Ralys Jonas
1906-1981

1906 02 05 Dempiškių k., Kelmės vls., Raseinių aps. gimė Ralys Jonas. Baigė Kelmės prog-ją.

1926 09 01 įstojo į Karo mokyklą.

1927 09 07 ją baigus (IX laida) suteiktas leitenanto laipsnis, paskirtas į Karo aviaciją, mokiniu žvalgu įtrauktas į eskadrilės karininkų sąrašus. Mokiniu žvalgu atliko 13 skrydžių, ore išbuvo 5 val. 50 min.

1928 06 30 perkeltas į 8 pėst pulką, paskirtas 2 kulkosvaidžių kuopos jaun. karininku.

1930 03 05 pačiam prašant paskirtas 4 pėst. pulko mokomosios kuopos jaun. karininku.

1930 11 01 – 3 kuopos jaun. karininku.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą leitenanto laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto.

1933 02 25 pačiam prašant paleistas į pėstininkų karininkų atsargą.

Nuo 1936 civiliu tarnautoju tarnavo Raseinių karo komendantūroje.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę atleistas. Dirbo Tytuvėnų girininkijoje miško ruošėju, vėliau sąskaitininku-sekretoriumi. Įsitraukė į antisovietinę pogrindinę veikią, Liolių apyl. suorganizavo sukilėlių būrį.

1941 05 28 suimtas, kilus Vokietijos – SSRS karui išlaisvintas iš Kauno kalėjimo.

1941 06 28 – 08 01 tarnavo TDA batalione.

1942 pavasarį įstojo į LSD 14 batalioną, vasaros pab. paskirtas 255 bataliono 3 kuopos būrio vadu.

Nuo 1942 rudens iki 1944 pavasario su batalionu saugojo geležinkelio ruožą Mogiliovas – Žlobinas Baltarusijoje.

1945 05 09 Gėlo msd., Lenkijoje, pateko į RA nelaisvę, išvežtas į filtracijos stovyklą Uchtoje, Komijoje.

1947 01 20 paleistas, grįžo į Lietuvą.

1953 04 18 suimtas.

1953 07 30 nuteistas 25 metams, išvežtas į lagerį Komijoje.

1956 05 11 paleistas, grįžo į Lietuvą, dirbo Kelmės r. Liolių kolūkyje kasininku.

1981 mirė, palaidotas Liolių kapinėse,

Žmona – Marcijona Jankauskaitė (1919 - 2004).


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis