Juozas Rapšys1899 - 1972


Gen. štabo plk. Juozas Rapšys gimė 1899 m. sausio 18 d. Grasčių km., Krekenavos vlsč., Panevėžio aps., didelėje ūkininko šeimoje. Mokyklą pradėjo lankyti Krekenavoje, vėliau mokėsi Panevėžyje, o brandos atestatą įgijo Kaune, jau tarnaudamas Lietuvos kariuomenėje.

1916-1918 m. mokytojavo pradžios mokykloje. Kuriantis jaunai Lietuvai ir priešams į ją besiveržiant, paliko mokyklą ir 1919 m. sausio 12 d. stojo savanoriu į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo kovose su bolševikais bei lenkais (kovose su bolševikais buvo sužeistas).

1919 m. gruodžio 16 d. baigęs Karo mokyklos II laidą, pakeltas į leitenantus ir paskirtas į 4-ąjį pėstininkų pulką. Pulke eidamas įvairias pareigas tarnavo iki 1926 m. pradžios, kol buvo pasiųstas į Aukštuosius karininkų kursus Kaune. Baigęs šiuos kursus,
1926 m. rugsėjo mėn. perkeltas į Karo aviaciją. Kitais metais baigė specialius techninius kursus ir buvo paskirtas į lakūno žvalgo pareigas. Atliko nustatytą uždavinių bei skridimų skaičių, parašė savo specialybės referatą, įgijo karo lakūno vardą, pakeltas į kapitonus.

1930 m. kariuomenės vadovybė jį išsiuntė į Generalinio štabo akademiją Vokietijoje. Akademiją 1932 m. sėkmingai baigė ir grįžęs buvo paskirtas į atsakingas pareigas Kariuomenės štabe.

1934 m. buvo grąžintas į Karo aviaciją ir paskirtas Karo aviacijos viršininko padėjėju pulko vado teisėmis (vėliau šios pareigos buvo pavadintos štabo viršininko pareigomis).

1938 m. buvo pakeltas į Generalinio štabo pulkininkus. Nors ir daug darbo savo tiesioginėse pareigose turėdamas, J. Rapšys neapleido karo lakūno žvalgo pareigų ir kiekvienais metais atlikdavo nustatytus skraidymų pratimus. Karo aviacijoje skraidė 825 val. Buvo skiriamas lektoriumi į Generalinio štabo kursus ir pėstininkų vadų kursus, siunčiamas skaityti paskaitas kitose kariuomenės įgulose Šiauliuose, Panevėžyje, Tauragėje.

1933 m. parengė leidinį „Lauko pratimai". Bendradarbiavo spaudoje: „Karde", „Mūsų žinyne", „Karyje".

1940 m. sovietinei kariuomenei okupavus Lietuvą, dar birželio mėn. jis buvo pašalintas iš Karo aviacijos ir laikinai perkeltas į Kariuomenės štabą, o netrukus ir visiškai atleistas iš kariuomenės. Vengdamas tolimesnių persekiojimų, progai pasitaikius jis su šeima išvyko Vokietijon. Vėliau, kai 1941 m. vokiečiai okupavo Lietuvą, su šeima grįžo į Lietuvą ir gyveno iki antros bolševikų okupacijos.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, o 1949 m. emigravo į JAV.

Mirė 1972 m. liepos 24 d. Palaidotas JAV, Čikagoje, lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.


APDOVANOTAS:

DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu,
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu,
Lietuvos nepriklausomybės medaliu,
Latvijos nepriklausomybės medaliu,
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1939 09 07).

Susiję straipsniai:

J.Rapšys - Mano atsiminimai iš karinės tarnybos


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis