Erich KuligowskiErich Kuligowski (Kulikovskis, Kulikauskas)
Karo lakūnas. Aviacijos vyr. leitenantas.


1919 03 15 pagal sutartį paskirtas į Aviacijos dalį lakūnu pilotu. Aviacijos m-loje dėstė lėktuvų variklių kursą.

1919 06 11 paskirtas kovos būrio lakūnu pilotu.

1919 06 13-07 18 dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais prie Utenos.

1919 07 21 paskirtas Karo avicijos mokyklos mokinių – lakūnų III grupės instruktoriumi, kurią sudarė: Stanaitis, Švitris, Sidaravičius, Peseckas, Tumas, Bezumavičius ir Dobkevičius.

1919 09 18-30 nepriklausomybės kovose su bolševikais prie Daugpilio.

1919 10 28-29 vokiečių karo lakūnui H. Rotteriui, tarnavusiam Lietuvos karo aviacijoje, pagrobus lėktuvą ir juo išskraidinus į Vokietiją internuotus Turkijos buvusį karo ministrą gen. Enver-Paša ir jo palydovą.naktį kartu su kitais vokiečių lakūnais suimtas.

1919 11 07 Kariuomenės teismo sprendimu paleistas.

1919 11 15 kaip praradęs pasitikėjimą iš kariuomenės atleistas.Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.
Jonas Pyragius (red.) „Mūsų sparnai. Lietuvos aviacija 1919-1929“, Kaunas: Aviacijos leidinys, 1929.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis