Senatorskis AndriusKaro lakūnas. Aviacijos pulkininkas leitenantas.
1892-1968


Andrius SENATORSKIS gimė 1892 08 05 Vilniuje.

1909 baigė Vilniaus 1 vyrų g-ją.

1909 08 11 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę.

1912 08 06 baigė karo m-lą Kijeve, suteiktas paporučikio laipsnis ir paskirtas 1 mortyrų artilerijos diviziono baterijos jaun. karininku, vėliau raštvedžiu.

1913 03 17 - 1915 08 19 diviziono adjutantas.

1915 08 29 pakeltas į poručikus, perkeltas į 29 korpuso aviacijos būrį.

Iki 1918 tarnavo 29 korpuso aviacijos būryje lakūnu žvalgu.

1916 09 22 baigė Kijevo oro žvalgų karo m-lą.

1917 06 01 – baigė Sevastopolio karo aviacijos m-lą.

1917 04 10
pakeltas į štabskapitonus.

Nuo 1914 06 14 dalyvavo I pasaul. kare, du kartus sužeistas.

1920 07 22 grįžęs į Lietuvą savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Karo aviacijos 1 oro eskadrilės lakūnu žvalgu.

1920 09 01 suformavus mokomąją eskadrilę paskirtas jos vadu.

1920 09 01 suteiktas inžinerijos majoro laipsnis.

1920 08 29 - 11 21
dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais prie Vilniaus.

1921 03 pradž. prie mokomosios eskadrilės surengus spec. kursus lakūnams ir žvalgams, buvo tų kursų vedėjas, dėstė aviacijos teoriją, aviacijos ginklus, aeronavigaciją, fotografiją ir fotogrammetriją, artileriją ir jos ugnies koregavimą.

1923 01 26 perkeltas į 4 art. pulką, paskirtas 10 baterijos vadu.

1923 10 09 perkeltas į 1 art. pulką 1 baterijos vadu.

1925 07 15
baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Artilerijos skyrių (I laida).

1926 09 02
išformuojant 1 art. pulką su 1 baterija perkeltas į 3 art. pulką.

1927 02 25 pakeltas į plk. leitenantus ir dėl sužeidimų I pasaul. kare paleistas į dimisiją.

1927 - 40 gyveno Kaune, dirbo elektros stoties raštinės vedėjo padėjėju, abonentų skyriaus vedėju.

Nuo 1932 09 01 garbės ženklo „Plieno sparnai“ tarybos narys.

1944 pasitraukė į Vokietiją.

1949 emigravo į Australiją, vėliau persikėlė į Naująją Zelandiją, gyveno Christchurch m., buvo Lietuvių bendruomenės Naujojoje Zelandijoje atstovas.

1968 12 12
mirė kelionės po Europą metu Braunšveige, Vokietijoje, palaidotas Salzgitter-Lebenstedte kapinėse.

Žmona – Jelena Eugenija Razuneičikaitė (1897).

Apdovanotas:
Savanorių medaliu (1929);
Rusijos kariuomenėje – Šv. Anos 2 ir 3 laipsnio su kalavijais ir kaspinu,
4 laipsnio „Už narsumą“, Šv. Stanislavo 2 ir 3 laipsnio su kalavijais ir kaspinu ordinais,
300 metų Romanovų dinastijos jubiliejiniu medaliu.
Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis