Zigmas Dailidė


Karo lakūnas, IV-osios puskarininkių lakūnų klasės absolventas


Gimė 1918 m. vasario 10 d. Šakių apskrityje, Lukšiuose.
Pradžios mokyklą ir gimnaziją lankė Kybartuose.
Vėliau įstojo į Lietuvos Aviacijos mokyklą, kurią baigė ir buvo lakūnas-pilotas.

Okupantams likvidavus Lietuvos kariuomenę, dirbo Kybartų Žemės ūkio susivienijime, direktoriaus pareigose.
1942 m. vedė Marytę Rovinskaitę.
1944 m. su žmona ir mažamečiu sūneliu pasitraukė į Vakarus — Vokietiją. Gyveno Regensburgo ir Memmingeno lietuvių stovyklose.
1946 m. Miunchene studijavo inžineriją, buvo lietuvių studentų „Šviesos", korporacijos narys.
1949 m. su šeima įsikūrė Čikagoje.
Iki išėjimo į pensiją dirbo vienoje inžinerijos įstaigoje.
1996 m. palaidojęs žmoną, kurį laiką apsigyveno vyresnio sūnaus globoje, vėliau gyveno Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.

Mirė 2003 m. lapkričio 19 d.

Sūnūs Kęstutis ir Aras.

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis