Steponaitis (Steponavičius) Domas
1897-1986


Domas STEPONAITIS gimė 1897 12 03 Varpiškių k., Tauragnų vls., Utenos aps.

1910 - 15 mokėsi Daugpilio ir Vilniaus g-jose.

1915 baigė g-ją Petrograde, įstojo į Petrogrado karo medicinos akademiją.

1917 06 savanoriu įstojo į Rusijos kariuomenę, tarnavo felčeriu sanitariniame traukinyje Dvinske (Daugpilis).

1918 01
grįžo į tėviškę, dirbo mokytoju Tauragnų vls. liaudies m-loje.

1919 01 20 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas 1 husarų pulko 1 eskadrono eiliniu.

1919 03 10 pasiųstas į Karo mokyklą.

1919 07 06 ją baigus (I laida) suteiktas karužo laipsnis, paskirtas 4 art. pulko 2 baterijos jaun. karininku.

1919 09 13 pagal Lietuvos kariuomenės laipsnių įstatymą karužo laipsnis pakeistas į leitenanto.

1920 02 ir 08 - 12 dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais.

1920 07 – su lenkais.

1921 02 20 paskirtas 10 baterijos vyr. karininku.

1923 08 24
paleistas iš kariuomenės studijuoti aukštojo mokslo, su KAM stipendija studijavo Sorbonos u-to Medicinos f-te Paryžiuje.

1926 09 01 baigęs grįžo į Lietuvą.

192612 23 priimtas į karo tarnybą, paskirtas Karo ligoninės jaun. ordinatoriumi.

1927 01 01 - 08 11 stažavosi Prancūzijos aukštojoje karo medicinos m-loje.

1928 03 07
paskirtas 4 pėst. pulko jaun. sanitarijos gydytoju.

1928 11 23
pakeltas į sanitarijos vyr. leitenantus.

1929 11 23 – į kapitonus.

1930 03 05 perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas sanitarijos punkto vedėju.

1930 05 09 baigė sanitarijos karininkų fizinio lavinimo kursus.

1930 11 23 pakeltas į majorus.

1932 04 07 pačiam prašant paleistas į atsargą.

1932 10 28 priimtas į karo tarnybą, paskirtas Ginklavimo v-bos karo chemijos dalies v-ku.

1933 - 1934 04 07 tobulinosi Pastero in-te Prancūzijoje.

1934 12 27 pakeltas į ginklavimo plk. leitenantus.

1935 07 01 paskirtas Ginklavimo v-bos tyrimų laboratorijos v-ko padėjėju.

1938 11 03
– laboratorijos I skyriaus v-ku.

1938 12 31 pakeltas į pulkininkus.

1940 10 09 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas.

Nuo 1940 12 01 VDU Medicinos f-to Higienos ir bakteriologijos katedros asistentas.

1942 05 15 atleistas dėl etatų mažinimo, gyveno savo ūkyje Garliavos vls.

1944 traukėsi į Vakarus, vokiečių paimtas kasė apkasus prie Tilžės.

1945 02 fronto atkirstas grįžo į Lietuvą. Gyveno Tauragėje, dirbo gydytoju odos ir venerinių ligų dispanseryje.

1948 MGB suradus Raseinių aps. paslėptą Kęstučio apygardos archyvą ir jame radus 12 jo laiškų nuorašų.

1948 12 22
užverbuotas agentu (slap. Petronis).

Nuo 1949 02 nenorėdamas bendradarbiauti svetima pavarde slapstėsi Kaune, vėliau dirbo Jiezno r. Butrimonių medicinos punkto gydytoju.

Po 1953 gyveno Kaune, dirbo greitosios pagalbos gydytoju.

1986 mirė, palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

Žmona – Sofija Navickaitė (1902-1994), sūnus – Algirdas (1935-1938).Apdovanotas:
Vytauto Didžiojo 4 laipsnio ordinu (1931),
Savanorių (1928),
Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis