Šakelė Pranas StasysAviacijos jaun. leitenantas.
1917-2001


Pranas Stasys ŠAKELĖ gimė 1917 11 08 Žirnojų dvare, Pabaisko vls., Ukmergės aps.

1937 baigė Ukmergės g-ją.

1937 09 28 įstojo į Karo mokyklą, pasiųstas į Aviacijos mokyklą.

1940 08 19 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą baigė Karo mokyklą (XXI laida), suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas į 8 eskadrilę karo lakūnu.

1940 10 22 likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas.

1941-44 dirbo Ukmergėje. Antrosios sovietinės okupacijos pradž. slapstėsi, palaikė ryšį su partizanais.

1945 persikėlė į Kauną, gyveno svetima Stasio Vaitkūno pavarde.

Nuo 1946 pavasario dalyvavo pogrindžio veikloje, padėjo partizanams įgyti dokumentus, leidžiančius legalizuotis.

1949 06 09 suimtas Kaune.

1949 09 10 SSRS MGB Karo tribunolo nuteistas 25 metams lagerio ir 5 metams tremties.

1949 06 09 - 1956 11 23 kalėjo lageryje Vorkutoje, Komijoje.

1956 07 05 bausmė sumažinta iki 10 metų. Grįžęs į Lietuvą gyveno Ukmergėje, dirbo darbininku Kelių statybos v-boje, meistru Buitinio gyventojų aptarnavimo kombinate. Išėjęs į pensiją gyveno Kaune.

2001 08 12 mirė, palaidotas Karmėlavos kapinėse.

Žmona – Stanislava Bartkutė (1920), duktė – Virginija Gartigienė (1946).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis