Dabulevičius Stasys
1896 - 1956


1896 01 01 Panausupio k., Padovinio vls., Marijampolės aps. gimė Dabulevičius Stasys. Baigęs Veiverių mokytojų seminariją mokytojavo.

1914-1918 01 20 tarnavo Rusijos kariuomenėje, baigė Ciugujevo karo mokyklą Ukrainoje.

1919 03 11 įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas karininku į 2 pėst. pulko kulkosvaidžių kuopą. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais Panevėžio ir Daugpilio frontuose.

1919 10 18 suteiktas kapitono laipsnis.

1920 02 04 paskirtas Tauragės komendantu.

1923 02 27 - Karo aviacijos ūkio dalies vedėju.

1925 05 20 pakeltas į majorus.

1926 07 31 paleistas į atsargą. Ūkininkavo Pavytės k., Garliavos vls. Vėliau emigravo į Vakarus.

1956 01 23
mirė San Paule, Brazilijoje.

Vedęs, dukros - Irena ir Janina

Apdovanotas:
Vyčio kryžiaus 5 laipsnio ordinu (1920),
Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu (1929).


Literatūra:
"Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953" III tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis