Drunga ZigmasKaro lakūnas. Aviacijos majoras.
Pulkininkas
(po mirties)

1904 – 1946


1904 01 02 Užpaliuose, Utenos aps.gimė Drunga Zigmas (slap. Šernas, Mykolas Jonas). Baigė Rokiškio g-ją.

1926 09 10 įstojo į Karo mokyklą.

1928 09 08 ją baigus (X laid.) suteiktas leitenanto laipsnis ir paskirtas į 4 pėst. pulko 2 kuopą jaun. karininku.

1931 10 08 pakeltas į vyr. leitenantus.

1932 05 14 baigus Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyrių (III laid.) suteiktas karo lakūno vardas ir perkeltas į karo aviaciją, paskirtas lakūnu žvalgu.

1935 11 23 pakeltas į kapitonus.

1939 11 18 paskirtas Karo aviacijos štabo III skyriaus v-ku.

1940 pakeltas į majorus.

Iki 1940 06 15 Zigmo Drungos skraidymų stažas buvo 302 val. 29 min.

Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo karo lakūnu 2 eskadrilėje.

1940 07 06 paleistas į atsargą. Vokiečių okupacijos metais gyveno Kaune, dirbo Kauno ugniagesių komandoje, kur būrėsi antinacinio pasipriešinimo dalyviai ir buvo spausdinamas nelegalus laikraštėlis „Baltija“. Sovietams antrą kartą okupavus Lietuvą kurį laiką dirbo Kauno ugniagesių v-ku.

1945 pavasarį pradėjo slapstytis. Šilavoto stribų buvo suimtas, uždarytas į daboklę, bet pabėgo, pasitraukė į mišką, buvo Geležinio Vilko rinktinės partizanas.

1945 pavasarį, dalyvavo kuriant Tauro apygardą.

1945 10 22 paskirtas Tauro apygardos vadu.

1946 04 09 paskirtas Pietų Lietuvos partizanų srities vado pavaduotoju, kartu buvo ir Tauro apygardos vadas.

1946 06 12 rytą prie Agurkiškės k., Lukšių vls., Šakių aps., KGB agento J. Markulio išduotas pakliuvo į NKVD pasalą. Buvo sužeistas ir nenorėdamas pakliūti į enkavedistų rankas susisprogdino.

1998 05 19 suteiktas pulkininko laipsnis (po mirties).

Žmona – Bronislava Motiekaitytė (1909–1984), sūnus – Saulius (1937), duktė – Danguolė Elena.


Apdovanotas:
Vyčio kryžiaus 1 laipsnio ordinu (1998, po mirties),
1 laipsnio Laisvės kovų kryžiumi su kardais (1950, po mirties),
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1938),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis