Trečiokas Juozas1893-1960


Juozas TREČIOKAS gimė 1893 03 19 Puroniškio k., Svėdasų vls., Rokiškio aps.

1915 baigė g-ją Rygoje, Latvijoje.

1915 - 19
mokėsi Maskvos u-to Medicinos f-te Rusijoje.

Grįžus į Lietuvą 1920 02 26 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas atsargon į Sanitarijos skyrių.

1920 05 14 suteiktas sanitarijos leitenanto laipsnis.

1920 07 20 paskirtas 1 pėst. pulko jaun. gydytoju, dalyvavo nepriklausomybės kovose.

1921 02 01 perkeltas į sanitarijos skyrių, paskirtas KAM stipendininku tęsti mokslus.

1921 išlaikė valstybinius egzaminus LU Medicinos f-te Kaune.

1921 12 15 perkeltas į Karo aviaciją.

1922 11 20 paskirtas 3 dragūnų pulko vyr. gydytoju.

1923 03 30 pakeltas į vyr. leitenantus.

1923 įgijo gydytojo diplomą.

1923 12 31 perkeltas į 2 art. pulką.

1925 05 15
pakeltas į kapitonus.

1927 02 28 perkeltas į Karo ligoninę.

1928 06 01 paskirtas Alytaus karo ligoninės skyriaus vedėju.

1928 07 25 – 2 ulonų pulko gydytoju.

1929 11 23 pakeltas į majorus.

1930 03 15 su KAM stipendija baigė tobulinimosi kursus Paryžiaus u-to Medicinos klinikose. Paskirtas į Karo ligoninę, dirbo chirurgijos, akių, odos ir veneros ligų skyriuose.

1932 05 24 pakeltas į plk. leitenantus.

1940 08 01 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą paskirtas Karo ligoninės vyr. ordinatoriumi.

Nuo 1939 kartu vadovavo VU Odos ir veneros ligų klinikai, ją perorganizavo į Lietuvos Raudonojo kryžiaus ligoninės skyrių Vilniuje.

1940 09 11 likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 184 šaulių divizijos 617 haubicų artilerijos pulko vyr. gydytoju, tačiau 11 15 įsakymas atšauktas ir iš kariuomenės atleistas. Vokiečių okupacijos metu dalyvavo Kaune įrengiant ligoninę sergantiems odos ir veneros ligomis, jai vadovavo.

1944 pasitraukė į Vokietiją, dirbo gydytoju UNRRA Štutgarte.

1948 emigravo į JAV.

Nuo 1949 dirbo gydytoju psichiatrinėje ligoninėje Jacksonville, Floridoje, vėliau ligoninėje Mantene, Ilinojaus valst.

1960 07 17 mirė Čikagoje.

Žmona – Aliodija Dičiūtė g. 1905 09 28 Kamenskoje (Ukraina) - m. 1997 10 02 Santa Monica (Kalifornijos valstija), lietuvių dainininkė (mecosopranas), sūnus – Leopoldas (g.1927 10 04).Apdovanotas:
DLK Gedimino 3 laipsnio ordinu (1933),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis