Albinas Tindžiulis
Karo lakūnas, aviacijos kapitonas
1910-1949


Albinas TINDŽIULIS gimė 1910 m. rugsėjo 11 d. Gineišių k., Skapiškio vlsč., Panevėžio aps. Petro Tindžiulio ir Petronėlės Šmagorytės šeimoje.

Mokėsi Skapiškio pradžios mokykloje.

1933 m. kartu su būsimaisiais lakūnais J.Grinciumi, S.Jasiunsku, B.Kuzmicku baigė PLP karo mokyklos XIII laidą ir 1933 m. rugsėjo 15 d. gavęs jaunesniojo leitenanto laipsnį paskirtas tarnauti į 4-ąjį pėstininkų pulką.

1934 m. kartu su j. ltn. J.Vaičeliūnu atvyko į Karo aviacijos mokyklą ir buvo atrinkti mokytis karininkų klasėje.

1935 m. spalio 15 d. baigė Karo aviacijos mokyklos karininkų klasės kursą ir paskirtas tarnauti oro žvalgu 4-ojoje eskadrilėje.

1936 m. gegužės 1 d. pakeltas į leitenantus.

1936 m. gegužės 24 d. aviacijos šventėje Kaune skraidė kaip oro žvalgas vyr. psk. Miliūno pilotuojamame lėktuve Ansaldo A.120, demonstravo, kaip devynių lėktuvų (bombonešių) eskadrilė bombarduoja didelius plotus, kaip ji veikia bombarduodama zenitiniais artilerijos pabūklais ir naikintuvais ginamą aerodromą.

Vėliau, apie 1939 m. gruodžio mėn., pakeltas į kapitonus ir paskirtas Karo aviacijos viršininko adjutantu.

Iki 1941 06 15 Albinas Tindžiulis Karo aviacijoje buvo skraidęs 425 val. 15 min.

1940 m. spalio 1 d. buvo Karo aviacijos štabo sąrašuose ir vykdė I skyriaus viršininko pareigas.

1940 m. gruodžio 31 d. išleistas į atsargą.

1941 m. kovo mėn. emigravo į Vokietiją, bet po metų grįžo į Lietuvą, mokėsi Kaune žurnalistikos.

Apie 1943 m. grįžo į tėviškę, dirbo pas seserį ūkio darbus. Artinantis frontui, antrą kartą trauktis į Vakarus nebenorėjo, liko savame krašte. Raudonajai armijai užėmus Kupiškio raj. Salamiesčio apylinkes, įsijungė į partizanų gretas, ėmėsi vadovauti partizanų būriui. Jo vadovaujamas partizanų būrys sėkmingai veikė keletą metų, išvengė provokatorių pinklių.

1949 m. žiemą, persekiojamas NKVD kariuomenės, pasitraukė iš slėptuvės ir 1949 m. vasario 2 d. žuvo Ožkinių kaime.APDOVANOTAS
Garbės ženklu „Plieno Sparnai“ (1940 08 28).


Šaltiniai:
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.
Papildyta svetainės administracijos.


GRĮŽTI Į PAGRINDINĮ A.TINDŽIULIO PUSLAPĮ
Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis