Vaitekūnas Klemensas
1888-1943


Klemensas VAITIEKŪNAS gimė 1888 06 15 Vaineikių k., Joniškio vls., Šiaulių aps.

Mokėsi kunigų seminarijoje, įšventinimo į kunigus atsisakė.

1912
eksternu baigė Mintaujos (Jelgava) g-ją Latvijoje, įstojo į Dorpato (Tartu) u-to Medicinos f-tą Estijoje.

1915 01 18
mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, tarnavo karo gydytoju Raudonojo kryžiaus 2 ligoninėje.

1916 baigė Dorpato (Tartu) u-tą.

1915-17 dalyvavo I pasauk kare, vėliau tarnavo Kerenskio ir bolševikų armijose karo gydytoju.

1918 08 grįžo į Lietuvą, vertėsi privačia medicinos praktika. Joniškio apyl. suorganizavo partizanų kuopelę kovai su bolševikais.

1919 pavasarį išrinktas Joniškio vls. tarybos p-ku.

1919 07 11 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Karo sanitarijos skyrių.

1919 08 01 – paskirtas gydytoju ypatingiems reikalams.

1919 09 01 – perkeltas gydytoju į Elektrotechnikos batalioną.

1919 09 03 perkeltas į Aviacijos dalį.

1919 09 18 - 10 07 dalyvavo nepriklausomybės kovose lenkų fronte, 11 06 pasiųstas į Kauno evakuacinio punkto Šeduvos skyrių.

1919 12 09-30 tarnavo Joniškėlio batalione.

1920 02 01 perkeltas į 1 raitelių pulką.

1920 02 12 – į Aviacijos dalį.

1920 03 20 – į Kauno m. komendantūrą gydytoju, ėjo ir 1 raitelių pulko gydytojo pareigas.

1920 04 14 -16 išrinktas į Steigiamąjį Seimą.

1920 05 15 pirmajame Seimo posėdyje balsavo patvirtinant Nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymo deklaraciją (1918 02 16 Lietuvos Nepriklausomybės Aktą).

Iki 1921 11 25 dirbo Ekonominėje, nuo 03 15 – Sveikatos, nuo 12 16 – Darbo ir socialinės apsaugos komisijose.

1920 10 01 būnant Seimo nariu paskirtas eiti 3 raitelių pulko vyr. gydytojo pareigas.

1921 01 01 – Vilkaviškio įgulos gydytoju.

1922 10 31 pasibaigus Seimo kadencijai perkeltas į Aviacijos v-bą.

1922 11 01 paskirtas Aviacijos vyr. gydytoju.

1925 05 15 suteiktas sanitarijos majoro laipsnis.

1925 07 22 pačiam prašant paleistas į sanitarijos karininkų atsargą. Gyveno Joniškyje, dirbo Šiaulių aps. gydytoju. Buvo Joniškio tarybos narys.

Nuo 1928 LŠS narys.

1940 07 12 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą suimtas, kalintas Šiaulių kalėjime.

1941 03 08 SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas 8 metams, išvežtas į lagerį Dolinskoje, Pesčianlage, Žana Arkos r., Karagandos sr., Kazachijoje.

1943 11 10 žuvo lageryje. Šeima 1941 ištremta į Ceremšanką, Jelcovkos r., Altajaus kr.

2008 Joniškyje jo vardu pavadinta gatvė.

Žmona – Jadvyga Juškevičiūtė (1897-1964, susituokė 1925), duktė – Halina Regina (1927-2002), sūnūs – Patricijus Tadas (1929-1929), Ferdinandas Vincentas Aleksandras (1932).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis