Stasys Lapėnas (Lapinskas)
Karo lakūnas, aviacijos viršila
?-?


Vrš. Stasys Lapėnas (Lapinskas) 1932 m. įstojo į Karo
aviacijos mokyklos Puskarininkių lakūnų skyrių. Stažuotės metu Zoknių aerodrome, skrendant lėktuvu LVG C.VI 1500 m aukštyje, esant smarkiai turbulencijai, buvo išsviestas iš priekinės kabinos ir žemėn nusileido parašiutu. Parašiutu išsigelbėjo ir mokinys lakūnas V. Murmulaitis. Parašiutus gaminusi Italijos firma „Salvator" savo reklaminiame buklete išspausdino išsigelbėjusiųjų fotografijas ir juos apdovanojo auksiniu firmos ženklu.

1934 m. lapkričio 1 d. sėkmingai baigė Karo aviacijos mokyklos I puskarininkių lakūnų laidą, įgijo II eilės karo lakūno kvalifikaciją, suteiktas jaunesniojo puskarininkio laipsnis. Paskirtas tarnauti karo lakūnu į 3-iąją (bombonešių) eskadrilę, skraidė lėktuvais Ansaldo A. 120. Skraidymų stažas iki 1940 m. birželio 1 d. - 767 val. Sovietinei kariuomenei okupavus Lietuvą, tarnavo 4-ojoje eskadrilėje karo lakūnu. Tolesnis likimas nežinomas.

APDOVANOTAS
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1940 08 28).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis