Juozas AndriušisKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1902 - 2002


Juozas ANDRIUŠIS gimė 1902-10-29 Gižų mstl. Vilkaviškio aps. Petro Andriušio ir Jadvygos Baranauskaitės šeimoje.

1919-01-06 savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenės 2 pėst. pulką, paskirtas į pulko štabą ūkio kuopos jaun. raštininku, vėliau vyr. raštininku.

1919-11-01 paskirtas iždininko padėjėju.

1920-08-01 paleistas iš kariuomenės, kaip savanoris ištarnavęs 1 metus.

1924-09-01 priimtas į 2 pėst. pulką liktiniu, paskirtas į ūkio dalies raštinę.

1926-11-01 perkeltas į ūkio kuopą.

1927-10-01 – antrąją kulkosvaidžių kuopą.

1928-09-27 perkeltas į pulko štabą,

1929-04-24 – į karo aviaciją, paskirtas į aviacijos puskarininkių mokyklą.

1929-11-19 baigęs skraidymo kursus paskirtas į 4 oro eskadrilę.

1929-12-20 baigęs puskarininkių mokyklą paskirtas karo lakūnu.

1930-01-01 įrašytas į aviacijos štabo puskarininkių sąrašus.

1931-09-03 suteiktas viršilos laipsnis.

1932-10-01 perkeltas į 6 eskadrilę.

1934-03-15 – į 2 eskadrilę.

1934-09-15 eksternu išlaikius prie Karo mokyklos egzaminus karininko laipsniu gauti suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis.

1935-04-04 paskirtas aviacijos mokyklos skraidymo instruktorius kuopos vado teisėmis, I eilės karo lakūnas.

1936-11-23 suteiktas leitenanto laipsnis.

1939-12-31 pakeltas į kapitonus. Baigė VDU gamtos-matematikos fakultetą (fiziką).

1939 su K. Baršausku iš lėktuvo Lituanica-II matavo kosminius spindulius, parašė studiją apie kosminių spindulių savybes.

Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo Karo aviacijos mokykloje instruktoriumi.

Iki 1940-06-15 Juozo Andriušio skraidymų stažas buvo 1828 val. 59 min.

1940-11-16 likviduojat Lietuvos kariuomenę paleistas į atsargą. Kilus Vokietijos – SSRS karui užsiregistravo Kauno karo komendantūroje.

1940 – 1944 VDU Geofizikos katedros asistentas.

1944 pasitraukė į Vokietiją.

1945 – 1949 Hamburgo universiteto doktorantas, dėstė Pabaltijo universitete Hamburge-Pineberge. Persikėlęs į JAV.

1954 pradėjo dirbti JAV Kongreso bibliotekos Vašingtone aerotechnologijos tyrimų specialistu.

Mirė 2002 m. gruodžio 8 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose, Floridoje.


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu(1928),
savanorio medaliu (1928),
„Plieno Sparnų“ garbės ženklu (1937).


Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ II tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.

KITA INFORMACIJA

Ant lėktuvo ANBO-III rato sėdi Juozas Andriušis (instruktorius). Stovi, iš kairės: Jonas Grincius, Alfonsas Klygis, Bronius Kuzma, Vilhelmas Mikalauskas, Bronius Oškinis. Apie 1935 m.
( Lietuvos aviacijos muziejaus fotografija )
Stovi, iš kairės: Vilhelmas Mikalauskas, Bronius Kuzma, Juozas Andriušis (instruktorius), Alfonsas Klygis, Jonas Grincius, Bronius Oškinis. Apie 1935 m.
( Lietuvos aviacijos muziejaus fotografija )
Stovi, iš kairės: Jonas Grincius, Vilhelmas Mikalauskas, Bronius Kuzma, Juozas Andriušis (instruktorius), Alfonsas Klygis, Bronius Oškinis. Apie 1935 m.
( Lietuvos aviacijos muziejaus fotografija )

DP dokumentų fragmentas


Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis