Svilas BalysKaro lakūnas.
1898-1968


Balys SVILAS gimė 1898 10 29 Drageliškių k., Dusetų vls., Zarasų aps.

Baigęs Dusetų dvi klasę prad. m-lą mokėsi Vilniaus M. Yčo g-joje, su ja 1915 evakavosi į Voronežą.

1918 baigęs g-ją grįžo į tėviškę.

1919 06
mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Panevėžio batalioną (nuo1919 11 01 4 pėst. pulkas).

1919 08 14
pasiųstas į Karo mokyklą.

1919 12 16 ją baigus (II laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis, paskirtas 8 pėst. pulko jaun. karininku.

1919 07 06 - 12 dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais prie Ilūkstės.

1920 09 - 11
– su lenkais.

1922 05 19 perkeltas į Drausmės batalioną 2 kuopos vado padėjėju.

1922 09 03
paskirtas bataliono komendanto padėjėju

1923 07 15 – bataliono adjutantu.

1923 12 31 perkeltas į Aviacijos v-bą.

1924 01 01 pakeltas į vyr. leitenantus.

1924 08 15 baigė Aukštuosius DLK Vytauto karininkų kursus (IV laida).

Nuo 1924 11 24 mokėsi Aviacijos karininkų kursuose, baigus teorinius ir praktinius mokslus suteiktas karo lakūno vardas.

1925 07 27 skrido savarankiškai.

1925 12 23 paskirtas 3 oro eskadrilės karo lakūnu - kuopos vadu, kartu eskadrilės švietimo komisijos vadovu, išrinktas Aviacijos pulko teismo p-ku.

1926 02 16 pakeltas į kapitonus.

1927 09 15 baigė aukštojo pilotažo kursą.

Karo aviacijoje atliko 115 skrydžių, ore išbuvo 92 valandas.

1925-29 tarnaudamas studijavo VDU Teisių f-te.

1930 10 02 paskirtas Vyr. kariuomenės štabo v-ko adjutantu.

1930 11 23
pakeltas į majorus.

1932-35 su KAM stipendija mokėsi Prahos karo intendantų akademijoje Čekoslovakijoje.

1934 08 01baigus studijas paskirtas į Kariuomenes intendantūrą.

1935 09 08
pakeltas į plk. leitenantus.

1935 09 28 paskirtas Maisto ir pašaro dalies v-ku.

1940 09 11 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 179 šaulių divizijos 617 haubicų artilerijos pulko vado ūkio dalies padėjėju. Kilus Vokietijos – SSRS karui iš RA pasitraukė. Vokiečių okupacijos metais LLA narys, Kauno apygardos vadas.

1944 pasitraukė į Vakarus.

1949 emigravo į JAV, dirbo žemės ūkyje, vėliau braižytoju Detroite.

1968 10 29 mirė Detroite.Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1928),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis