Silvestras Žukauskas
SILVESTRAS ŽUKAUSKAS

1860 - 1937


Silvestras Žukauskas gimė 1860 12 31 Poškiečių k., Pakruojo vls., Šiaulių aps. Baigė Marijampolės g-jos 6 klases.
1881 06 30 savanoriu įstojo į Rusijos kariuomenę. Tarnavo Vilniaus karo apygardos 112 Uralo pėst. pulke Panevėžyje. Baigus Vilniaus karo m-lą 1887 05 17 suteiktas paporučikio laipsnis, perkeltas į 109 Volgos pėst. pulką Šiauliuose, vėliau Kaune. 1891 05 15 pakeltas Į poručikus, 1896 03 15 - į štabskapitonus, 1900 05 06 - į kapitonus. 1902 perkeltas i 127 pėst. pulką Rovne, Kijevo karo apygardoje. 1903 baigė karininkų artilerijos m-lą, perkeltas į 33 pėst. diviziją kulkosvaidžių kuopos vadu. 1904-05 dalyvavo Rusijos-Japonijos kare Mandžiūrijoje. 1908 02 26 pakeltas į papulkininkius. 12 04 perkeltas į 131 Tiraspolio pėst. pulką Kijevo karo apygardoje, tarnavo pulko ūkio dalies v-ku, bataliono vadu. 1911
03 04 pakeltas į pulkininkus, tarnavo 176 Perevaločensko pėst. pulke, 1914 perkeltas į 174 Romnų pėst. pulką.
Kilus I pasaul. karui 1914 08 16 paskirtas 314 Novyj Oskolo pėst. pulko vadu, kovojo prie Varšuvos, Polocko, buvo sužeistas. 1915 05 pulką perkėlus į Lietuvą, 05 06 — 07 31 dalyvavo kautynėse su vokiečiais prie Kėdainių, Ariogalos, Šiaulių, Šeduvos ir kt. Vėliau su pulku perkeltas į Latvijos teritoriją. 1915 rudenį paskirtas I pėst. divizijos vadu. 1916 11 21 pakeltas į generolus majorus, laikinai vadovavo 13 korpusui, kovojant Latvijoje buvo sužeistas. Po bolševikų perversmo demobilizavus Rusijos imperijos armiją 1918 per Kijevą grįžo į Lietuvą. 1918 12 10 paskirtas eiti KA ministro pareigas, tačiau susirgo ir 12 24 adeistas iš pareigų, bet paliktas prie KAM. Pasveikus 1919 04 26 paskirtas KAM Gen. štabo v-ku, 05 07 - vyr. kariuomenės vadu, einant Gen. štabo v-ko pareigas, nuo 05 27 tik vyr. kariuomenės vadas. 1919 05 07 — 09 26 vadovavo krašto išvadavimui nuo bolševikų, koordinavo kariuomenės veiksmus, organizavo Panevėžio ir Ukmergės grupių bei Joniškėlio partizanų sąveiką. Sumaniai vadovaujant kautynėms 1919 08 29 bolševikai buvo išstumti už Dauguvos. 1919 09 26 iš pareigų atleistas, paskirtas generolu ypatingiems reikalams prie vyr. kariuomenės vado. Vėliau kaip KAM atstovas paskirtas Lietuvos vyriausybės įgaliotiniu Antantės atsiųstoje prancūzų generolo A. Niselio vadovaujamoje komisijoje, prižiūrėjusioje vokiečių ir bermontininkų išsikraustymą iš Pabaltijo. 1920 02 23 paskirtas vyr. kariuomenės vadu, aktyviai dalyvavo likviduojant Kauno įguloje kilusio sukilimo padarinius. 1920 06 14 pačiam prašant iš kariuomenės paleistas. 1920 08 15 grįžo į kariuomenę, paskirtas armijos inspektoriumi rikiuotės srityje. 1920 10 01 paskirtas eiti armijos vado pareigas. 1920 10 05 suteiktas generolo laipsnis. 1920 10 01 - 12 01 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais, vadovavo atremiant lenkų puolimą prie Giedraičių ir Širvintų, galutinai sustabdant lenkų agresiją prieš Lietuvą. 1921 05 29 pačiam prašant iš armijos vado pareigų atleistas, paskirtas generolu ypatingiems reikalams prie KA ministro. 1921 06 25 pačiam prašant paleistas į atsargą. 1923 06 06 paskirtas kariuomenės vadu. 1926 10 30 paskirtas Vyties kryžiaus ordino Tarybos p-ku. 1927 03 18-19 laikinai ėjo KA ministro pareigas. 1928 0112 Resp. Prezidento išreikšta padėka už nuopelnus Tėvynei ir paleistas į atsargą. Gyveno Dovalgonių dvare netoli Kauno. 1934 1123 Kariuomenės ir Vyčio kryžiaus šventės proga Įtrauktas į 2 ulonų DLK Birutės pulko garbės sąrašus. Mirė 1937 11 26 Dovalgonių dvare, palaidotas Kauno evangelikų kapinėse. Kapines likvidavus palaidojimo vieta nežinoma.

Apdovanotas:
Vyties kryžiaus 1 laipsnio (1927),
Vyčio kryžiaus 4 laipsnio (1919) ir 5 laipsnio (1919),
DLK Gedimino 1 laipsnio (1927) ordinais,
Savanorių medaliu (1928),
Latvijos „Lačplėsio" 2 laipsnio ordinu (1926),
Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu (1929),
Čekoslovakijos Karo kryžiumi (1926);
Rusijos kariuomenėje - Šv. Stanislavo 2 ir 3 laipsnių,
Šv. Anos 2, 3 ir 4 laipsnių,
Šv. Vladimiro 3 ir 4 laipsnių ordinais,
Šv. Georgijaus kardu.

Žmona - Žozefina Hasfordaitė (susituokė 1894).Šaltinis: „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” VIII tomas.
Fotografija: http://kariuomene.kam.lt


Grįžti į LAK steigėjų puslapį

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis