Liudas Zibavičius (Žibas)
Karo lakūnas, aviacijos majoras
1895-1986


Liudas ZIBAVIČIUS (Žibas) gimė 1895 11 29 Pocaičių k., Židikų vls., Mažeikių aps.

Baigė komercinės m-los 4 klases, todėl tikėtinta, kad

1911 - 1915 mokėsi L. V. Markevičienės Mažeikių prekybos (komercijos) mokykloje.

1917 - 1919 (?) dirbo Ruzgų (dab. Mažeikių raj.) mokyklos mokytoju.

1919 07 31 iš 1 raitelių pulko įstojo į Karo mokyklą.

1919 12 16
ją baigus (II laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis, paskirtas į 3 pėst. pulką. Tarnavo 7, 1 kuopose jaun. karininku.

1920 02 06 - 12 01 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais.

1921 04 23
paskirtas pulko komendantu.

1923 05 18
pakeltas į vyr. leitenantus.

1923 12 21
perkeltas į Karo aviacijos mokomąją eskadrilę.

1924 06 12
baigė aviacijos teorijos kursus paskirtas mokiniu į lakūnų grupę.

1924 12 05
suteiktas karo lakūno vardas, perkeltas į 3 oro eskadrilę.

1926 09 24 baigė aukštojo pilotažo apmokymus.

1926
išlaikė KAM nustatytus lietuvių k., Lietuvos istorijos ir geografijos egzaminus.

1927 02 01 suteiktas I eilės karo lakūno vardas. Buvo komandiruotas į IV aeronavigacijos kongresą Romoje.

1927 05 15 perkeltas į Aviacijos štabą eiti Štabo adjutanto pareigas.

1927 08 01 pakeltas į kapitonus.

1928 03 22 patvirtintas štabo adjutantu.

1930-31
prie Vytauto Didžiojo karininkų kursų baigė 8 klasių aukštesn. m-los kursą.

1932 10 08
perkeltas į Vyr. kariuomenės štabą, paskirtas KA ministro adjutantu.

1932 11 21
pakeltas į majorus.

1936 stojo į Generalinio štabo kursų III laidą, bet dėl sveikatos nepriimtas.

1938 11 paskirtas „Kardo“ redaktoriumi.

1940 07 10 paleistas iš kariuomenės.

1940 08 18 L. Zibavičiui pavyko gauti Japonijos imperijos vicekonsulo, pasaulio tautų teisuolio Čijunės Sugiharos išduotą vizą, kuri suteikė jam galimybę išvykti pas šeimą į JAV.

Iki 1940 06 15 Liudas Zibavičius Karo aviacijoje buvo skraidęs 392 val. 13 min.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1940 07 11 iš kariuomenės atleistas.

1940 emigravo į JAV. Studijavo inžineriją Ilinojaus technologijos institute. Vėliau verslavo - turėjo savo restoraną Čikagoje.

1949 baigė Ilinojaus u-to odontologijos m-lą, įgijo teisę verstis dantų gydytojo praktika. Dirbo Čikagoje, Bridgeporto apylinkėje, priklausė įvairioms Čikagos ir Ilinojaus gydytojų draugijoms, dalyvavo Lietuvių bendruomenės veikloje.

1973 išėjo į pensiją.

1986 05 18
mirė Čikagoje, palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Žmona – Irena Ona Juozaitytė (susituokė 1934), sūnus – Liudas Antanas, duktė – Diana Silvija Widen.Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1928),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
Latvijos Trijų žvaigždžių 4 laipsnio ordinu (1935).
Garbės ženklas „Plieno Sparnai“ (1940)


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.
P. Poškaus paroda "Mažeikių krašto karo lakūnai Lietuvos Karo Aviacijoje", 2019
Eugenijus Raubickas, Ženklas ant munduro. Kaunas: KAM, 2005.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.


DOKUMENTAI IR FOTOGRAFIJOS
L.Zibavičiaus santuoka su I.O. Juozaityte 1934 m.
(Kauno Šv. Kryžiaus RKB santuokos metrikų knyga. 1926-1935 m.)
• • • • • • • • • • • •L.Zibavičiaus sūnaus Liudo Antano gimimo metrikos nuorašas.
(ancestry.com)
• • • • • • • • • • • •Liudas Zibavičius vyksta į JAV 1940 m.
(ancestry.com)
• • • • • • • • • • • •
Liudo Zibavičiaus natūralizacijos dokumentų fragmentai.
(ancestry.com)
• • • • • • • • • • • •Lietuvos karo aviacijos 3-osios eskadrilės lakūnai 1926 m.
Priekyje sėdi, iš kairės: Jonas Nastaras, Mikas Mačiokas, Viktoras Reimontas, Antanas Stašaitis, Vladimiras Demidavičius, Jeronimas Garolis, Vladas Morkus. Už jų stovi, iš kairės: Ignas Šešplaukis, Jonas Špokevičius, Vincas Mačiokas, Liudas Zibavičius, Balys Svilas, Antanas Ulpa, Česlovas Januškevičius..
(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •3-osios eskadrilės lakūnai, žvalgai, motoristai ir kareiviai angare prie savojo žvalgybinio LVG C.VI. Kaunas, 1926 m. .
Tamsiomis lakūnų uniformomis (iš kairės): I.Šešplaukis, J.Garolis, V.Mačiokas, V.Strazdas (?), B.Svilas, J.Nastaras, V.Gricevičius, esk.vadas A.Stašaitis, M.Mačiokas, V.Reimontas, L.Zibavičius, J.Špokevičius, K.Mikolajūnas, V.Morkus.
(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •Aviacijos štabo personalas pirmą Velykų dieną 1929 m.
Karininkai iš kairės: Aviacijos štabo adjutantas kapitonas Liudas Zibavičius (su akselbantais),ūkio dalies viršininkas kapitonas Eduardas Reichertas, Aviacijos štabo viršininkas majoras Antanas Gustaitis, kapitonas Jonas Nastaras ir kiti.
(Nuotrauka iš Mažeikių muziejaus fondų)
• • • • • • • • • • • •

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis