Vincas ŠvitrisKaro lakūnas, aviacijos majoras
1898-1982


Vincas ŠVITRIS (Švitrys) gimė 1898 m. balandžio 21 d. Bakainių k., Surviliškio vlsč., Panevėžio aps.

Mokėsi Kėdainių ir Panevėžio gimnazijose.

1919 m. kovo 13 d. įstojo savanoriu į Karo aviaciją, paskirtas į Karo aviacijos mokyklą. Ją baigė 1919 m. gruodžio 16 d. Vėliau tarnavo 2-ojoje oro eskadrilėje, skraidė lėktuvais SVA-10.

1929 m. paskirtas lakūnų puskarininkių kursų, organizuotų prie DLK Vytauto aukštųjų karininkų kursų, instruktoriumi.

Nuo 1934 m. iki 1936 m. liepos 1 d. ėjo 2-osios (žvalgybos) eskadrilės vado pareigas.

1936 m. gegužės 24 d., Karo aviacijos šventės metu Kaune, vesdamas 5 lėktuvų ANBO-IV grupę bei 4 eskadrilių rikiuotę, demonstravo žemės taikinių ataką skutamuoju skridimu. Tos pačios šventės metu vedė lėktuvų ANBO-IV grupę, iš lėktuvų ore sudarančią Respublikos Prezidento inicialus „A. S.“

1938 m. išėjo į atsargą. Gyveno Dotnuvoje.

Mirė 1982 07 27Apdovanotas:
DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu,
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu,
Lietuvos nepriklausomybės medaliu,
Garbės ženklu „Plieno Sparnai“ (1932 12 31).Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis