Vincas BartuškaLakūnas, aviacijos vyr. leitenantas.
1901 - 1988


1901 04 14 Turlojiškės k., Raudenio vls., Marijampolės aps. gimė Vincas Bartuška.

Su šeima jau 1904 m. gyveno Glazge, Škotijoje. 1920 m. dirbo laikraščio administratoriumi Didžiojoje Britanijoje.

Grįžęs į Lietuvą, 1921 11 13 pradėjo tarnybą husarų pulke, paskirtas pulko maistininku.
1922 11 08
įstojo į Karo mokyklą.

1923 – 1928 rungtyniavo Lietuvos Fizinio Lavinimosi Sąjungos (LFLS) futbolo komandoje. Tris kartus (1923, 1924 1927) tapo Lietuvos futbolo čempionu. Komandoje rungtyniavo kartu su esamais ar būsimais Aviacijos karininkais: Steponu Dariumi (1923-1924 m.), Romualdu Marcinkumi (1927-1928 m.), Albinu Bulvičiumi (1928 m.).

1923 – 1926 sužaidė 7 rungtynes už Lietuvos nacionalinę futbolo rinktinę. Kartu su ltn. Steponu Dariumi 1923 06 24 su Estijos rinktine žaidė pirmąsias oficialias Lietuvos futbolo rinktinės varžybas. 1924 m., kaip Lietuvos futbolo rinktinės narys, dalyvavo Paryžiaus olimpinėse žaidynėse, kur su Lietuvos rinktine užėmė 17-22 vietą

1924 10 07 baigė Karo mokyklos VI laidą pėstininkų leitenanto laipsniu. Paskirtas į 5 pėst. pulką 5 kuopos jaunesniuoju karininku. Taip pat buvo paskirtas rūpintis pulko futbolo komanda. Už nesirūpinimą pulko futbolo komanda 1925 08 01 pulko vado plk. ltn. V. Rėklaičio įsakymu areštuotas 3 paroms.

1926 01 25 perkeltas į aviaciją. 1926 m. tarnavo 4 oro eskadrilėje Žvalgybos jaunesniojo karininko pareigose. 1926 m. sausio 1 d. – gruodžio 1 d. žvalgu išskraidė 33 val. 35 min.

1926 12 01 perkeltas į Mokomąją eskadrilę.

1927 07 14 baigė Aukštųjų karininkų kursų Aviacijos skyrių (I laid.).

1927 08 15 po 61 mokomojo skrydžio išskrido savarankiškai lėktuvu Alb. B. II. Skraidymo instruktoriumi buvo ltn. Jonas Mikėnas.

1927 10 07 perkeltas į 2 oro eskadrilę karininku lakūnu. Nuo 1927 01 01 iki 1927 10 01 į orą kilo 199 kartus. Ore išbuvo 53 val. 40 min.

Kaip mokantis anglų kalbą, 1928 05 18 – 06 03 komandiruotas į Angliją.

1928 11 23 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis.

1929 05 15 – 09 30 Po kpt. Prano Gudyno mirties paskirtas adjutantu ministro pirmininko Augustino Voldemaro žinion. V. Bartuška bendravo su kpt. Pranu Gudynu: kartu mokėsi skraidyti, žaidė futbolą. Po adjutanto tarnybos V. Bartuška tikėjosi būti perkeltas dirbti į KAM informacijos skyrių, tačiau 1929 10 02 perkeltas į 9 pėst. pulką.

Paskyrimą į pėstininkų pulką jaunesniojo karininko pareigoms, laikydamas jo, kaip karininko, pažeminimu, parašė prašymą paleisti į atsargą. 1929 10 11 paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1929 baigė Dr. Tumėno brandos kursus Kaune.

1931 buvo Lietuvos generalio konsulato Londone sekretorius.

1936 baigė VDU Ekonomikos f-tą.

1939
buvo Finansų ministerijos vyresnysis buhalteris.

1939 V. Bartuška minimas, kaip kandidatas į LAK tarybą.

1988 09 11 mirė Klivlando primestyje Willoughby, Ohajo valstija.

Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1929),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).
LFLS futbolo komanda 1924 m. Centre su kamuoliu vartininkas Steponas Darius, virš jo - Vincas Bartuška


LFLS futbolo komanda 1928 m. gegužės 17 d. Komandos gretose trys esami ar būsimi aviacijos karininkai: Romualdas Marcinkus (antroje eilėje centre), Vincas Bartuška (antroje eilėje trečias iš dešinės, Albinas Bulvičius (pirmoje eilėje pirmas iš dešinės)


Literatūra:

„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ II tomas.
LCVA, F. 930, ap. 2B, b. 83.
Gintautas Surgailis „Penktasis pėstininkų Didžiojo kunigaikščio Kęstučio pulkas“, psl. 131
Jonas Mikėnas „Gyvenimo skrydis“, psl. 41.
V. Ašmenskas „Lietuvos Aero Klubas 1927-1940 metais“, psl. 70.
„XX amžius“, 1939 m. sausio 17 d. Nr. 13 (765)
futbolinis.lt
sports-references.com
geni.com
URM leidinys „LIETUVOS atstovybės ir pasiuntinybės UŽSIENIO ŠALYSE 1918–1990 METAIS“
https://lt.wikipedia.org/wiki/LFLS_KaunasP. Poškus

• • • • • • • • • • • •

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis