Klimavičius VladasKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas
1901 – 1973


1901 10 27 Alksnėnų k., Vilkaviškio aps. gimė Klimavičius Vladas.

1920 baigė Marijampolės g-jos 5 klases ir įstojo į Karo mokyklą.

1921 12 18 ją baigus (IV laida) suteiktas pėstininkų leitenanto laipsnis ir paskirtas 3 pešt. pulko 5 kuopos jaun. karininku.

1923 12 19 perkeltas į 2 kulkosv. kuopą jaun. karininku.

1925 01 01 – į Karo aviacijos mokomąją eskadrilę aviacijos kursų klausytoju.

1926 02 16 pakeltas j vyr. leitenantus.

1926 1016 baigus aviacijos kursus perkeltas į 3, vėliau į 2 eskadrilę karo lakūnu.

1928 03 20 baigė aukštojo pilotažo mokymus.

1929 01 10 perkeltas į 4 eskadrilę.

1929 07 21 suteiktas karo lakūno vardas.

1930 11 23 pakeltas į kapitonus.

1933 01 09 perkeltas į 1 eskadrilę I eilės karo lakūnu.

1934 06 06-07 dėl dalyvavimo voldemarininkų maište suimtas.

1934 07 03 iš kariuomenės atleistas ir išbrauktas iš aviacijos karininkų sąrašų.

1939 LR Prezidento aktu grąžintas turėtas karininko laipsnis.

1940 07 08 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą suimtas ir kalintas Marijampolėje. Kilus Vokietijos – SSRS karui išlaisvintas.

Nuo 1941 08 25 Kauno 4 policijos bataliono vadas, vėliau Marijampolės aps. v-ko pavaduotojas. Karo pab. pasitraukė į Vakarus, vėliau emigravo į Australiją.

1973 mirė.

Žmona – Rozalija, duktė – Regina Danutė (1930).


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis