Jonaitis Izidorius


Karo lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1909-?


1909 03 05 Paežerio k., Šeduvos vls., Panevėžio aps. gimė Jonaitis Izidorius.

1928 baigė g-ją Šiauliuose. Vėliau studijavo VDU Technikos f-to Statybos skyriuje, kartu dirbo Karo butų valdyboje.

1935 09 18 įstojo į Karo mokyklą.

1936 09 15 ją baigus (XI asp. laida) suteiktas aviacijos ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1936 10 08 priimtas į tikrąją karo tarnybą ir paskirtas Karo aviacijos dirbtuvių skyriaus vedėju.

1938 11 07 suteiktas II eilės karo lakūno vardas.

1938 11 23 pakeltas į leitenantus.

1939 03 31 pačiam prašant paleistas į atsargą.

1944 pasitraukė į Austriją, vėliau į Vokietiją, po karo kurį laiką mokytojavo lietuviškojoje g-joje Ravensburge.

1945-49 dėstė UNRRA suorganizuotuose statybininkų kursuose.

1949 emigravo į Australiją, gyveno Sidnėjuje, išlaikęs spec. egzaminus dirbo architektūros ir projektavimo firmoje. Aktyviai dalyvavo Australijos lietuvių visuomeninėje veikloje.

1959 – 1960 ir 1963 – 1964 vadovavo Australijos lietuvių bendruomenei, ilgą laiką buvo vienas iš Australijos lietuvių Skautų sąjungos vadovų.

Žmona – Elena, duktė – Eglė Garrick.


Apdovanotas:
Australijos lietuvių skautų sąjungos Lelijos ordinu (1985).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis