Av. ltn. Pranas Stelmokas1900 † 1923


Būsimasis lakūnas ltn. Pranas Stelmokas gimė 1900 gruodžio 12d.Meištų k., Bublelių vls., Šakių aps. 1918 baigė Vilkaviškio gimnazijos, evakuotos į Voronežą, 4 klases. 1918-19 mokėsi Vilniaus matininkų mokykloje. 1919 01 20 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į inžinerijos kuopą. Iš ten 1919 07 01 perkeltas į elektrotechnikos kuopą, o 07 31 pasiųstas į Karo mokyklą. 1919 12 16 ją baigus (II laida) suteiktas pėstininkų leitenanto laipsnis ir paskirtas Elektrotechnikos bataliono 1 kuopos jaun. karininku. 1920 02 24 perkeltas į 2 atskirojo batalioną. 1920 03 03 pasiųstas į tankų mokyklą Rygoje. 1920 07 12 paskirtas Vilniaus komendantūros mokomosios kuopos jaun. karininku, 09 01 - Vilniaus komendantūros etapo skirstymo punkto v-ko padėjėju. 1920 10 20 perkeltas 11 Vilniaus pulką eiti 1 kuopos vado pareigas. 1920 07 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais. Velionis senai svajojo apie aviaciją, oro erdvę ir 1921 01 11 buvo perkeltas į Karo aviaciją, įrašytas į mokomosios eskadrilės lakūnų mokinių sąrašą. 1921 09 01 baigė oro žvalgų teorijos kursą, paskirtas į 2 oro eskadrilę. 1922 Pranas Stelmokas susituokė su Veronika Grisonaite.1922 07 12 pirmą kartą skrido savarankiškai, buvo eskadrilės švietimo komisijos p-kas. 1923 02 01 suteiktas karo lakūno vardas, o po trijų mėnesių paskirtas mokomosios komandos viršininkuku. Nors skraidė sąlyginai trumpai, tačiau buvojau įgijęs nemažai skraidymo praktikos. Svajojo baigti aukštąjį pilotažą ir skraidyti su naikintuvu, bet negailestinga lakūno mirtis visas velionio svajones nutraukė.

1923 06 20 apie 15 val. Kauno aerodrome pakilo SVA – 10 borto Nr. 805 pilotuojamas lakūno ltn. Prano Stelmoko su aviamechaniku eil. Kačanausku. Skrydžio užduotis – lavinti įgūdžius skrendant rikiuotėje. Lėktuvui kylant, vos tik atsiplėšus nuo žemės ir dar neišlyginus skrydžiu tiese linija, sustojo propelerį sukęs lėktuvo variklis. Ltn. Stelmokas norėdamas nutupdyti lėktuvą atliko staigų posūkį, kurio metu lėktuvas pateko į suktuką ir nepavykus suvaldyti lėktuvas rėžėsi į žemę. Lakūnas ltn. P. Stelmokas žuvo vietoje, mechanikas eil. Kačanauskas buvo sąmoningas, bet sunkiai sužeistas.


Ltn. Prano Stelmoko katastrofa.

1923 birželio 22 d. popiet velionis ltn. Pranas Stelmokas buvo iškilmingai išlydėtas iš aerodromo į Kauno miesto kapines prie kitų draugų, žuvusių lakūnų. Lydėjo keliolika vainikų, karo orkestras, kariuomenė ir didžiausia tūkstantinė minia, kauniečių. Viršuj skraidė kelį aeroplanai. Naikinant Kauno miesto kapines 1958 perlaidotas Eigulių kapinėse.

Apdovanotas:
Savanorių medaliu (1931, po mirties).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas;
S. Lukšys, R. Mintautas, J. Monkevičius „Palūžę sparnai“;
Savaitraštis „Karys“ 1923 m. nr. 26.Prano Stelmoko gyvenimo įvykių chronologija


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis