmasis LK Štabo viršininkas
• Europos bokso pirmenybės
• Gen. Jurgis Kubilius
• Kpt. Albinas Gailius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1961 Nr.8

• Lietuvos Karo muziejui - 40
• Lietuvos Karo mokyklos XVIII laidos suvažiavimas
• Tiltagalio kapinės ir koplyčia
• Aisčiai karinės istorijos šviesoje
• Dievogalos miškų gėlė
• Av. kpt. Petras Kavaliauskas
• Kpt. Juozas Maceina
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1961 Nr.9

• Kapitonas Aleksandras Bielaski - Beleckis
• Pirmas už nepriklausomybę žuvo partizanas
• Aisčiai karinės istorijos šviesoje
• Dievogalos miškų gėlė
• Petrui Jurgėlai - 60
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1961 Nr.10

• Didžiojo Šiaurės karo frontas Lietuvoje
• Aisčiai karinės istorijos šviesoje
• Atkaklus kariūnas ir užsispyręs žirgas
• Amerikos lietuvių legionas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1962 Nr.1

• Stasys Butkus
• Atominis karas - visuotinis
• Nežinomas Lietuvos valdovas XI a.
• Kūrėjas - savanoris Juozas Tysliava
• Karo technikos istorija Lietuvoje
• Gudų partizanai
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1962 Nr. 2

• 2-ojo pėst. pulko pirmieji metai
• Karo inžinierius, kartografas Juozs Narūnas
• Pirmoji jūrų galybė - Kreta
• Lietuvių sportas JAV 1961 m.
• Ltn. Jonas Jančys
• Lietuviai kariai JAV kariuomenėje
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1962 Nr.3

• Širvintų kautynių prošvaistės
• Širvintų stebuklo herojai
• 2-ojo pėst. pulko pirmieji metai
• Pirmoji jūrų galybė - Kreta
• Plk. Kostas Žukas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1962 Nr.4

• Lietuvos veteranų sąjunga "Ramovė"
• Baltų žemės falsifikatas
• 2-ojo pėst. pulko pirmieji metai
• Pirmoji jūrų galybė - Kreta
• Savanoris Kazys Kepalas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1962 Nr.5

• A. J. Tallat - Kelpša - Tankas
• 2-ojo pėst. pulko pirmieji metai
• Pirmoji jūrų galybė - Kreta
• Lietuvos kariuomenėje prieš 30 metų
• Lietuviškas ritinis (ripka)
• Kpt. Jonas Chmieliauskas
• Pirmavimo erdvėse abejonės ir faktai
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1962 Nr.6

• Gen. Stasio Dirmanto kalba
• P. Genys - Tarnyba Lietuvos kariuomenėje
• Plk. Oskaras Urbonas
• Prisiminimai apie 1940 m. birželį
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1962 Nr.7

• 1812 m. Vilniuje
• Kas sukėlė pasaulinius karus?
• Portlande pastatytas kryžius Lietuvos partizanams
• Laisvės kovų muziejaus klausimu
• Pirmoji jūrų galybė - Kreta
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1962 Nr.8

• Lietuvos Karo mokyklos XIV-oji laida
• Garbinga Lietuvos Policija
• Galindai prieš Romą
• Napaleono gyvenimas ir mirtis
• Plk. ltn. Vaclovas Andolis - Ancevičius
• Plk. Kazys Vaicekauskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1962 Nr.9

• Lietuvos Kariuomenės aprūpinimas 1918-1920 m.
• Radviliškio kautynės
• Kretingos apskrities komendantūra 1944 m.
• Prof. Stasiui Dirmantui - 75
• Galindai prieš Romą
• Mjr. Aleksandras Muchlia
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1962 Nr.10

• Gruodžio 17 d. perversmas
• Atsiminimai iš 1926 m. gruodžio 17 d.
• Geod. inž. plk. Antanas Krikščiūnas
• Dar apie Širvintų kautynes
• Galindai prieš Romą
• Plk. ltn. Juozas Giedraitis
• Savanoris - kūrėjas Aleksandras Mackevičius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1963 Nr.1

• Didž. Šiaurės karo frontas Lietuvoje
• Prisiminimai iš Nepriklausomybės kovų
• Klaipėdos kraštas filatelisto akimis
• Stasys Motuzas
• Vytautas Petrėnas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1963 Nr. 2

• Paslaptingieji Sūduviai
• Didž. Šiaurės karo frontas Lietuvoje
• Prisiminimai iš Lietuvos kariuomenės laikų
• Petras Antanas Jurgelevičius Jurgėla
• Vaclovas Goštautas
• Latvių šalpos draugija "Daugavas Vanagi"
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1963 Nr.3

• Žasliai - lietuvybės žiburys
• Paskolos ir misijos atsikuriančiai Lietuvai
• Didž. Šiaurės karo frontas Lietuvoje
• J. Bekas apie ultimatumą Lietuvai
• JAV av. plk. Juozas Davis (Uždavinys)
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


1963 Nr.4

• Lietuviškosios diviz. RA sudėtyje
• Generolas Vincas Vitkauskas
• Lenkų raiteliai Nočioje
• Didž. Šiaurės karo frontas Lietuvoje
• Lemtingasis 1914 m. rugpjūtis
• Plk. Pranas Saladžius
• Plk. vet. gyd. Kazimieras Mašanauskas
• Kpt. J. Ūselis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1963 Nr.5

• Prosenių tikyba
• Iš partizano dienoraščio
• Didž. Šiaurės karo frontas Lietuvoje
• 2-ojo pėst. pulko pirmieji metai
• Kunigas Benediktas Sugintas
• Čikagos savanorių - kūrėjų skyrius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1963 Nr.6

• 1941 m. birželio kova dėl laisvės
• Ateities karo teatras - erdvė
• Kovos ir kančios (1944 m.)
• Didž. Šiaurės karo frontas Lietuvoje
• Generolas Jonas Černius
• Vaclovas Alksninis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1963 Nr.7

• Numeris skirtas 1863 m. sukilimui
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


1963 Nr.8

• Lietuvos milicijos ir policijos etapai
• Didž. Šiaurės karo frontas Lietuvoje
• Varviškių zonos pašto ženklai
• Majoras Aleksandras Ružancovas
• Kpt. Norbertas Gasėnas
• Ltn. Leonas Šeštokaitis
• Av. kpt. inž. V.S. Žižys
• Av. kpt. V.Žukas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1963 Nr.9

• Lietuvos Kariuomenės pirmieji žygiai
• Lietuvos Kariuomenės kūrimasis
• Didž. Šiaurės karo frontas Lietuvoje
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1963 Nr.10

• Maskvos atominė sutartis
• Vytautas Jablonskis prisimena Karo aviaciją
• Hunų žygis į Prūsiją
• Plk. Jonas Variakojis
• Av. mjr. Vytautas Jablonskis
• Kpt. Pranas Kazilionis - Linkus
• Ltn. Antanas Markauskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1964 Nr.1

• Klaipėda ir 1923 m. sausio 15 d.
• Iš 1863 m. sukilimo
• Kristijonas Donelaitis ir jo Lietuva
• 6-o pėst. pulko pasitraukimas iš Klaipėdos
• 1-o husaro pulko ltn. A. Kemeklio žuvimas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1964 Nr. 2

• Artilerija Nepriklausomybės kovų metu
• Spaudos reikšmė Lietuvos laisvinimo darbe
• Panevėžio išvadavimas 1919 m.
• Atominė taktika
• Karininkas ir valdininkas Juozas Krivickas
• LR Prezidento Antano Smetonos minėjimas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1964 Nr.3

TURINYS

• Iš Ginklavimo karininko atsiminimų
• A. Česonis apie Motiejų Pečiulionį
• Baltijos jūra padavimuose
• Sparnuota kavalerija
• Vytautas Putna
• Masonai
• Vrš. Antanas Chodeckas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1964 Nr.4

• Lietuviai kariai Užkaukazėje I PK metu
• Mūšis prie Vorkslos
• Plk. Antanas Gaušas
• Mjr. Kostas Liaudanskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1964 Nr.5

• LDK Grenadierių pulko kepurė
• Lietuviai kariai Užkaukazėje I PK metu
• Arkivyskupas Vincentas Karevičius
• Mjr. Stasys Baltrimas
• Savanoris - kūrėjas Pranas Jazdauskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1964 Nr.6

• K. Ališauskas - Karinė Lietuvos okupacija
• Surandu Žaliakalny vežiką (1940)
• Ir kiti straipsniai apie 1940 m. birželį
• Lietuviai kariai Užkaukazėje I PK metu
• Gen. Vincas Grigaliūnas - Glovackis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1964 Nr.7

• Lietuvybė Karaliaučiuje XVI-XIX a.
• K. Ališauskas - Karinė Lietuvos okupacija
• Lietuviai kariai Užkaukazėje I PK metu
• Gen. št. plk. I.E. Kraunaitis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1964 Nr.8

• Lietuvos gen. kons. plk. Jonas Budys
• Karo mokykla Kaune ir Vilniuje 1920 m.
• Gen. št. plk. I.E. Kraunaitis
• Kpt. Vladas Jankauskas
• Gen. št. plk. ltn. Jonas Juknevičius
• Av. ltn. Henrikas Bezumavičius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1964 Nr.9

• Antanas Smetona - 90
• Vilniaus operacijos 1919 m. balandį-gegužę
• Dar kartą ties Vorksla
• Sukilimas prieš Plechavičių
• Partizaninis karas
• LŠS tremtyje suvažiavimas
• Ltn. Pranas Rimkūnas
• Plk. inž. Antanas Breimeris
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1964 Nr.10

• 1863 m. sukilimas Žadeikių valsčiuje
• Garibaldžio laiškas Zigmantui Sierakauskui
• Simonas Daukantas
• Iš aš buvau 1934 m. "sukilėlis"
• Kpt. Petro Jurgėlos pagerbimas
• Ltn. Alfonsas Baltikauskas
• Kpt. Jonas Tinteris
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1965 Nr.1

• J. Zalatorius - Tėvynės sargyboje
• K. Ališauskas - Salako paėmimas
• Suomių - sovietų karas 1939 - 1940 m.
• Gen. št. plk. Boleslovas Jakutis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1965 Nr. 2

• Nepriklausomos Lietuvos karių teatras
• P. Genys - Nepriklausomybės kare
• 1345 m. Kryžiaus karas prieš Lietuvą
• Suomių - sovietų karas 1939 - 1940 m.
• Šaulys, kunigas Leonas Petkelis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1965 Nr.3

• Vokiečių Ordino politika Pabaltyje
• Nepriklausomos Lietuvos karių teatras
• Bėgu iš Vilniaus (1920 m.)
• Suomių - sovietų karas 1939 - 1940 m.
• Plk. Andrius Kerbedis
• Mjr. Juozas Šipelis
• Savanoris - kūrėjas Juozas Tyrulis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1965 Nr.4

• Lietuvių karinės formacijos prancūzmetyje
• KAM organizavimosi pradžia 1918-1919 m.
• Nepriklausomos Lietuvos karių teatras
• Karo Mokyklos XVI laida
• Suomių - sovietų karas 1939 - 1940 m.
• Karo lakūnas Aleksandras Grinius
• Dr. Vytautas Grybinas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1965 Nr.5

• Generalinio štabo pulkininkas Kazys Škirpa
• KAM organizavimosi pradžia 1918-1919 m.
• Apie Prūsiją
• Nepriklausomos Lietuvos karių teatras
• Vietinės Rinktinės sunaikinimas
• Suomių - sovietų karas 1939 - 1940 m.
• Matas Šalčius
• Plk. ltn. Kazys Pažemėnas
• Plk. ltn. Petras Traškevičius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1965 Nr.6

• KAM organizavimosi pradžia 1918-1919 m.
• Kazio Skirpos žodis
• Apie Prūsiją
• 1-o husaro pulko paskutinės dienos
• Nepriklausomos Lietuvos karių teatras
• Suomių - sovietų karas 1939 - 1940 m.
• Gen. št. plk. Kazys Grinius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1965 Nr.7

• Dailininkas Petras Rimša
• Ukmergės operacija 1919 m.
• Karo mokykloje
• Anglosaksai ir Pabaltijys
• Suomių - sovietų karas 1939 - 1940 m.
• Plk. Pranas Saladžius
• Plk. Vladas Braziulis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1965 Nr.8

• Žygis į Vilnių 1939 m.
• Lietuvos kariai kalbotyros šviesoje
• Suomių - sovietų karas 1939 - 1940 m.
• Karys Jonas Stanelis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1965 Nr.9

• Kosčiuškos sukilimas Lietuvoje
• Spalio 9 d. 1920 m. Vilniuje
• Epizodas iš kovų su lenkais
• Suomių - sovietų karas 1939 - 1940 m.
• Ltn. A.E. Klemas
• Ltn. Vincas Šmulkštys
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1965 Nr.10

• Gyvenimas dabartinėje okupuotoje Lietuvoje
• Vilniaus Didijį seimą prisimenant
• Epizodas iš kovų su lenkais
• Paskutinis Karo aviacijos sportinis laimėjimas
• Suomių - sovietų karas 1939 - 1940 m.
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1966 Nr.1

•Lietuvis karys Vietname
• J.Žilys - 12 metų Lietuvos karinės tarnybos
• Koncentracijos stovyklos sen. Lietuvos teritorijoje
• Mjr. teis. Mečislovas Reikala
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1966 Nr. 2

• Priešmindauginė Lietuva
• Dar kartą dėl Širvintų kautynių
• Santarvės karo misijos Lietuvoje
• J.Žilys - 12 metų Lietuvos karinės tarnybos
• Generolas Mykolas Velykis
• Pirm. Klaipėdos komendantas M. Lacytis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1966 Nr.3

• Šv. Kazimieras - Lietuvos globėjas
• Artilerijos pusk. paruošimas 1922 - 1931 m.
• Priešmindauginė Lietuva
• Baltų kraštai švedų žygių metu
• J.Žilys - 12 metų Lietuvos karinės tarnybos
• Mjr. Juozas Tomkus
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1966 Nr.4

• Karinis pasiruošimas LDK
• Tautinė skautų stovykla 1938 m.
• J.Žilys - 12 metų Lietuvos karinės tarnybos
• Plk. ltn. Jokūbas Baublys
• Bėgimas į Vakarus
• Plk. ltn. Jonas Milašis
• Savanoris - kūrėjas Kazimieras Eidukaitis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1966 Nr.5

• Ankstyvoji Amer. lietuvių išeivija ir jų spauda
• Stepono Batoro žygis prieš Pskovą
• Danų žygiai prieš Baltijos kraštus
• J.Žilys - 12 metų Lietuvos karinės tarnybos
• Ltn. Stasys Jakutis
• Karo vald. Alfonsas Ambražiūnas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1966 Nr.6

• Žaibo karas Lietuvoje
• Vilnius 1940-1941 m.
• Ankstyvoji Amer. lietuvių išeivija ir jų spauda
• Ypatingoji Karo mokyklos laida
• Prof. Kazys Kepalas
• Inž. ltn. Pranas Čeponis
• Av. kpt. Norbertas Adomkaitis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1966 Nr.7

• Joniškėlio partizanai Laisvės kovose
• J.Žilys - 12 metų Lietuvos karinės tarnybos
• Karo mokyklos VIII laida
• Karo mokyklos XVIII laida
• Inž. plk. Alfonsas Jurskis
• Bibliografas Aleksandras Ružancovas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1966 Nr.8

• DP stovyklose
• Antanas Žmuidzinavičius
• Šaulės Lietuvoje
• Plk. Alfonsas Jurskis
• Ltn. K. Putna
• Plk. Aloyzas Banys
• San. plk. Stasys Žilinskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1966 Nr.9

• Siekiame atsiimti Vilnių (1919 m.)
• Lakūno ltn. Prano Kvietinsko žuvimas
• Z.Raulinaitis - Sparkadas
• Vietkongo partizanai
• Zuzana Arlauskaitė - Mikšienė
• Šaulys Jonas Giedrikas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1966 Nr.10

• Pažintis su bermontininkais
• Biržų pilis
• Lakūno ltn. Prano Kvietinsko žuvimas
• "Lietuviškosios divizijos" kelias
• LR Prezidentas dr. Kazys Grinius
• JAV Av. plk. ltn. Edmundas Milauckas
• Plk. ltn. Pantaleonas Soltanas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1967 Nr.1

• Mūsų pirmoji rikiuotė 1919 m.
• Širvintų komendantūra
• Varėnos poligono stovykla 1941
• Tvirmedės pilis
• Apie "žemaičių raudonarmiečių pulką"
• Paminklas kpt. Albertui Švarplaičiui
• Adm. ltn. Vladas Motieka
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1967 Nr. 2

• Kas išugdė kūrėjus - savanorius ?
• Širvintų komendantūra
• Varėnos poligono stovykla 1941
• Daujotas - Gedimino karvedys
• Sovietų RA dalinys Varniuose
• Majoras Antanas Račka
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1967 Nr.3

• Lietuvių laisvės kovos amžių bėgyje
• Širvintų komendantūra
• Varėnos poligono stovykla 1941
• Vietinės kariuomenės brigada 1920 - 1923 m.
• Šiluva - ne centras
• Dr. Juozas Petronis
• Ltn. Leonas Karbūnas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1967 Nr.4

• Vytis Vitname
• Leonas Vasiliūnas - Savanorio atsiminimai
• Bravalos mūšis
• Aukštieji karininkų kursai
• Lakūno ltn. Antano Skardžinsko sapnas
• Pirmasis Pasaulio lietuvių kongresas
• Juozas Lelis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1967 Nr.5

• LR Prezidentas dr. Kazys Grinius
• 1863 m. sukilėlis Antanas Mackevičius
• J.Vaičeliūnas - Lietuvos kariuomenėje
• Art. plk. ltn. Edvardas Tallat - Kelpša
• Kpt. Osvaldas Žadvydas
• 1920 m. bolševikų sušaudytas Pranas Tamošiūnas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1967 Nr.6

• Ten lietuvio, ne gudo šalis!
• Kazys Plukas prisimena
• J.Vaičeliūnas - Lietuvos kariuomenėje
• Lenkijos kariuomenė
• Plk. ltn. Vladas Gruzdinskas
• Gen. št. plk. ltn. Aleksandras Andriušaitis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1967 Nr.7

• Etnografinės Lietuvos sienos
• Paminklas dr. Kaziui Griniui
• Fronto padėtis Lietuvoje 1919 m. pradžioje
• J.Vaičeliūnas - Lietuvos kariuomenėje
• Jurgis Elisonas
• Ltn. Kazys Kučinskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1967 Nr.8

• Pirmieji bandymai krikštyti žemaičius
• Vilnius ir lenkai
• Sprogdintojų kursai
• J.Vaičeliūnas - Lietuvos kariuomenėje
• Lietuvos Policija
• Žuvęs Vietname Algimantas Vilkas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1967 Nr.9

• Kalkūnų kautynės
• Vikingų žygių pradžia
• S.Baipšys - Lakūno išdaigos
• J.Vaičeliūnas - Lietuvos kariuomenėje
• Šešių dienų karas Artimuosiuose Rytuose
• Lietuvos gen. kons. Niujorke A.Simutis
• Juozas Krutulis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1967 Nr.10

• KAM Intendantūros skyriaus valgykla
• Vietnamo karo didvyris Walteris Sabaliauskas
• Zuzana Arlauskaitė Mikšienė
• Gen. prof. Stasys Dirmantas
• Kpt. Stasys Žilinskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1968 Nr.1

TURINYS

• Lietuvos Karalystė
• Karo mokyklos IX laida
• Paminklas prof. Jonui Šimoliūnui
• Monografija apie Martyną Jankų
• Kunigas Antanas Šeštokas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1968 Nr. 2

• Vasario šešioliktosios akto genezė
• Lietuvos Karalystė
• Karo mokyklos IX laida
• Sovietų savanoriai Vokiečių kariuomenėje II PK
• Plk. ltn. Aleksandras Makulevičius
• Savanoris - kūrėjas Izidorius Milius
• Savanoris - kūrėjas Adomas Zabukas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1968 Nr.3

• Vasario šešioliktosios akto genezė
• Traukiamės iš Lietuvos (1944 m.)
• Pabaltijys Vikingų žygiams prasidėjus
• Sofija Čiurlionienė
• Generolas Kazys Tallat - Kelpša
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1968 Nr.4

• Lietuvos valstybinės sienos
• Karo lauko paštas
• Žemaičių krikštas ir vyskupijos įkūrimas
• Ltn. Jurgis Juodis - lakūnas ir dailininkas
• Kpt. Juozas Marčėnas
• Savanoris - kūrėjas, mokytojas Kazys Augulis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1968 Nr.5

• Lietuviškoji ekspancija. Algirdas Budreckis
• Lietuvos valstybinės sienos
• Įsakymas 1863 m. sukilėliams
• Mjr. Jonas Šimkus
• Kpt. Jonas Levinas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1968 Nr.6

• Lietuviškoji ekspancija
• Šiandieninis sovietų arsenalas
• Mjr. Ignas Grigaliūnas
• Skulptorius Vytautas Ričardas Raulinaitis
• Kpt. Gediminas Eidukaitis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1968 Nr.7

• Lietuviškoji ekspancija
• Baltijos šalių okupacija
• Artileristo dienos
• Jotvingiai ir Lietuvos sienos
• Šiandieninis sovietų arsenalas
• Av. mjr. Kazys Šimkus
• Dar apie Karo lauko paštą
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1968 Nr.8

• Jaunuoliai Laisvės kovų sukūryje
• Lietuviškoji ekspancija
• Okupanto valdžioje
• Šveicarijos gynybos metmenys
• Paminklas inž. plk. ltn. Alfonsui Jurskiui
• Vrš. Balys Ubeika
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


1968 Nr.9

• LK atkūrimas 1918 m. lapkričio 23 d.
• Generolas Motiejus Pečiulionis
• Bermontininkų įsiviešpatavimas
• Kautynės prie Sedos
• Rytų fronte
• Rytų Lietuvos gyventojų sargyboje
• Lietuvos karininkai pokario kovose
• Mažosios Lietuvos Dragūnų pulkas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1968 Nr.10

• Kariuomenei 50
• Lietuviškoji ekspancija. Gediminas
• Dakšiai - Daukšiai
• Stefanija Čiurlionytė- Douvan
• Plk. ltn. Kazys Babickas
• Plk. ltn. Balys Svilas
• Kpt. Jonas Ignatavičius - Ignas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1969 Nr.1

• 25 m. nuo Smetonos mirties
• Prisiminimai iš Klaipėdos krašto sukilimo
• Lietuviškoji ekspancija. Gediminas
• Karinės misijos Lietuvoje 1919 - 1920 m.
• JAV ltn. S.J. Harris
• Plk. ltn. Bronius Pulkauninkas
• Kpt. Dionizas Meižys
• Kavalerijos kapitonas Antanas Kirkyla
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1969 Nr. 2

• Nepriklausomybės kovos Zarasų krašte
• Lietuviškoji ekspancija. Algirdas
• Kovos su danų varingais VIII - IX a.
• S.Baipšio prisiminimai
• Šveicarija II PK metu
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1969 Nr.3

• Technikos kariuomenę ir jos biblioteką prisiminus
• Lietuviškoji ekspancija. Algirdas
• Prisiminimai iš Vokietijos kariuomenės
• Mjr. Petras Linkus
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1969 Nr.4

• Šarvuočių rinktinėje
• Lietuviškoji ekspancija. Vytautas
• Kazokai Kandrėnų kaime
• Inž. ats. plk. Petras Valantiejus
• Vrš. Leonas Tribunavičius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1969 Nr.5

• Lietuviškoji ekspancija
• Jaunas žemaitis Vakarų ir Rytų frontuose
• Bolševikų kalėjimuose
• Savanoris Antanas Stalgis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1969 Nr.6

• Darius ir Girėnas
• Prisiminimai iš Vietnamo
• Kovos su danų varingais VIII - IX a.
• Jaunas žemaitis Vakarų ir Rytų frontuose
• Šaulių sąjungai - 50
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1969 Nr.7

• Lietuvos vėliava Baltijos jūroje
• Karyba 1529 m. Lietuvos Statute
• Jaunas žemaitis Vakarų ir Rytų frontuose
• Įtvirtinimų reikšmė kare
• Dr. Viktoras Jasaitis
• Ats. ltn. Vincas Tiknys
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1969 Nr.8

• J. Švoba - Už nepriklausomą Lietuvą
• Vladą Putvinskį prisiminus
• Šaulių sąjungai - 50
• 12-as inž. šaulių būrys
• Kpt. Juozas Motiejūnas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1969 Nr.9

• Karo mokyklos XX kadro karininkų laida
• Lietuvos Policija
• Jaunas žemaitis Vakarų ir Rytų frontuose
• Šaulė Emilija Petrauskaitė
• Plk. Petras Genys
• Plk. Povilas Žilys
• Plk. Leonas Šilingas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1969 Nr.10

• Lietuvos kovos su bermontininkais
• Jaunas žemaitis Vakarų ir Rytų frontuose
• Paminklas kapitonui Dionyzui Meižiui
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1970 Nr.1

• Jainskis - Lietuvos Jakobinas
• Lietuviai Vokietijos kariuomenėje 1944-1945 m.
• Pirm. atsk. lietuvių Vytauto Didž. batalj. Sibire
• Kpt. Vaclovas Alksninis
• Vrš. Albinas Kriščiūnas
• Mjr. Jonas Sauka
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1970 Nr. 2

• Nepriklausomybė ir savanoriai
• Žygis į Vilnių
• Apuolės užpuolimas
• Prof. inž. dr. Jonas Šimoliūnas
• Kpt. Jonas Rasčius
• Savanoris - kūrėjas vyr. psk. Juozas Sabaliauskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1970 Nr.3

• Apuolės užpuolimas
• "Trimitui" - 50
• S.Baipšys - "Ansaldas" suktuke
• J.Gediminėnas prisimena II PK
• Šaulė Stasė Šukaitienė - Vaitkutė
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1970 Nr.4

• Karių nuotaikos 1920 m. Kaune
• Daškevičius - Lietuvos kazokas
• Šarvuočių rinktinė
• Geležinkelių kuopa
• Jonas Šimoliūnas - Mano biografija
• Av. kpt. Vytautas Petruškevičius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1970 Nr.5

• Zigmantas Sierakauskas
• JAV aviacijos pilotas Povilas P. Nakrošis
• Šaulys Vytautas Pilėnas
• LŠS išeivijoje pirmininkas Vincas Tamošiūnas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1970 Nr.6

• Kosciuška tremtyje
• Šarvuočių rinktinė
• Prūsų lietuvių pulkai ir bataljonai
• Husaro atsiminimų nuotrupos
• Jonas Šimoliūnas - Mano biografija
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1970 Nr.7

• Aisčiai ir Baltijos pajūris
• Linkuva - Joniškėlis - Saločiai (1944 m.)
• Šarvuočių rinktinė
• Plk. Pranas Saladžius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1970 Nr.8

• Kunigaikščio Radvilos Našlaitėlio 1613 m. žemėlapis
• Šarvuočių rinktinė
• Lietuvos Policijos istorija
• Kavalerijos majoras Juozas Šarūnas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1970 Nr.9

• Paskutinės nepriklausomybės dienos Kybartuose
• Kunigaikščio Radvilos Našlaitėlio 1613 m. žemėlapis
• Slaptoji spauda Viešintose
• Sovietų atominė strategija
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1970 Nr.10

• Lietuvių - lenkų karas 1920 m.
• Paskutinės nepriklausomybės dienos Kybartuose
• Plk. Vincas Šaudzis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1971 Nr.1

• Lietuvos Didieji etmonai
• Per latvių žemę
• Alfonsas Nevardauskas
• Vietinės kariuomenės brigada 1920 m.
• Dipl. teis. Antanas Jasinskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1971 Nr. 2

• K. Ališauskas - Želigovskiada
• Kunigo Tumo linksmas nuotykis
• Lietuvos Didieji etmonai
• Patikslinimai apie Šarvuočių Rinktinę
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1971 Nr.3

• 5-o pėst. pulko kovos ties Seinais 1920 m.
• Lietuvos Didieji etmonai
• Plk. Petras Genys
• Plk. ltn. Vincas Sakalas
• Mjr. Simas Narušis
• Mjr. Juozas Vaičius
• Kpt. Juozas Matulaitis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1971 Nr.4

• 5-o pėst. pulko kovos ties Seinais 1920 m.
• Karinė veikla Pabaltijy IX a. pab.
• V. Lagenpušas - Karo topografo nuotykiai
• Lietuvos Didieji etmonai
• Sofija ir Aleksandras Mantautai
• Gen. št. mjr. Antanas Jonaitis
• Ltn. Klemensas Baltokas
• Plk. ltn. Justinas Kuncaitis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1971 Nr.5

• Lietuvos dalelė Clevelende
• 5-o pėst. pulko kovos ties Seinais 1920 m.
• Delegacija į Kybartus 1940 m. birželio 15-16 d.
• Vokietijos aviacija 1939-1945 m.
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1971 Nr.6

• Birželio 13-oji ir Lietuvos Kariuomenė
• Vokiečių kariuomenės prasiveržimas į Lietuvą 1941 m.
• Karalius - Kuningas
• 5-o pėst. pulko kovos ties Seinais 1920 m.
• Vokietijos aviacija 1939-1945 m.
• JAV av. plk. ltn. Fabijonas Gediminas Daužvardis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1971 Nr.7

• 5-o pėst. pulko kovos ties Seinais 1920 m.
• Delegacija Kybartuose
• Karalius - Kuningas
• Vokietijos aviacija 1939-1945 m.
• Gen. št. plk. ltn. Kazys Pranckonis
• Vrš. Alfonsas Bikulčius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1971 Nr.8

• 5-o pėst. pulko kovos ties Seinais 1920 m.
• Lietuvos Policija okupacijos metu
• Karalius - Kuningas
• Šaulių paskirtis tremtyje
• Šauliai nepriklausomybės kovose
• Ltn. Vaclovas Raginis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1971 Nr.9

• Karinei aviacijai - 50
• Kpt. Jurgis Gliaudys - Įspūdžiai iš Vietnamo
• Nuotykiai amerikiečių nelaisvėje
• Karalius - Kuningas
• Kpt. Pranas Gužaitis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1971 Nr.10

• V.Lagenpušas - Kariūno atsiminimai
• J.Matonis - Pakeltas į majorus miške
• Čekoslovakų legionas Rusijoje
• ANBO-III ir puodų turgus
• Audra virš Vilniaus 1944 m.
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1972 Nr.1

• Klaipėdos kraštas
• Pabradės - Pažeimenės poligone
• Lietuvos aukštieji karininkai Napaleono 1812 m. žygyje
• Gabrielė Petkevičaitė - Bitė
• Inž. plk. Antanas Novickis
• Ltn. Antanas Vilėniškis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1972 Nr. 2

• Kariuomenė - valstybingumo mokykla
• Žygis į Kuršą
• Lietuvnikai
• Lenkai apie Lietuvos karius, šaulius ir gyventojus
• Pirmoji Gabrielės Petkevičaitės meilė
• Kpt. Antanas Baleišis
• Kpt. Juozas Pušneraitis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1972 Nr.3

• Ar galėjo Lietuva pasipriešinti ?
• Žygis į Kuršą
• Vasario 24-oji Estijos nepriklausomybės diena
• JAV plk. Kazimieras G. Oksas
• Plk. Vladas Braziulis - Braziulevičius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1972 Nr.4

• Piliakalniai, pilkapiai Zarasų krašte
• Nuo Dubysos iki Dunojaus
• Ar galėjo Lietuva pasipriešinti ?
• Lietuviai sovietų konclageriuose
• Lenkų emigracijos nesutarimai
• Paulina Gavelienė
• Plk. inž. Stasys Birutis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1972 Nr.5

• Paskutinė rinktinė
• Lietuvos etninės sienos vakaruose
• Karo aviacijos mokyklos laida
• Lietuviai sovietų konclageriuose
• Partizanas Viktoras Dalbokas
• Kpt. Vytautas Moras
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1972 Nr.6

• Paskutinė rinktinė
• Lietuviai sovietų konclageriuose
• Kybartų įvykiai ir atsiminimai
• Gen. št. plk. Stasys Zaskevičius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1972 Nr.7

• Gardino pilys
• Paskutinio savanorio gyvenimo diena
• Lietuviai sovietų konclageriuose
• Nesvydžius dabar
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1972 Nr.8

• Gardino pilys
• Iš nuovados viršininkų užrašų
• Lietuviai sovietų konclageriuose
• Plk. Juozas Rapšys
• Plk. ltn. Evaldas Reikenis (Reichertas)
• Savanoris Pranas Martinkus
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1972 Nr.9

• Prūsų įsakymai lietuvių kalba XVIII a.
• Kautynės prie Valkininkų ir Rūdiškių 1923 m.
• Lietuviai sovietų konclageriuose
• Plk. Raimundas Liormantas
• Mjr. Stasys Alsevičius
• Mjr. Kostas Liaudanskas
• Kpt. Juozas Kulikauskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1972 Nr.10

• Kautynės prie Valkininkų ir Rūdiškių 1923 m.
• Lietuvos artilerijos istorija
• Paskutinės Karo mokyklos dienos
• Br. gen. Vincas Žilys
• Gen. inž. prof. Stasys Dirmantas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1973 Nr.1

• Aviacijos kapitonas Albertas Švarplaitis
• Varniai
• Emilija Platerytė
• Aviacija frontuose su lenkais
• Ar reikėjo pasipriešinti ?
• Dr. prof. Antanas Salys
• Mjr. Vincas Duoba
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1973 Nr. 2

• Lietuvis gynęs Maskvą
• Varniai
• Klaipėdos prijungimo 50 metų sukaktis
• Teis. Kazimieras Juknys
• Plk. ltn. Juozas Ugianskis
• Ar Amerika yra tremtis ?
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1973 Nr.3

• Praeities pėdsakai Lietuvos pajūryje
• Prūsų kovos X a.
• Patikslinimai dėl str. Paskutinė Rinktinė
• Kovos su bolševikais ties Jieznu 1919 m.
• Ar reikėjo priešintis ?
• Av. mjr. Jeronimas Garolis
• Plk. ltn. Adomas Janavičius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1973 Nr.4

• Gintaras
• Lietuviai savanoriai Amerikos revoliucijoje
• Bėgant nuo bolševikų iš Šiaulių 1944 m.
• Anglų generolo sulaikymas 1923 m.
• Jaun. psk. Pranas Rumša prisimena husarų pulką
• Plk. Vincas Grigaliūnas Glovackis
• Ltn. Vladas Tamošiūnas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1973 Nr.5

• Klaipėdos krašto atvadavimo istorijos
• Napaleono veiksmai Lietuvoje
• Gintaras
• Silvestras Grušnius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1973 Nr.6

• Napaleono veiksmai Lietuvoje
• Klaipėdos krašto atvadavimo istorijos
• Generolas Petras Kubiliūnas
• Generolas Kazys Skučas
• Mjr. Anatolijus Rėška
• Savanoris Juozas Plungė
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1973 Nr.7

• Vytauto kovos dėl valdžios
• Grovas Kyborgas pas Vytautą 1397 m.
• Napaleono veiksmai Lietuvoje
• Brutų diplomatai apie Pilsudckį
• Ats. ltn. Kazys Miltakis
• Jaun. ltn. Francas Lakneris
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1973 Nr.8

• Lietuvos sostinė Vilnius
• Vytauto kovos dėl valdžios
• Napaleono veiksmai Lietuvoje
• S.Baipšys - Žemaičiai sujudo
• Žydė keikia Lietuvą ir šmeižia šaulius
• Balys Dičiūnas
• Ltn. Jurgis Sirgedas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1973 Nr.9

• Mažoji Lietuva Prūsijos kartografijoje
• Darbo tarnyba prie JAV kariuomenės Vokietijoje
• Napaleono veiksmai Lietuvoje
• Mjr. Jono Pyragiaus paskaita Adelaidėje 1968 m.
• S.Baipšys - Žemaičiai sujudo
• Klaipėdos sukilimas ir kpt. E.Noreika
• Gen. št. plk. Narcizas Tautvilas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1973 Nr.10

• Vilniaus pradžia
• Pasipriešinimo judėjimas Latvijoje iki 1950 m.
• Napaleono veiksmai Lietuvoje
• S.Baipšys - Žemaičiai sujudo
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1974 Nr.1

• Plk. ltn. Zenonas Baltušauskas
• 1940 m. delegacija į Kybartus
• Klaipėdos krašto sikilimo istorija
• Vilniaus lietuvių gimnazija ir bendrabutis
• Gen. Povilas Plechavičius
• Br. gen. Vincas Žilys
• Mjr. Antanas Avižienis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1974 Nr. 2

• Ignas Domeika
• Prisiminimai iš 1940
• Karo mokyklos X laida
• Ltn. Stasys Malinauskas
• Ltn. dr. Albinas Liauba
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1974 Nr.3

• Kariuomenės teismas JAV
• Gen. št. plk. ltn. Aleksandro Andriušaičio dienynas
• Prisiminimai iš 1940
• Lietuva ir 1939 m. vokiečių - lenkų karas
• Lietuvis ir žirgas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1974 Nr.4

• Kulmo - kalno sritis
• Gen. št. plk. ltn. Aleksandro Andriušaičio dienynas
• Rusų desantiniai daliniai
• Lakūnas Kęstutis Petrauskas
• Savanoris Ignas Paukštelis
• Kpt. Aleksandras Lepecha
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1974 Nr.5

• 1934 m. sukilimas
• Kulmo - kalno sritis
• Gen. št. plk. ltn. Aleksandro Andriušaičio dienynas
• Antanas Jonas Skirka
• Av. ltn. Juozas Liūtas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1974 Nr.6

• Antanas Smetona
• Apie Darių ir Girėną
• 1934 m. sukilimas
• Gen. št. plk. ltn. Aleksandro Andriušaičio dienynas
• Gen. Povilas Plechavičius
• Mjr. Petras Ličkus
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1974 Nr.7

• Jotvingiai prieš slavus
• Apie Darių ir Girėną
• Gen. št. plk. ltn. Aleksandro Andriušaičio dienynas
• Plk. ltn. Ernestas Čiurlys
• Jonas Budrys
• Antanas Šukys
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1974 Nr.8

• Mažosios Lietuvos kartografija
• Šarvuočių Rinktinė
• Jotvingiai prieš slavus
• Žirgai
• 1934 m. sukilimas
• Lietuvos Sakalai
• Plk. kunigas A.Švedas
• Plk. ltn. Vincas Blažys
• Kpt. Jonas Cijūnėlis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1974 Nr.9

• Sembos kraštovardis
• S.Baipšys - Žemaičiai sujudo
• Vrš. Jonas Liobė prisimena karinę tarnybą
• Savanoris Antanas Miliauskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1974 Nr.10

• Sembos kraštovardis
• S.Baipšys - Žemaičiai sujudo
• Simas Kudirka
• Ar Lituanica tikrai buvo pašauta ?
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1975 Nr.1

• Lietuvos laivynas
• Lietuvos kariuomenės pagalba čekams
• Gen. št. plk. ltn. Matas Naujokas
• Simas Kudirka
• Majoras Juozas Jurkūnas
• Br. gen. Emilis Vimeris
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1975 Nr. 2

• Treniota
• Lietuvos laivynas
• LŠS veikla 1940 m. ir likvidavimas
• Svanoris Pranas Špakauskas
• Elena Juciūtė - Pėdos mirties zonoje
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1975 Nr.3

• XI a. Lietuvos karinėje istorijoje
• Mjr. Juozas Černius - 16 dienų užfrontėje
• LŠS veikla 1940 m. ir likvidavimas
• Prof. gen. Stasys Dirmantas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1975 Nr.4

• A. Skopas - Karo meto dienoraščiai
• XI a. Lietuvos karinėje istorijoje
• Mjr. Juozas Černius - 16 dienų užfrontėje
• O. Urbonas - Didžioji provokacija (1944)
• Dr. Sofija Šimoliūnienė
• Plk. ltn. Kazys Pažemėnas
• Av. kpt. Klemensas Martinkus
• Kpt. Jurgis Mitkus
• Plk. ltn. Vladas Kostas Strimas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1975 Nr.5

• Kunigaikštis Dangirutis
• Gen. Povilas Plechavičius
• Tautovardis Lietuva
• Karys Lietuvos nepr. kovų laikais
• O. Urbonas - Didžioji provokacija (1944)
• Plk. Aleksandrą Šumskį prisiminus
• LŠS veikla 1940 m. ir likvidavimas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1975 Nr.6

• Kautynės su lenkais 1923 m. vasario 15-23 d.
• Tautovardis Lietuva
• Karys Lietuvos nepr. kovų laikais
• Mūsų žuvusieji už laisvę
• LŠS veikla 1940 m. ir likvidavimas
• Kpt. Jonas Čėsna
• Plk. ltn. Jonas Blažys
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1975 Nr.7

• Lietuvos Karo mokyklos VII laida
• Lietuvos Karo mokyklos Laikų prisiminimai
• Lietuvos kūrimasis archeologijos ir istorinių šaltinių šviesoje
• Bolševikmetį prisimenant
• Ar Lituanica tikrai buvo pašauta ?
• Mūsų žuvusieji už laisvę
• LŠS veikla 1940 m. ir likvidavimas
• Plk. Kazys Labutis
• Ltn. Vytautas Sederavičius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1975 Nr.8

• Senosios Prūsijos žemėlapiai
• Estijos nepriklausomybės karai
• LŠS veikla 1940 m. ir likvidavimas
• Plk. ltn. Vladas Staniulis
• Majoras Andrius Vaišvila
• Viršila Juozas Burba
• Ltn. Stasys Aneliūnas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1975 Nr.9

• Ypatingoji Karo mokyklos kadro karininkų laida
• Atsiminimai iš specialios kadro karininkų laidos
• Tautovardis Lietuva
• LŠS veikla 1940 m. ir likvidavimas
• Ltn. Antanas Baltrušis
• Psk. Stasys Barvydas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1975 Nr.10

• Karo mokyklos kadro karininkų XXI laida
• Karo topografijos skyrius
• Kaip buvo suimtas Adolfas Eichmanas
• Ats. mjr. Leonardas Garbaliauskas
• J.Psk. Simas Česekas
• Kpt. Artūras Drejeris
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1976 Nr.1

• Salaspilio mūšis
• A.Skopas - Karo metų dienoraštis
• Majoras Jonas Pyragius
• Kai Ludendorfas rezidavo Kaune
• Savanoris Leonas Vasiliūnas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1976 Nr. 2

• Salaspilio mūšis
• Generolas Petras Kubiliūnas
• Vyžuonų apylinkės šauliai
• Šaulys išeivijoje
• LŠS veikla 1940 m. ir likvidavimas
• Av. ltn. Vladas Lisauskas
• Majoras Petras Urbonas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1976 Nr.3

• Varingai Pabaltijy XI a.
• Generolas Petras Kubiliūnas
• Paskutinės rinktinės paskutinės dienos
• Prof. gen. Stasys Dirmantas
• LŠS veikla 1940 m. ir likvidavimas
• Kpt. Kazimieras Vygantas
• Topogr. ltn. inž. Jonas Lukas (Lukoševičius)
• Av. psk. Petras Juotka
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1976 Nr.4

• Antrasis Transatlantinis skridimas
• Varingai Pabaltijy XI a.
• Mirtininkų gretose
• Nuotykis Norvegijoje 1943 m.
• LŠS veikla 1940 m. ir likvidavimas
• Vrš. Jonas Jarmalavičius
• Ltn. Marius Petkūnas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1976 Nr.5

• Senieji Lietuvos pinigai
• Mirtininkų gretose
• Div. gen. Mikas Rėklaitis
• Av. majoras Juozas Pyragius
• Av. mjr. J. Pyragiaus laiškų fragmentai
• LŠS veikla 1940 m. ir likvidavimas
• Mjr. Jonas Grincius - Grincevičius
• Av. virš. Bronius Lesčius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1976 Nr.6

• Lietuvos ir JAV santykiai 1776 - 1976 m.
• Lietuvos saitai su JAV
• Tadas Kosciuška
• Gettysburgo mūšis
• Senieji Lietuvos pinigai
• Mirtininkų gretose
• LŠS veikla 1940 m. ir likvidavimas
• Valteris R. Šileris
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1976 Nr.7

• Lietuvos saitai su JAV
• Karo mokykla VIII laida
• Senieji Lietuvos pinigai, antspaudai
• Mirtininkų gretose
• 1940 m. birželis
• JAV lietuvių įnašas į LŠS
• Vytautas Šventoraitis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1976 Nr.8

• Kazio Kepalo atsiminimai
• Senieji Lietuvos ženklai
• Mirtininkų gretose
• Vachmistro Broniaus Tatarūno prisiminimai
• Sovietinių ir vietinių judų siautėjimas Zarasų krašte
• LŠS veikla 1940 m. ir likvidavimas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1976 Nr.9

• Lietuvos karys istorinėje perspektyvoje
• Traidenis
• Lietuvių SS legionas
• Mirtininkų gretose
• Vachmistro Broniaus Tatarūno prisiminimai
• Sovietinių ir vietinių judų siautėjimas Zarasų krašte
• Savanoris Feliksas Tamošaitis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1976 Nr.10

• Nepriklausomybės kovose su lenkais 1920 m.
• Traidenis
• Mirtininkų gretose
• Kapitonas Jonas Noreika
• Ltn. Stasys Gudas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1977 Nr.1

• Mjr. Černius - 12 metų Klaipėdoje
• Lietuvos duoklė Rusios Vladimirui Didžiąjam
• Mirtininkų gretose
• Latviai ir bolševizmas
• Šaulių sąjungos aviacija Lietuvoje
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1977 Nr. 2

• Vilnius mūsų etninis centras
• Mjr. Černius - 12 metų Klaipėdoje
• Mirtininkų gretose
• Latviai ir bolševizmas
• 50 metų be dr. Jono Basanavičiaus
• Plk. Leonardas Peseckas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1977 Nr.3

• Vilnius mūsų etninis centras
• A. Bernotas - Atsiminimai iš karinės tarnybos
• Latviai ir bolševizmas
• Dr. Jonas Julius Bielskis
• Vyr. san. psk. Petras Zaremba
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1977 Nr.4

• Poema "Žygis į Lietuvą" 1377 m.
• Vilnius mūsų etninis centras
• A. Bernotas - Atsiminimai iš karinės tarnybos
• Latviai ir bolševizmas
• Justinas Vareikis
• Karo mokyklos XVI laida
• Juozas Krisčiūnas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1977 Nr.5

• Poema "Žygis į Lietuvą" 1377 m.
• Vilnius mūsų etninis centras
• V.Sruogienė - Vilniaus Steigiamasis Seimas
• Redakcija prekiniame vagone 1944 m.
• J. ltn. Albinas Stasiukynas
• Jonas Venys
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1977 Nr.6

• Šių dienų ginklai
• Vilnius mūsų etninis centras
• Redakcija prekiniame vagone 1944 m.
• Prieššarvinė taktika
• Juozas Lukša - Daumantas
• Av. kpt. Petras Vedeika
• Kpt. Matas Palubinskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1977 Nr.7

• Br. gen. inž. Antanas Gustaitis
• Rūdavos mūšis
• V. Lišauskas - Marijampolės berniukų gimnazijoje
• Julius Kumpikevičius - Kumpikas
• Karo mokylos IX laida
• Kpt. Pranas Gudynas
• Lietuvos karių kapai
• Kpt. Jonas Lagenpušas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1977 Nr.8

• Br. gen. inž. Antanas Gustaitis
• Boleslovo Didžiojo žygis į Prūsiją
• Žygis į Vilnių 1939 m.
• Ar lietuviai buvo žudikai ?
• Apie plk. ltn. L.Pesecko prisiminimus
• Gen. Kazys Musteikis
• Mjr. Genrikas Songinas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1977 Nr.9

• Lietuvos Brastos apgulimas 1657 m.
• 15-as Gardino batalionas
• Lietuvis lenkų karių lageryje
• Kaip atsirado Lietuvos šauliai
• Vrš. Juozas Šležys
• Inž. Tomas Norus Naruševičius
• J. ltn. Vimcas Čerškus
• Plk. ltn. Juozas Ugianskis
• Kpt. Antanas Malakauskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


1977 Nr.10

• Lietuvos Brastos apgulimas 1657 m.
• 15-as Gardino batalionas
• Mjr. Černius - Karo muziejus
• Helikopteriai rusų kariuomenėje
• Kas buvo lietuvių tardytojai ?
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1978 Nr.1

• DLK Algirdas
• II PK vokiečių dokumentuose
• Grįžimas Tėvynėn
• Lietuvos piliakalniai I
• Šaulių aviacijos kūrimasis Lietuvoje
• JAV av. plk. ltn. Anatolijus Šerkšnas
• Kun. dr. Petras Dagys
• Vyr. psk. Juozas Malinauskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1978 Nr. 2

• Po erdves pasižvalgius
• DLK Algirdas
• Kaip jie Klaipėdą gynė
• Lietuvos piliakalniai II
• Grįžimas Tėvynėn
• Šaulių aviacijos kūrimasis Lietuvoje
• Kpt. Jonas Telksnys
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1978 Nr.3

• Lietuvos piliakalniai III
• Kas buvo Gedimino tėvas?
• Grįžimas Tėvynėn
• Antroji baterija
• Leitenantai, inžinieriai broliai Dičiūnai
• Kpt. Stasys Jurevičius - Juras
• Ltn. Vladas Dziubinskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1978 Nr.4

• Tautos garbė ir egzistencija
• Nautimaro Karalija ir Lietuva
• Antroji baterija
• Plk. ltn. Antanas Stapulionis
• Baltimorės lietuvių dainos draugija
• Šaulių platforma ir misija
• Kpt. Osvaldas Žadvydas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1978 Nr.5

• Jurgis Radvilas
• Karo mokyklos XIX laida
• Žygis į Degulius
• Antroji baterija
• Baltimorės lietuvių dainos draugija
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1978 Nr.6

• Rytinių Galindų žlugimas
• Lietuviai juodojoj gvardijoj
• Antroji baterija
• Baltimorės lietuvių dainos draugija
• Vyr. psk. Antanas Mickevičius
• Savanorė Stasė Statkevičienė
• Ltn. Kazimieras Plenys
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1978 Nr.7

• Kelias į Valkininkus (LDK)
• "Pionieriai" keliauja į erdves
• Mažeikių apskrities sukilėliai
• Paskutinės Dariaus ir Girėno laidotuvės
• Lenkų intrigos ir sąmokslas Lietuvoje
• Kpt. Jonas Vabalas
• Plk. Antanas Stapulionis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1978 Nr.8

• Kelias į Valkininkus (LDK)
• Vakarų Sibiro plotuose
• Vietinės rinktinės I-a kuopa Rudnikuose
• Lenkų intrigos ir sąmokslas Lietuvoje
• A. Skirka - Mirties šešėlyje
• Mobilizacija
• Vladas Putvinskis - Pūtvis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1978 Nr.9

• Marienburgas
• Sedos kautynės
• Vakarų Sibiro plotuose
• Gen. Povilo Plechavičiaus monografija
• Lietuviškoji skautybė
• Šaulių veikla ir rezistencija tremty
• Plk. ltn. Juozas Balčiūnas - Švaistas
• Ltn. Vytautas Kudžma
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1978 Nr.10

• Tankai prie Kursko
• Vakarų Sibiro plotuose
• Stasys Butkus
• Gen. št. plk. Stasys Dabulevičius
• Karo mokyklos XIX laida
• Karo mokyklos V laida
• Savanoris Juozas Ramanauskas Ramonis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1979 Nr.1

• Prūsų parama mozūrų ir pamarėnų kovose
• Karo mokyklos I-oji laida
• Lietuvis Rusijos pilietinio karo sukūriuose
• Lietuvių žygis į Estiją 1218 m.
• Mjr. O. Blumchenas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1979 Nr. 2

• Kas įvykdė Klapėdos krašto sukilimą ?
• Daumantas
• Kovose dėl Zarasų krašto
• Lietuvis Rusijos pilietinio karo sukūriuose
• Plk. K. Ališauskas
• Juozas Tutinas
• Kazimieras Juodžbalis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1979 Nr.3

• Lietuvos apsaugos daliniai
• Lietuvis Rusijos pilietinio karo sukūriuose
• Pėstininkų sunkiųjų ginklų kursai
• Teodoras Papartis
• Mjr. Jonas Rauba
• Plk. Oskaras Urbonas
• Ltn. Alfonsas Daugelavičius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1979 Nr.4

• Lietuvos apsaugos daliniai
• Kovų su Teutonais liudininkai
• Lietuvis Rusijos pilietinio karo sukūriuose
• Ltn. Leonas Bileris
• Psk. Steponas Gervė
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1979 Nr.5

• Lietuvos apsaugos daliniai
• Kovų su Teutonais liudininkai
• Apie 3 metus tarnautus Lietuvos Kariuomenėje
• Vilniuje karui prasidėjus (1941)
• Plk. Tomas Vidugiris
• Av. ltn. Jonas Jasinskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1979 Nr.6

• Knygnešys Jurgis Bielinis
• Lietuvos apsaugos daliniai
• Kovų su Teutonais liudininkai
• Julius Kumpikas
• Ltn. Kazys Špakauskas
• Kompozitorius Bronius Jonušas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1979 Nr.7

• 1812 m. karo veiksmai Lietuvoje
• Knygnešys Jurgis Bielinis
• Lietuvos kariai pasaulinėje šaudymo olimpiadoje 1939 m.
• Kovų su Teutonais liudininkai
• Vrš. Kazys Leknickas prisimena karinę tarnybą
• Sovietų šnipas Kim Filbis
• Vilniaus universitetui 400
• Kpt. Antanas Ruzgys
• Plk. ltn. Juozas Kartanas
• Kpt. Pranas Aleknavičius Alekna
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1979 Nr.8

• 1812 m. karo veiksmai Lietuvoje
• Vrš. Kazys Leknickas prisimena karinę tarnybą
• Žygis į Dancigą
• Sovietų šnipas Kim Filbis
• Plk. Raimundas Liormontas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1979 Nr.9

• Kernius
• Mjr. J. Černius - Marijampolė
• Amerikiečiai belaisviai
• Lietuvos žydai ir holokauskas
• Savanoris - kūrėjas Fulgentas Janonis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1979 Nr.10

• KARIUI - 60
• Kernius
• Vietinės Rinktinės Kauno pulko tragedija
• Sheinfeldo lietuvių stovykla
• Viktoras Augūnas
• Plk. ltn. Jonas Išlinskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1980 Nr.1

• Mažoji Lietuva
• A. Motuzas - Sparnuotieji metai
• Trečias pasaulinis karas
• Kovos su lenkais Varėnos - Perlojos srityje
• Moterų vaidmuo nepriklausomybės karuose
• Plk. ltn. gyd. Leonas Kęsgaila - Kenstavičius
• Psk. Kazys Lukas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1980 Nr. 2

• Mažoji Lietuva
• Karo mokyklos II-oji laida
• A. Motuzas - Sparnuotieji metai
• Trečias pasaulinis karas
• Prisiminimai uš nepriklausomybės kovų
• Dr. Povilas Šepetys
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1980 Nr.3

• Jonušas Radvilas
• Dr. Antanas Rukša
• J. Revas - Kareivio dienos
• Trečias pasaulinis karas
• Suomijos karo aviacija 1939-1944 m.
• Apie mažlietuvius
• Plk. ltn. Jonas Švedas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1980 Nr.4

• Jonušas Radvilas
• Strateginis oro transportas
• J. Revas - Kareivio dienos
• J. Revas - Šaulio prisiminimai
• Trečias pasaulinis karas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1980 Nr.5

• Gen. št. plk. Antanas Rėklaitis
• Strateginis oro transportas
• Jonušas Radvilas
• Trečias pasaulinis karas
• Mjr. Petras Gudelis
• Vladas Pūtvis - Putvinskis
• Mjr. K. Daugvydas - Savanorio užrašai
• Av. plk. ltn. Antanas Mačiuika
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1980 Nr.6

• Karo mokyklos XII laida
• Jonušas Radvilas
• Trečias pasaulinis karas
• 1940 m. birželis
• Šarvuotas traukinys Gediminas
• Mjr. K. Daugvydas - Savanorio užrašai
• Kpt. Vincas Mickeliūnas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1980 Nr.7

• Algirdo ryšiai su bažnyčiomis
• Lietuviai tremtiniai Sibire
• Pirmoji Lietuvos Tautinė olimpiada
• 1940 m. birželis
• Mjr. K. Daugvydas - Savanorio užrašai
• Av. mjr. Alfonsas Svilas
• Av. kpt. Jurgis Draugelis
• J.ltn. inž. Pijus Bielskus
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1980 Nr.8

• KARIO jubiliejus
• Algirdo ryšiai su bažnyčiomis
• 1940 m. birželis
• Mjr. K. Daugvydas - Savanorio užrašai
• Vincas Tiknevičius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1980 Nr.9

• Savanorio kūrėjo žodis
• Vytautas Didysis
• Pasitraukimas per Lietuvą 1812 m.
• Erdvių lėktuvas
• Kas vyksta Sovietų sąjungoje?
• Mjr. K. Daugvydas - Savanorio užrašai
• Kalbininkas Petras Būtėnas
• Kpt. Steponas Valys
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1980 Nr.10

• Pasitraukimas per Lietuvą 1812 m.
• Rusų banditų siautėjimas Zarasų krašte
• H.L. Gaidis - Nepriklausomos Lietuvos ginklai
• Šarvuotas traukinys Gediminas
• Kas vyksta Sovietų sąjungoje?
• Mjr. K. Daugvydas - Savanorio užrašai
• Plk. Alfonsas Sklėrius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1981 Nr.1

• Kulikovo mūšis
• S. Motuzas - Kaip pasitraukiau iš Lietuvos
• Karas Persų įlankoje
• Pirmoji bolševikų okupacija š.r. Lietuvoje
• Kunigas Petras Ažubalis
• Mjr. K. Daugvydas - Savanorio užrašai
• Plk. ltn. Jonas Matonis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


1981 Nr. 2

• Kulikovo mūšis
• Kelias į Šarvuočių tarnybą
• Pirmoji lietuviška opera "Gražina"
• V.Šenbergas prisimena J.Kumpį
• S. Šetkus - Dezertyras
• Karas Persų įlankoje
• Karo mokyklos XII laida
• Mjr. K. Daugvydas - Savanorio užrašai
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1981 Nr.3

• Kryžiuočių ordinas
• Kelias į erdves
• S. Šetkus - Dezertyras
• A. Skopas - Paliekame Lietuvą
• Aleksandro Anabasis
• Muzikas Mykolas Cibas
• Mjr. K. Daugvydas - Savanorio užrašai
• Husaras Zigmantas Arlauskas
• Vet. gyd. kpt. Stasys Tallat - Kelpša
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1981 Nr.4

• Kernavės piliakalniai
• Kelias į erdves
• A. Skopas - Paliekame Lietuvą
• Antilopių medžioklė
• Inž. Juozas Černiauskas
• Mjr. K. Daugvydas - Savanorio užrašai
• Ltn. Augustinas Ališauskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1981 Nr.5

• Didžioji armija Lietuvoje ir Kurše
• Šaltas Petys (JAV aviacija)
• Atskiras lietuvių batal. Rusijoje 1917 m.
• Rusų - suomių karas
• Mjr. K. Daugvydas - Savanorio užrašai
• Kpt. Juozas Truškūnas
• Ltn. inž. Jonas Suveizdis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1981 Nr.6

• XV Aspirantų laida
• Didžioji armija Lietuvoje ir Kurše
• Baisųjį birželį prisimenant
• Kaunas gęstant laisvės žiburiams
• Apie prūsus ir žemaičius
• Mjr. K. Daugvydas - Savanorio užrašai
• Ltn. Stasys Lušys
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1981 Nr.7

• Vytautas Didysis
• Kazimieras Semenavičius
• XV Aspirantų laida
• Šarvuotis Šarūnas kautynėse su lenkais
• Lakūnas Kęstutis Petrauskas
• Mjr. K. Daugvydas - Savanorio užrašai
• Zigmas Tarutis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1981 Nr.8

• Kazimieras Semenavičius
• Lietuvos artilerijos generolai
• 1236 m. Šiaulių kautynių vieta
• XV Aspirantų laida
• 4-as pėst. Mindaugo pulkas
• A. Skirka - Paskutiniai metai tėvynėje
• Mjr. K. Daugvydas - Savanorio užrašai
• Gen. št. mjr. Hernikas Kazakaitis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1981 Nr.9

• Lietuvos laivynas ir jo likimas
• Kazimieras Semenavičius
• Kunigaikščio Žvelgaičio žūtis
• A. Skirka - Paskutiniai metai tėvynėje
• Kristijonas Donelaitis
• Mjr. K. Daugvydas - Savanorio užrašai
• Kpt. Julius Užinskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1981 Nr.10

• Kaip kalbėjo senosios Lietuvos valdovai ?
• Lietuvos laivynas ir jo likimas
• Lietuvos karo aviacijai - 62
• Pergalė prie Salaspilio
• Kpt. Adolfas Pilvelis
• Kristijonas Donelaitis
• Mjr. K. Daugvydas - Savanorio užrašai
• Karo mokyklos XII laida
• Ltn. Kostas Kalendra
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1982 Nr.1

• Dienynas apie rusų žygį 1812 m.
• NKVD agentų mokykloje
• Karo mokyklos IV-oji laida
• Algirdas - senovės Lietuvos valstybininkas
• Mjr. K. Daugvydas - Savanorio užrašai
• Šiaulės kalnas
• Inž. ltn. Andrius Skučas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1982 Nr. 2

• Dienynas apie rusų žygį 1812 m.
• Karo mokyklos IV-oji laida
• NKVD agentų mokykloje
• Garlaivis Gerda
• Mjr. K. Daugvydas - Savanorio užrašai
• Savanoris - kūrėjas Vincas Valteris
• Mjr. Bronius Ambraziejus
• Ltn. Ignas Venckūnas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1982 Nr.3

• Lietuvių ir jotvingių žygis į Voliniją XIII a.
• Sav. kūr. Pranas Špakauskas prisimena
• Av. kpt. Romualdo Marcinkaus likimas
• Lietuva Pasaulio karinių unformų knygoje
• Laivas Utena
• Mjr. K. Daugvydas - Savanorio užrašai
• Donelaičio įrašai Tolminkiemio metrikų knygose
• Berlyno oro tilto ženklas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1982 Nr.4

• Uniforminiai ženklai Lietuvos karo aviacijoje
• Sav. kūr. Pranas Špakauskas prisimena
• Kosmoso tyrinėjimo vertė
• Rusams okupuojant Lietuvą (atsim.)
• Panemunės sukilėlių malšinimas
• Mjr. K. Daugvydas - Savanorio užrašai
• Lietuvos karo aviacijos pradžia
• Suvalkų sutartis
• Donelaičio įrašai Tolminkiemio metrikų knygose
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1982 Nr.5

• Mindaugas II
• Lietuvių kalbos vartojimas LDK
• Lietuvos laivynas ir jo likimas
• Partizaninės kovos aidai
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1982 Nr.6

• Maironio karinės dainos
• Lietuvių kalbos vartojimas LDK
• Mjr. Petras Starevičius
• Lakūnas Kęstutis Petrauskas
• Lietuviai kariai Vakarų Australijoje
• Savanoris - kūrėjas Vincas Juzėnas
• Savanoris - kūrėjas Jonas Norkevičius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1982 Nr.7

• Dauguvos užtvara
• Paukščių Tako galaktika
• Pabėgimas iš Raudonosios armijos
• Sav. kūr. Pranas Špakauskas prisimena
• Mjr. K. Daugvydas - Savanorio užrašai
• II pasaulinio karo prisiminimai
• Mjr. Kostas Liaudanskas
• Ltn. Edmundas Vaitkus
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1982 Nr.8

• Vincas Krėvė - 100
• DLK Kęstutis
• Lietuvos laivynas ir jo likimas
• Bermontininkai Šiauliuose ir Salotyse
• Karinė tarnyba bolševikmetyje
• Mjr. K. Daugvydas - Savanorio užrašai
• Av. plk. Antanas Motuzas
• Av. mechanikas Jonas Čekanauskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1982 Nr.9

• DLK Kęstutis
• Karinė tarnyba bolševikmetyje
• Mjr. K. Daugvydas - Savanorio užrašai
• Romas Kalanta
• II pasaulinio karo prisiminimai
• Berlyno oro tilto ženklas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1982 Nr.10

• Dr. Jono Šliūpo audringas gyvenimas
• Karinė tarnyba bolševikmetyje
• Mjr. K. Daugvydas - Savanorio užrašai
• Vrš. Pranas Kovas (Kavaliauskas)
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1983 Nr.1

• Kovos prieš livoniečius
• Savanorio kūrėjo Kazio Kriaučiūno prisiminimai
• Naujieji Trakai
• Karui baigiantis Vokietijoje
• Karinė tarnyba bolševikmetyje
• Mjr. K. Daugvydas - Savanorio užrašai
• Pasikalbėjimas su Algirdu Gustaičiu
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1983 Nr. 2

• Klaipėdos sukilimas
• Kovos prieš livoniečius
• Laisvės kovų dalyvis Juozas Gučius
• Karinė tarnyba bolševikmetyje
• Mjr. K. Daugvydas - Savanorio užrašai
• Klaipėdos krašto prijungimas - 60
• Kompozitorius Julius Gaidelis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1983 Nr.3

• Lietuvos laivynas ir jo likimas
• 1 pėst. DLK Gedimino pulkas
• Kpt. Jurgis Kiaunė
• Karo mokyklos XV laida
• Karo mokyklos XV laidos kariūno atsiminimai
• Mjr. K. Daugvydas - Savanorio užrašai
• Karo mokyklos IV laida
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1983 Nr.4

• 26-as kavalerijos pulkas
• Lietuvos laivynas ir jo likimas
• 1 pėst. DLK Gedimino pulkas
• Senosios Lietuvos raštas
• Ltn. Antanas Mockus
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1983 Nr.5

• Šiauliuose 1919 m.
• Laidotuvės Atlante
• Bolševikų siautėjimas Suvieko apylinkėse
• 1 pėst. DLK Gedimino pulkas
• Senosios Lietuvos raštas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1983 Nr.6

• Sariaus ir Girėno testamentas
• Lietuvių žygiai už Dauguvos
• M. Tytuvenis - Lietuvos karininko keliai
• Bolševikų siautėjimas Suvieko apylinkėse
• Sovietų ginkluotos jėgos
• Dariaus ir Girėno skrydžiui 50
• Senosios Lietuvos raštas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1983 Nr.7

• Vytauto charakteristika
• M. Tytuvenis - Lietuvos karininko keliai
• Lietuvos laivynas ir jo likimas
• Baltijos valstybės kariniu požiūriu
• Karo sanitarinė tarnyba 29-ame ŠTK
• Lietuvių žygiai už Dauguvos
• Išvežtųjų karių sąrašas 1940 - 1941 m.
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1983 Nr.8

• Vytauto charakteristika
• Baltijos valstybės kariniu požiūriu
• M. Tytuvenis - Lietuvos karininko keliai
• Vietinės rinktinės karo mokykla
• Išvežtųjų karių sąrašas 1940 - 1941 m.
• Kompozitorius Klemensas Vytautas Griaudzė
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1983 Nr.9

• 1863-1864 m. sukilimo kovos Lietuvoje
• Vienintelė lietuvių pilis Amerikoje
• M. Tytuvenis - Lietuvos karininko keliai
• Lietuvos laivynas ir jo likimas
• Vietinės rinktinės karo mokykla
• Baltijos valstybės kariniu požiūriu
• Savanorio Antano Ramanausko prisiminimai
• Išvežtųjų karių sąrašas 1940 - 1941 m.
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1983 Nr.10

• Primirštieji aušrininkai
• 1863-1864 m. sukilimo kovos Lietuvoje
• XV laidos karininko prisiminimai
• Lietuvos laivynas ir jo likimas
• M. Tytuvenis - Lietuvos karininko keliai
• Baltijos valstybės kariniu požiūriu
• Išvežtųjų karių sąrašas 1940 - 1941 m.
• Darius ir Girėnas
• Mjr. Petras Starevičius
• Kpt. Klemas Kuzmickas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1984 Nr.1

• Dobrinės ordino įkūrimas
• A. Kutka - Lietuvos karo aviacija
• Lietuvos laivynas ir jo likimas
• 3-ias dragūnų "Geležinio vilko" pulkas
• M. Tytuvenis - Lietuvos karininko keliai
• Baltijos valstybės kariniu požiūriu
• Išvežtųjų karių sąrašas 1940 - 1941 m.
• Ginklų dirbtuvės Linkaičiuose
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1984 Nr. 2

• Stasys Lozoraitis
• Lietuvos kunigaikščių antspaudai
• Hercogienė Cecilija
• A. Kutka - Lietuvos karo aviacija
• M. Tytuvenis - Lietuvos karininko keliai
• Ginklų dirbtuvės Linkaičiuose
• Ltn. Petras Šėkas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1984 Nr.3

• Volksvino žygis į Nalšią
• Lietuvos kunigaikščių antspaudai
• A. Kutka - Lietuvos karo aviacija
• Lietuvos laivynas ir jo likimas
• M. Tytuvenis - Lietuvos karininko keliai
• Savanorio Antano Ramanausko prisiminimai
• Ginklų dirbtuvės Linkaičiuose
• Inž. Jurgis Preikšaitis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1984 Nr.4

• Miško broliai lietuviškoje skautijoje
• Lietuvos kunigaikščių antspaudai
• Lietuvos laivynas ir jo likimas
• A. Kutka - Lietuvos karo aviacija
• M. Tytuvenis - Lietuvos karininko keliai
• Ginklų dirbtuvės Linkaičiuose
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1984 Nr.5

• LDK Kęstučio mirtis
• Lietuvos laivynas ir jo likimas
• Lietuvos kunigaikščių antspaudai
• A. Kutka - Lietuvos karo aviacija
• M. Tytuvenis - Lietuvos karininko keliai
• Išvežtųjų karių sąrašas 1940 - 1941 m.
• Ginklų dirbtuvės Linkaičiuose
• Ltn. Jonas Grajauskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1984 Nr.6

• Spaudos draudimas
• LDK Kęstučio mirtis
• Lietuvos laivynas ir jo likimas
• Lietuvos kunigaikščių antspaudai
• A. Kutka - Lietuvos karo aviacija
• M. Tytuvenis - Lietuvos karininko keliai
• Plk. ltn. Jonas Variakojis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1984 Nr.7

• Šv. Kazimieras - karys
• LDK ir Lenkijos Karalius Jogaila
• Lietuvos išeivijos aviacija
• Dariui - Girėnui paminklas
• 3-ias dragūnų "Geležinio vilko" pulkas
• M. Tytuvenis - Lietuvos karininko keliai
• Ltn. Andrius Martynas Cieminis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


1984 Nr.8

]
• Pokario Lietuvos partizaninis judėjimas
• Lietuvos kavalerija 1791 - 1794 m.
• Lietuvos laivynas ir jo likimas
• 3-ias dragūnų "Geležinio vilko" pulkas
• M. Tytuvenis - Lietuvos karininko keliai
• Juozas Tumas - Vaižgantas
• Kpt. Stanislovas Jurevičius - Juras
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1984 Nr.9

• 8-as pėst. pulkas
• Mindaugo žygis į Kuršą
• A. Skopas - Karo metų prisiminimai
• Karo mokyklos XV laida
• Ltn. Bronius Bielkevičius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1984 Nr.10

• Karo lakūnų vizitai į užsienius
• Aplink Europą prieš 50 metų
• A. Ramanauskas - Savanorio atsiminimai
• Kpt. Vincas Skaržinskas
• Plk. ltn. Jonas Kazitėnas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1985 Nr.1

• Prūsų tragedija
• Priešlėktuvinės apsaugos kursai
• 1-as pėstininkų pulkas
• Lietuvos laivynas ir jo likimas
• Lietuvos kariuomenė 1812 m.
• Vietinės rinktinės tarnybose
• Ltn. Juozas Valaitis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1985 Nr. 2

• Gen. M. Pečiulionis
• Gen. dr. Vladas Nagius - Nagevičius
• Senosios Lietuvos kariuomenė
• 1-as pėstininkų pulkas
• Lietuvos laivynas ir jo likimas
• Prūsų gatvė Didžiąjame Naugarde
• Plk. Vsevolodas Šenbergas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1985 Nr.3

• Du ultimatumai
• 1-as pėstininkų pulkas
• Lietuvos kunigaikščių antspaudai
• Naujokų batalionas 1942 - 1944 m.
• A. Skirka - Tarnaujant Lietuvos kariuomenėje
• Kpt. P.A. Janavičius
• Prūsų tragedija
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1985 Nr.4

• A. Skirka - Tarnaujant Lietuvos kariuomenėje
• Naujokų batalionas 1942 - 1944 m.
• Afganistano ginkluota okupacija
• Plk. dr. Vladas Ingelevičius
• Gen. št. mjr. Juozas Ivašauskas
• Paskutinis mūšis su lenkais
• Ltn. Pranas Nedas - Nedzinskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1985 Nr.5

• Lietuviškas "Perkūnas" virš Pacifiko
• Karinė tarnyba Gedimino pulke
• A. Skirka - Tarnaujant Lietuvos kariuomenėje
• LDK kariški urėdai ir dignitoriai
• Lietuvos laivynas ir jo likimas
• Kpt. Juozas Byla
• Vrš. Kazys Leknickas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1985 Nr.6

• Generolas Raštikis
• Ltn. Antanas Naikelis
• Karinė tarnyba Gedimino pulke
• A. Skirka - Tarnaujant Lietuvos kariuomenėje
• Mjr. Petras Gudelis
• Latvijos generolas Janis Indans
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1985 Nr.7

• Lietuva atmetė SS legionus
• Žalgirio mūšis
• Pabaisko mūšiui 550
• Mobilizacija ir žygis į Vilnių
• Lietuvos laivynas ir jo likimas
• Lietuvos kunigaikščių kilmė
• Mjr. Petras Gudelis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1985 Nr.8

• Karo mokyklos XVII laida
• Žalgirio mūšis
• Pabaisko mūšiui 550
• Gedimino pulkas Vilniuje
• A. Skirka - Tarnaujant Lietuvos kariuomenėje
• Lietuvos laivynas ir jo likimas
• Paskutinis belaisvių pasikeitimas su lenkais
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1985 Nr.9

• Žalgirio mūšis
• Pabaisko mūšiui 550
• Karinė tarnyba Gedimino pulke
• Kaip tapau artileristu
• Kpt. Jurgis Dragūnevičius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1985 Nr.10

• Kariuomenė Vilniuje 1940 m.
• Lietuvių karių mirtis sovietų armijoje
• JAV generolas Pattonas
• Plk. Jonas Vigėlis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1986 Nr.1

• Tautinės sąmonės vystymasis Maž. Lietuvoje
• Lietuvių karių mirtis sovietų armijoje
• Prievartinė priesaika
• JAV generolas Pattonas
• Lietuvos Kariuomenės laipsniai
• Lietuvos Priešlėktuvinė artilerija
• Krėvos aktas
• Gruodžio 17-oji Kėdainių įguloje
• Mjr. Vladas Petkūnas
• Laivas Perkūnas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1986 Nr. 2

• Lietuvių karių mirtis sovietų armijoje
• Karo aviacijos meteorologijos tarnyboje
• Marijampolės karo komendantūroje
• Vilniaus bažnyčios
• J. Švoba - Seiminė ir Prezidentinė Lietuva
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1986 Nr.3

• Šv. Kazimiero karo žygis
• Lietuvių karių mirtis sovietų armijoje
• Lietuviai nepakluso vokiečių mobilizacijai
• A. Skirka - Tarnyba Lietuvos Kariuomenėje
• J. Klimas - Paskutinis kariūnas
• Karo aviacijos meteorologijos tarnyboje
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1986 Nr.4

• Lietuvių karių mirtis sovietų armijoje
• Lietuviai nepakluso vokiečių mobilizacijai
• J. Klimas - Paskutinis kariūnas
• 1 pėst. DLK Gedimino pulko likimas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1986 Nr.5

• Lietuvių karių mirtis sovietų armijoje
• 1 pėst. DLK Gedimino pulko likimas
• Lietuvos Baltijos Llloydo bendr. laivas "Mariampolė"
• J. Klimas - Paskutinis kariūnas
• Kpt. Povilas Bareišis
• Savanoris kūrėjas Jonas Giedraitis
• Savanoris kūrėjas, karo invalidas Petras Druseikis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1986 Nr.6

• Lietuvių karių mirtis sovietų armijoje
• Antrosios karo dienos įvykiai
• J. Vaičeliūnas - Bolševikiniai aviatoriai
• Trys Radvilai
• J. Klimas - Paskutinis kariūnas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1986 Nr.7

• Saulės mūšis 1236 m.
• Lietuvių karių mirtis sovietų armijoje
• 1941 m. birželio 23-24 naktis Vilniuje
• J. Klimas - Paskutinis kariūnas
• Generolas Vladas Mieželis
• Plk. ltn. Bronius Basiulis
• Mjr. Kazimieras Daugvydas
• Kpt. inž. Juozas Virškevičius - Virškus
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1986 Nr.8

• Saulės mūšis 1236 m.
• Lietuvių karių mirtis sovietų armijoje
• SS žiauriai niekino lietuvių tautą
• 1941 m. birželio 23-24 naktis Vilniuje
• J. Klimas - Paskutinis kariūnas
• 1-ame husarų pulke 1935-1940 metais
• Ltn. Viktoras Perminas
• Kpt. Vaclovas Dailidonis
• Kpt. Verneris Lagenpušas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1986 Nr.9

• Saulės mūšis 1236 m.
• 1-ame husarų pulke 1935-1940 metais
• Lietuvių karių mirtis sovietų armijoje
• J.Klimas - Paskutinio kariūno odisėja
• Antanas Skirka
• Mjr. Kazimieras Šimėnas
• Mjr. Dr. Liudas Zibas - Zibavičius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1986 Nr.10

• Atkuriama Lietuvos kariuomenė 1941 m.
• 1-ame husarų pulke 1935-1940 metais
• J.Klimas - Paskutinio kariūno odisėja
• LK Generolai Vakaruose
• "Raudonasis spalis"
• Mjr. Lionginas Leknickas
• Dailininkas Jurgis Juodis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1987 Nr.1

• Valstybės ir kariuomenės santykiai Lietuvoje ir JAV
• Lietuvių karių mirtis sovietų armijoje
• 1-ame husarų pulke 1935-1940 metais
• Atkuriama Lietuvos kariuomenė 1941 m.
• 6 pėst. Pilėnų kunig. Margio pulkas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1987 Nr. 2

• Lietuvių karių mirtis sovietų armijoje
• Šiaulių gyvenimas 1944 m.
• 6 pėst. Pilėnų kunig. Margio pulkas
• Kiek yra lietuvių karininkų svetimose kariuomenėse?
• Atkuriama Lietuvos kariuomenė 1941 m.
• J.Klimas - Paskutinio kariūno odisėja
• Plk. ltn. Zigmas Rumša
• Vrš. Petras Gulbinskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1987 Nr.3

• Atkuriama Lietuvos kariuomenė 1941 m.
• Lietuvių karių mirtis sovietų armijoje
• J.Klimas - Paskutinio kariūno odisėja
• 6 pėst. Pilėnų kunig. Margio pulkas
• Kazimieras Sitkauskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1987 Nr.4

• Lietuvos ginkluoti daliniai vokiečių okup. metais
• 6 pėst. Pilėnų kunig. Margio pulkas
• J.Klimas - Paskutinio kariūno odisėja
• Lietuva vokiečių okupacijoje
• Feliksas Vaitkus
• Kunigas Jonas Borevičius
• Vilniaus krašto bažnyčios
• Lrn. Jonas Vaičaitis
• Kpt. O. Teizeris
• Kpt. A. Čiplys
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1987 Nr.5

• Lietuvių karių mirtis sovietų armijoje
• 6 pėst. Pilėnų kunig. Margio pulkas
• C. Vištartas - Lietuvos Aero Klubas
• J.Klimas - Paskutinio kariūno odisėja
• Vladas Putvinskis - Putvis
• Vrš. Kostas Jonušas
• Benediktas Liūga
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1987 Nr.6

• Vilniaus Katedra
• Lietuvos okupacija
• Lietuvių karių mirtis sovietų armijoje
• LK kariai žydų gelbėjime
• Vladas Putvinskis - Putvis
• Ltn. Vytautas Juodaitis
• J. ltn. Zigmas Budelskis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1987 Nr.7

• Karaliaus Mindaugo nužudymas
• Lietuvių karių mirtis sovietų armijoje
• Lietuvos Kariuomenės uniforma
• Karininkų metraštis 1939 m.
• Pirmame husarų pulke
• 6 pėst. Pilėnų kunig. Margio pulkas
• J.Klimas - Paskutinio kariūno odisėja
• C. Vištartas - Lietuvos Aero Klubas
• Karo mokyklos IX laida
• Plk. Tomas Sereika
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1987 Nr.8

• LK kariai žydų gelbėjime
• Lietuvių karių mirtis sovietų armijoje
• Lietuvos arkliai
• J.Klimas - Paskutinio kariūno odisėja
• Lietuvos diplomatinė ir konsulatinė tarnyba
• Karininkų metraštis 1939 m.
• Feliksas Motuzas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1987 Nr.9

• LK kariai žydų gelbėjime
• Lietuvių karių mirtis sovietų armijoje
• J.Klimas - Paskutinio kariūno odisėja
• Lietuvos diplomatinė ir konsulatinė tarnyba
• Karininkų metraštis 1939 m.
• Lietuvos katalikų bažnyčia
• Vet. dr. Jonas Narbutas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1987 Nr.10

• Lietuvių karių mirtis sovietų armijoje
• LK kariai žydų gelbėjime
• V. Statkus - Pirmieji kūrimosi metai
• J.Klimas - Paskutinio kariūno odisėja
• Mobilizacija 1-ame LDK Gedimino pulke
• Kretingos apskrities komendantūra
• Karininkų metraštis 1939 m.
• Kpt. Ignas Adamkavičius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1988 Nr.1

• Lietuvių karių mirtis sovietų armijoje
• LK kariai žydų gelbėjime
• LK Karininkų metraštis 1939 m.
• Liubavos mūšis
• Klaipėdos sukilimas 1923 m.
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1988 Nr. 2

• Lietuvių karių mirtis sovietų armijoje
• LK kariai žydų gelbėjime
• LK Karininkų metraštis 1939 m.
• Panamos kanalas
• Kpt. Pranas Žitkus
• Psk. Juozas Miliauskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1988 Nr.3

• Lietuvių karių mirtis sovietų armijoje
• J. Abraitis - Atsiminimai 5 dalis
• 9-o pėst. L.K. Vytenio pulko istorinė apybraiža
• Klaipėdos išvadavimui - 65
• Ltn. Jonas Viliušis
• Ltn. Vladas Biveinis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1988 Nr.4

• Lietuvių karių mirtis sovietų armijoje
• Jonas Abraitis - Kariškoje tarnyboje
• Karo mokyklos XIX laidos 50-metis
• 9-o pėst. L.K. Vytenio pulko istorinė apybraiža
• Lenkų partizanų štabo likvidacija Paberžėje
• Šaulių sąjungos lėktuvas
• Vrš. Bronius Tvarkūnas
• Jonas Petras - Petrauskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1988 Nr.5

• Lietuvių karių mirtis sovietų armijoje
• Jonas Abraitis - Kariškoje tarnyboje
• Karo mokyklos XIX laidos 50-metis
• Plk. Jonas Andrašiūnas prisimena
• Alytaus Šaulių likimas
• J.ltn. Mykolas Karaitis
• Česlovas Zamoiskis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1988 Nr.6

• Lietuvių karių mirtis sovietų armijoje
• Karo mokyklos XIX laidos 50-metis
• Darius ir Girėnas
• Mjr. Kazimieras Aperavičius
• Žydų medžioklė Vokietijoje
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1988 Nr.7

• Daumanto keršto žygiai į Nalšią
• Lietuvių karių mirtis sovietų armijoje
• Lietuvos generolai
• Paskutinio kariūno odisėja
• Lietuvos Konstitucijos
• Plk. ltn. Juozas Andrius
• Kpt. Jonas Jankus
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1988 Nr.8

• Tarpusavio pagalbos sutartis
• Lietuvių karių mirtis sovietų armijoje
• Lietuvos generolai
• Partizanų kovos Lietuvoje
• Šventaragio slėnis
• Paskutinio kariūno odisėja
• Mjr. Augustas Šilius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1988 Nr.9-10

• Lietuvos kariuomenės kūrimasis
• Vokiečiai apie Lietuvos kariuomenę 1922 m.
• Lietuvių karių mirtis sovietų armijoje
• Lietuvos generolai
• Paskutinio kariūno odisėja
• Vietinės rinktinės 308 batalionas
• Dr. Jonas Šliūpas
• Ltn. Kazys Gabriūnas
• Plk. dr. Juozas Ūsas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1989 Nr.1

• Lietuvių karių mirtis sovietų armijoje
• Dr. Jonas Šliūpas
• Maironis
• Leonas Pabrėža
• Savanoris -kūrėjas Stasys Bikulčius
• Išeivijos šaulių veikla
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1989 Nr. 2

• Lietuvių karių mirtis sovietų armijoje
• Ryšių batalionas
• Dr. Jonas Šliūpas
• Kpt. Jonas Vabalas
• Plk. Vincentas Jasulaitis
• Mjr. Jonas Puikūnas
• Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę Kanadoje
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1989 Nr.3

• Lietuvių karių mirtis sovietų armijoje
• Dr. Jonas Šliūpas
• Iš Algirdo Gustaičio prisiminimų knygos apie II PK
• 1940-1946 n. užrašai
• Ats. psk. Jurgis Miežaitis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1989 Nr.4

• Lietuvių karių mirtis sovietų armijoje
• Prisiminimai iš Karo mokyklos I-osios laidos
• Lietuvos Karo aviacijos 70-metis
• Adutiškio batalionas
• Žudė prisidengę partizanų vardu
• Ltn. Juozas Vaičjurgis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1989 Nr.5

• "Kariui" 70
• "Kario" gyvenimas 1961-1987 metais
• Adutiškio batalionas
• Juozo Urbšio atsiminimai
• 1940-1946 n. užrašai
• Šaulys, poetas Pranas Genys
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1989 Nr.6

• V.A. Dambrava - II PK kaltininkai
• XX kadro karininkų laida
• Gen. Mieželio atsiminimai
• Adutiškio batalionas
• Laiškas Gorbačiovui
• 1940-1946 n. užrašai
• Karo lakūnas Kazys Šimkus
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1989 Nr.7

• Didysis Prūsijos sukilimas
• Žygis per Atlantą jachtomis
• V.A. Dambrava - II PK kaltininkai
• Pranas Petronis prisimena
• Karininkų kapai Sibire
• 1940-1946 n. užrašai
• Dr. Julius Jurgėla
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1989 Nr.8

• Žygį į Vilnių prisimenant
• Vilniaus komendantūra okupacijos metais
• Okupacijų metai Vilniuje
• V.A. Dambrava - II PK kaltininkai
• Kunigas Jonas Borevičius
• Kpt. Idelfonas Krasauskas
• Plk. Liudas Butkevičius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1989 Nr.9

• Genocidas - sovietų priemonė tautoms pavergti
• V.A. Dambrava - II PK kaltininkai
• Lietuvos generolų laipsnio ženklai
• Okupacijų metai Vilniuje
• Karo mokyklos XX laidos suvažiavimas
• Karo mokyklos XV aspirantų laida
• Kaip buvo ruošiami Lietuvos karininkai
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1990 Nr.1

• Lietuvos Valstybės simboliai
• V.A. Dambrava - II PK kaltininkai
• M. Tytuvenis - Lietuvos karininko keliai
• Genocidas - sovietų priemonė tautoms pavergti
• Norilsko lageriuose
• Ltn. Marijonas Dambrauskas
• Kons. dr. Jonas Žmuidzinas
• Karininkų metraštis 1939 m.
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1990 Nr. 2

• V.A. Dambrava - II PK kaltininkai
• Lietuvių kovos su Aukso orda XIII a.
• M. Tytuvenis - Lietuvos karininko keliai
• Mačiau Lukšos - Daumanto žuvimą
• Apie 1-ąją LK mobilizaciją
• Karininkų metraštis 1939 m.
• Vilkaviškio "Žiburio" gimn. šaulių būrys
• Elena Smetonaitė Raštikienė
• Kpt. Grigorius Radvenis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1990 Nr.3

• Ultimatumas ir paskutinis posėdis
• Lietuviškoji Manerheimo linija
• Lietuvos okupacijos pradžia
• V.A. Dambrava - II PK kaltininkai
• Lietuvių kovos su Aukso orda XIII a.
• Katynės žudynės
• Partizanas Kazys Liautkus
• Karininkų metraštis 1939 m.
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1990 Nr.4

• Lietuvos Kariuomenės tragedija
• Antano Merkio likimas
• Av. j. ltn. V. Baltutis prisimena Karo mokyklą
• Karininkų metraštis 1939 m.
• Mjr. Jonas Tapulionis
• Gen. št. mjr. Romualdas Gintautas ( Kiaulėnas )
• M. Tytuvenis - Lietuvos karininko keliai
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1990 Nr.5

• Lietuvių kovos su Aukso orda XIII a.
• Gen. Kazio Spangausko likimas
• Partizanų sąrašai
• Karininkų metraštis 1939 m.
• Savanoris-kūrėjas Povilas Janušonis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1990 Nr.6

• Lietuvos Karo aviacijos likvidacija
• M. Tytuvenis - Lietuvos karininko keliai
• Apie Skučą ir Povilaitį
• Vilniaus pėstininkų karo mokykla
• Savanoriai
• Pasaulinės lietuvių sporto žaidynės
• Av. ltn. Valentinas Irlikis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF


• • • •

ViršelisAprašymas
1991 Nr.1

• Br. gen. Antano Gustaičio likimas
• A. Mironas - Laisvės siekimo analogija
• Paskutinis mūšis su lenkais Suvalkų fronte
• Kunigaikštis Vytenis
• Kaune uždegta Amžinoji Ugnis
• M. Tytuvenis - Lietuvos karininko keliai
• Vytautas Lansbergis Baltuosiuose rūmuose
• Vrš. Vytautas Vosylius
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1991 Nr. 2

• 1991 sausio 13-osios žuvusieji
• Kruvinasis sekmadienis Vilniuje
• Lietuvos valstybės ordinai medaliai ir kt. ženklai
• M. Tytuvenis - Lietuvos karininko keliai
• Žuvę partizanų kovose
• Kazys Jankūnas
• Plk. ltn. Viktoras Sutkus
• Kpt. Antanas Audronis (Krasnickas)
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1991 Nr.3

• 1941 m. kautynės Kaune
• Eil. P. Enskaitis - Karo tarnyba aviacijoje
• M. Tytuvenis - Lietuvos karininko keliai
• Savanoris - kūrėjas Stasys Santvaras
• Ltn. Vacys Karmazinas
• Mjr. Anatolijus Okulič Karazinas
• Ats. j. ltn. Marijonas A. Šnapšys
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1991 Nr.4

• Kunigaikštis Gediminas
• Červenės žudynių 50-metis
• M. Tytuvenis - Lietuvos karininko keliai
• Vyčio kryžiaus ir jo ordino kavalieriai
• Šaulys, kpt. Dionizas Meižys
• Dr. Kazimieras Pautienis
• Jonas Avižienis
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1991 Nr.5

• Lietuvos kariuomenės ginklavimas
• M. Tytuvenis - Lietuvos karininko keliai
• Karininkai partizanai
• Komendantūros būrio priedangoje
• Pasaulio lietuvių žaidynės
• Ltn. Jonas Rūtenis
• Šaulys, savanoris-kūrėjas Vladas Kazlauskas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

1991 Nr.6

• Atsisveikinimas su išeivijos "Kariu"
• Lietuvos kariuomenės ginklavimas
• M. Tytuvenis - Lietuvos karininko keliai
• Lietuvos karininkų ramovė
• Atsiminimai ir įspūdžiai iš Vilniaus (1939-1945)
• Kpt. Adomas Lastauskas
• Ltn. Petras Balsas
• Ir t.t.

Atsisiųsti PDF

• • • •

Žurnalo originalai saugomi Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, prieinami per www.epaveldas.lt


Turintys pastabų, komentarų, taip pat norintys kažkuo prisidėti ar paremti projektą - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis