Radžiūnas (Radzišauskas) JuozasKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1908-1942


1908 10 08 Parkulpių k., Meškuičių vls., Šiaulių aps. gimė Radžiūnas (Radzišauskas) Juozas.

1929 baigus Šiaulių berniukų g-ją pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1930 11 30 baigus Karo mokyklą (V asp. laida) suteiktas aviacijos ats. leitenanto laipsnis ir paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į ats. jaun. leitenanto.

1931 - 32 Guostagalio prad. m-los vedėjas.

1933 05 03 - 1934 08 12 tarnavo policijoje.

1934 06 08 - 07 07 atliko karo pratybas Karo aviacijos 4 eskadrilėje.

1936 05 10 baigė Karo mokyklos 10 mėn. ats. karininkų kursus, priimtas į karo tarnybą, paskirtas Karo aviacijos 2 eskadrilės karo lakūnu.

1936 09 28 - 1937 12 31 mokėsi Karo aviacijos karininkų kursuose, juos baigus suteiktas II eilės karo lakūno vardas.

1937 08 27 pirmą kartą skrido savarankiškai.

1938 02 16 pakeltas į leitenantus.

1938 05 13 paskirtas 5 eskadrilės karo lakūnu.

1939 12 31 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1940 05 09 paskirtas 5 eskadrilės technikos karininku.

Iki 1940 06 15 Juozas Radžiūnas Karo aviacijoje skraidė 362 val. 45 min.

1940 10 14 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas aviacijos dirbtuvių perdavimo komisijos nariu.

1940 10 22 iš kariuomenės atleistas.

1942 06 žuvo Kuršėnuose.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis