Petras Kavaliauskas
Karo lakūnas, aviacijos kapitonas
1905-1961


Kpt. Petras Kavaliauskas gimė 1905 m. vasario 14 d. Gojaus vns., Daugailių vlsč., Utenos aps. Pradžios mokyklą baigė Debeikiuose, o gimnaziją Utenoje.

1924 m. spalio 5 d. įstojo į Karo mokyklą.

1927 m. rugsėjo 8 d. baigė šios mokyklos IX laidą leitenanto laipsniu, paskirtas į Karo aviaciją.

1930 m. vasario 15 d. baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyriaus II laidą, tarnavo 2-ojoje (žvalgybos) eskadrilėje oro žvalgu.

1930 m. gegužės 24 d. išsigelbėjo parašiutu iš sulūžusio ore žvalgybos lėktuvo SVA-10. Italijos parašiutų gamybos firma jį apdovanojo auksiniu ženkleliu.

1930 m. lapkričio 23 d. pakeltas į vyr. leitenantus.

1931 m. sausio 1 d. pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į leitenanto.

1935 m. rugsėjo 8 d. suteiktas kapitono laipsnis. Tarnavo 6-ojoje eskadrilėje.

1939 m. liepos 28 d., pačiam prašant, paleistas į aviacijos karininkų atsargą. Bolševikams okupavus Lietuvą, teko slapstytis nuo enkavedistų, keisti gyvenamąją vietą. Prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui, dalyvavo sukilėlių kovose, vadovavo būriui. Vokiečių okupacijos metais dalyvavo rezistencinėje veikloje.

1944 m. artėjant Raudonajai armijai prie Lietuvos, įstojo į Tėvynės apsaugos rinktinę, dalyvavo kuriant aviacijos eskadrilę. Pasitraukęs į Vokietiją, buvo demobilizuotas, bet amerikiečių karių paimtas į nelaisvę. Po 6 mėn. paleistas (kaip patekęs per klaidą).

1950 m. gegužės 9 d. atvyko į JAV, apsigyveno Hartforde, bet vėliau persikėlė į Melrouz Parką ir čia gyveno iki mirties. Nuo pat pirmųjų dienų aktyviai įsitraukė į vietos lietuvių visuomeninę veiklą, dalyvaudavo rengiant minėjimus ir tautines šventes.

Mirė 1961 m. liepos 30 d., palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse, Čikagoje.

APDOVANOTAS:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928 m.).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis