Kijauskas Albinas
Aviacijos leitenantas.
1905 – 1962


1905 01 26 Karklupėnų k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Kijauskas Albinas. Mokėsi Kybartų ir Vilkaviškio g-jose.

1929 10 06 baigus Karo mokyklą (XI laida) suteiktas pėstininkų leitenanto laipsnis, paskirtas 9 pėst. pulko 6 kuopos jaun. karininku.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto.

1932 05 14 baigė Vytauto Didžiojo aukštųjų karininku kursų Aviacijos skyrių (III laida), perkeltas į Karo aviaciją ir paskirtas 4 tolimosios žvalgybos eskadrilės karo lakūnu.

1933 03 17 pakeltas aviacijos leitenantus.

1935 09 19 dėl neigiamos atestacijos paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1937 02 09 kreipėsi į LR Prezidentą dėl grąžinimo į karinę tarnybą, tačiau atsakyta neigiamai. Dirbo Kauno, Smalininkų, Varėnos muitinėse. LŠS narys, būrio vadas.

1939 03 31 priimtas į karinę tarnybą, paskirtas karo laivo „Prezidentas Smetona“ raštvedžiu – ūkio v-ku.

1940 09 01 perkeltas į Karo technikos štabą, bet netrukus iš kariuomenės atleistas.

1944 pasitraukė į Vokietiją, gyveno Rebdorfo ir Eichštato pabėgėlių stovyklose.

1949 emigravo į Australiją, gyveno Sidnėjuje.

1962 05 22 mirė. Palaidotas Rukvordo lietuvių kapinėse.

Žmona – Stanislava Mykolaitė (susituokė 1936), duktė – Irena Jadvyga Sopienė (1937).


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis