Kulbis Jokūbas1893 – 1940


1893 03 27 Juodžemių k., Biržų vls. ir aps. gimė Kulbis Jokūbas. Baigė g-jos 6 klases Bauskėje, Latvijoje.

1914 09 - 1918 05 28 tarnavo Rusijos kariuomenėje.

1919 08 01 grįžus į Lietuvą mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Kauno etapo skirstymo punkto v-ko padėjėju.

1920 11 05 perkeltas į 11 pėst. pulką (nuo 1923 05 – 3 pasienio pulkas, nuo 1923 12 – 3 pasienio batalionas) Alytuje, kur ėjo įvairias pareigas: mitybos tarnybos tvarkytojo padėjėjo, iždininko, pulko parduotuvės vedėjo, ūkio kuopos vado.

1924 02 23 perkeltas į Aviacijos valdybą 3 eskadrilės raštvedžiu.

1926 12 12 išlaikė egzaminus karininko laipsniui įgyti.

1927 05 14 suteiktas administracijos (B) vyr. leitenanto laipsnis.

1928 10 paskirtas mokomosios eskadrilės raštvedžiu.

1929 03 08 – Mažeikių komendantūros raštvedžiu.

1929 11 23 pakeltas į kapitonus.

1940 08 20 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą nusišovė Mažeikių karinio v-ko įstaigos kieme, palaidotas miesto kapinėse.

Žmona – Emilija Peterytė, dukros – Regina Mirga (1929), Reda Malvina (1931), sūnus – Romanas Algimantas.


Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1936),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis