Antanas Damijonaitis
Karo lakūnas, aviacijos kapitonas
1901-1960


Kpt. Antanas Damijonaitis gimė 1901 m. gruodžio 1 d. Lūšnos k., Barzdų vlsč., Šakių aps.

1921 m. baigė Vilkaviškio gimnazijos 8 klases, tais pačiais metais spalio 19 d. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, pasiųstas į Karo mokyklą.

1923 m. sausio 9-22 d. dalyvavo sukilime vaduojant Klaipėdą.

1923 m. spalio 15 d. baigęs Karo mokyklą (V laidą) gavo leitenanto laipsnį ir buvo paskirtas į Karo aviaciją.

1923 m. lapkričio 7 d.-1924 m. birželio 25 d. mokėsi karo aviacijos kursuose, po kurių buvo paskirtas į 1-ąją oro eskadrilę.

1926 m. lapkričio 1 d. suteiktas oro žvalgo vardas.

1927 m. sausio 17 d. pakeltas į vyr. leitenantus.

1929 m. lapkričio 23 d. - į kapitonus.

1933 m. gruodžio 20 d., pačiam prašant paleistas į atsargą.

Nuo 1936 m. studijavo VDU Medicinos fakultete, kurį baigęs gavo gydytojo diplomą. Sovietinei kariuomenei okupavus Lietuvą, vengdamas persekiojimo, pasitraukė į Vokietiją, kur iki 1942 m. rugpjūčio mėn. dirbo gydytoju Bielitzo mieste.

1942 metais grįžęs į Lietuvą dirbo Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninėje Onkologijos skyriaus vedėju, o 1944 m. Krakėse (Kėdainių aps.) miestelio gydytoju. Kuriant Lietuvos vietinę rinktinę, 1944 m. balandžio 26 d. paskirtas Kėdainių aps. Vietinės rinktinės šaukiamųjų sveikatos tikrinimo komisijos gydytoju.

Artėjant frontui, 1944 m. su šeima pasitraukė į Vokietiją, ten dirbo miesto gydytoju Radonitzo mieste, Sudetų krašte. Karui pasibaigus, dirbo gydytoju Hanau pabėgėlių stovykloje, vėliau - vokiečių darbo kuopų gydytoju prie amerikiečių kariuomenės.

Žmona - Jadvyga Bujanauskaitė (g. 1904), sūnūs - Algimantas Antanas (1926) ir Vitalis (1929).

Mirė 1960 m. rugpjūčio 30 d.

APDOVANOTAS:
Vytauto Didžiojo 5-ojo laipsnio ordinu (1930 m.),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928 m.),
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1932 12 31),
Klaipėdos išvadavimo bronzos medaliu.


KITA

Turintys pastabų, klausimų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis