Masiulis AntanasKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1915 - 1942


1915 01 18 Netikiškių k., Svėdasų vls., Rokiškio aps. gimė Masiulis Antanas. Mokėsi Duokiškio prad. m-loje.

1933 baigė Rokiškio g-ją.

1933 08 22 įstojo į Karo mokyklą.

1935 09 15 ją baigus (XVII laida) suteiktas pėst. jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas 3 pėst. pulko 2 sunkiųjų kulkosvaidžių kuopos būrio vadu.

1935 11 20 paskirtas 2 bataliono ryšių būrio vadu.

1936 09 05 perkeltas į Karo aviaciją.

1937 12 31 baigus Karo aviacijos karininkų mokyklą suteiktas II eilės karo lakūno vardas.

1938 02 16 pakeltas į leitenantus. Tarnavo 6 oro eskadrilėje Kaune, vėliau Pajuostėje, prie Panevėžio.

1940 01 01 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

Iki 1940 06 15 Antanas Masiulis Karo aviacijoje skraidė 309 val. 05 min.

Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo eskadrilės technikos karininku.

1940 10 22 Likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas, gyveno tėviškėje.

1941 02 22 NKVD suimtas, kalintas Panevėžyje.

Nuo 1941 07 06 kalintas kalėjime Sol Uecke, Ckalovo sr.,

Nuo 1941 10 06 – Petropavlovske, Šiaurės Kazachijoje.

1942 06 17 žuvo Petropavlovske, Šiaurės Kazachijoje.Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis