Pečkaitis JonasAviacijos leitenantas.
1904-19961904 05 05 Ašmoniškių k., Būblelių vls., Šakių aps. gimė Pečkaitis Jonas.

1924 06 23 baigė Vilkaviškio „Žiburio" g-ją,

1924 09 14 įstojo į LU Teologijos-filosofijos f-to Filosofijos skyrių, kurį baigė 1928, vėliau studijavo Teisių f-to Teisių skyriuje.

Nuo 1926 04 23 LŠS narys.

1928 03 15 įsidarbino Švietimo m-jos Tikybų referentūros sekretoriumi.

1930 11 06 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1931 10 29 baigus Karo mokyklą (VI asp. laida) suteiktas aviacijos ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1931 Švietimo m-jos Tikybų departamento referentas.

1935 06 05 - 07 05 Karo aviacijos 3 eskadrilėje atliko karo pratybas.

Nuo 1936 03 15 I Kauno rinktinės Kauno pilies būrio narys, nuo 05 09 - būrio vadas,

1937 11 27 paskirtas kuopos vadu.

1940 02 16 pakeltas į ats. leitenantus. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą persikėlė į Kupiškį, mokytojavo vid. m-loje, vėliau slapstėsi.

1941 Vokiečių okupacijos metais rudenį paskirtas Kauno burmistro padėjėju.

Nuo 1943 Kauno aukstesn. technikos m-los mokytojas.

1944 pasitraukė į Vokietiją, buvo lietuvių g-jos Meerbeke direktorius.

1949 emigravo į JAV, gyveno Gary m., Indianos valst., dirbo kepykloje darbininku, mokytojavo lietuvių Šv. Kazimiero parapijos m-loje.

1996 03 01 mirė Merilvilyje, Indianos valst.

Žmona – Katarina Viršilaitė g. 1912 m. Kovo 15 d. - m. 2007 m. Vasario 3 d. (susituokė 1937).


Apdovanotas:
Vytauto Didžiojo 5 laipsnio (1933)
Šaulių žvaigždės (1939) ordinais.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.
Papildyta svetainės administracijos.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis