Jakštas Antanas


1896 - 1981


1896 02 16 Giedraičiuose, Ukmergės aps. gimė Jakštas Antanas.

1916 03 01 baigė Vilniaus karo mokyklą, evakuotą į Poltavą Rusijoje.

1916 – 17 tarnavo Rusijos kariuomenėje. Dalyvavo I pasaulinio karo kautynėse Rumunijoje ir Austrijoje. Turėjo paporučikio laipsnį.

1918 01 14 – 03 20 tarnavo Vitebsko lietuvių batalione.

1918 11 23 grįžus į Lietuvą savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas KAM Asmeninės sudėties skyriaus raštvedžiu.

1918 12 24 perkeltas į 2 pėst. pulką, vėliau – į Vilniaus komendantūrą sandėlių prižiūrėtoju, o komendantūrai pasitraukus iš Vilniaus

1919 01 11 perkeltas į Kauno komendantūrą ginklų prižiūrėtoju.

1919 03 13 paskirtas Atskirojo bataliono 3, vėliau 2 kuopos vadu, 05 13 – Vilniaus bataliono kuopos vadu, mokomosios komandos v-ku.

191910 18 suteiktas kapitono laipsnis.

1919 04 02 – 1920 08 08 dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais, bermontininkais ir lenkais, buvo sužeistas.

1920 04 30 paskirtas 5 pėst. pulko švietimo komisijos pirmininku, 08 09 – Gen. kariuomenės štabo Rikiuotės skyriaus adjutantu.

1921 01 11 perkeltas į Žvalgybos skyrių 8 žvalgų punkto v-ku.

1922 01 06 pakeltas į majorus.

1923 01 09-22 dalyvavo sukilime vaduojant Klaipėdą (slap. Kalvaitis).

1923 08 01 grįžo į Gen. kariuomenės štabą.

1924 01 01 paskirtas Informacinio skyriaus karininku ypatingiems reikalams.

1924 baigė suaugusiųjų g-ją Kaune.

1926 08 12 perkeltas į Karo aviaciją, laikinai ėjo Aviacijos parko ūkio dalies vedėjo pareigas.

1927 05 01 perkeltas į Karo mokslo valdybą, paskirtas į karo spaudos sekciją.

1929 03 31 perkeltas į Vyr. kariuomenės štabą karininku ypatingiems reikalams.

1931 04 15 paskirtas administracijos karininku.

1935 11 23 pakeltas į pulkininkus leitenantus.

1935 11 20 Kariuomenės štabo komplektavimo dalies (III sk.) karininkas.

1939 09 17 – 10 30 komandiruotas į 2 internuotųjų stovyklą Rokiškyje.

1940 06 01 Internuotųjų stovyklų štabo v-kas.

1940 08 17 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas LLK Karo mokyklos Vilniuje dėstytoju.

1940 12 11 iš kariuomenės atleistas. Ūkininkavo savo ūkyje Narsiečių k., prie Kauno.

1941 06 14 su šeima išvežtas į Voronichą, Parbigo r., Tomsko sr. 1944 tremtyje suimtas.

1954 grįžo į Lietuvą.

1981 mirė, palaidotas Jonučių kapinėse Garliavoje.

Žmona – Marcelė Naujokaitė (1907), dukros – Danutė (1926), Aldona (1931), Gražina (1938), sūnūs – Vytautas (1929), Kęstutis (1936), Antanas (1941).


Apdovanotas:
Vyčio kryžiaus 5 laipsnio ordinu (1919),
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1931),
Savanorių ir Lietuvos nepriklausomybės medaliais (1928),
Klaipėdos išvadavimo sidabro medaliu,
Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu(1929);
Rusijos kariuomenėje – Šv. Stanislavo 3 laipsnio ordinu su kardais ir kaspinu.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis