Stepono Dariaus giminės I d. Amerika

NERIJUS KORBUTAS


Vargu, ar kas bandė suskaičiuoti kiek apie Lituanicos skrydį ir skrydžio herojus Steponą Darių ir Stasį Girėną yra išleista knygų, pastatyta filmų ar prirašyta straipsnių. Tačiau, nei viename jų nerasite atsakymo, į tarkim, tokius, sakytum paprastus klausimus, kaip kad - kada gimė Stepono Dariaus tėvas, ar iš kur tiksliai jis kilęs... Gal iš Kauno, gal Rietavo, gal Mažeikių? O tokių klausimų yra galybė. Tikiuosi, šis nedidelis darbukas taps didelio darbo pradžia ir atsakys į pagrindinius Stepono Dariaus genealogijos klausimus. Dėl didelės apimties šioje dalyje nebus aprašytos S.Dariaus tėvo Jono Jucevičiaus, motinos Augustinos Vaišvilaitės ar žmonos Jaunutės Škėmaitės genealogijos, liks nepapasakota ir apie ir kitus gimines, kaip kad dėdės, tetos ar pusbroliai, pasigesite ir lakūno biografijos. Neminiu ir Darašiaus pavardės, nes kol kas nėra aišku, iš kur, ir kada ji prirašyta.
Čia, glaustai (kiek leido skaitmeniniuose archyvuose, knygose ir periodikoje prieinama informacija) apžvelgtos šeimos išvykimo į Ameriką aplinkybės, gyvenamųjų vietų kaita, patėvio, motinos, brolių ir seserų gyvenimai ir likimai. Visa kita dar laukia savo dienos ir, tikėtina, greitu metu bus aprašyta kitose "Stepono Dariaus giminės" dalyse.


• • • • • • • • • • • •
Stepono Dariaus giminės 1934 m.
Iš kairės sėdi: S.Dariaus pusseserė Elžbieta Stanecko (Indzilevičiūtė), pusseserė Mikalina Rygienė (Mildred Regis), Dariaus motina Augustina Jucevičienė - Degutienė ir brolio Stanley Jucus žmona Josephine Jucus. Stovi iš kairės: Antanas Regis, Vincentas Stulpinas (William Stulpin), Dariaus brolis Boleslovas Jucevičius (William Jucus), Jonas Našlėnas (John Nalson) ir jaunesnysis brolis Stanley Jucus. Centre prie Dariaus biusto, kairėje sesuo Konstancija Stulpinienė (Katherine Stulpin), dešinėje sesuo Aurelija Našlėnienė (Laura Nalson).
(E.Jasiūnas - Darius ir Girėnas (1933-1993)


• • • • • • • • • • • •


STEPONO DARIAUS MOTINA AUGUSTINAAugustina Vaišvilaitė -Liudviko ir Julijos Vaišvilų duktė. Gimė 1866 rugpjūčio 12 d. Rubiškėje
1885 m. metais Augustina ištekėjo už Jono Jucevičiaus (g.1855 - m.1904). Gyveno Rubiškėje, Judrėnų parapijoje. Šeima susilaukė 6 vaikų, iš kurių išgyveno ir užaugo keturi: Boleslovo, Aurelijos, Konstancijos ir Stepono. 1904 m. mirė vyras Jonas, panašiu laiku Amerikon patraukė vyriausiasis sūnus Boleslovas. 1906 m. Augustina ištekėjo už kaimyno Kazimiero Degučio. 1907 m. į Ameriką pas ten jau įsikūrusį Boleslovą išvyko visi. Kazimieras Degutis laivu "Barbarossa" iš Bremeno išplaukęs 1907 m. lapkričio 12 d. Niujorką pasiekė lapkričio 24 d. Augustina su vaikais laivu "Breslau"atvyko trejetu savaičių vėliau. Iš Bremeno išvyko 1907 m. lapkričio 30 d., o Niujorką pasiekė gruodžio 15 d.
Įdomu, kad laivo sąrašuose, greta Konstancijos ir Stepono nepažymėta Aurelija. Tačiau, vėlesni dokumentai ir prisiminimai rodo, kad į Ameriką Augustina Degutienė vis tik atplaukė su trimis vaikais. Apsigyveno Niujorko priemiesčiuose - iš pradžių Newark'e, adresu 570 Market street, vėliau Elizabeth'e, o 1908 ar 1909 m. pradžioje persikėlė į Čikagą. Ten 1909 m. birželio 10 d. Kazimierui ir Augustinai Degučiams gimė sūnus Stanley. Stasiuko (kaip jį vadino namie) tiksli gimimo vieta neaiški, vienuose dokumentuose nurodomas West Pulman rajonas, kitur - Butler Street, esanti Chicago Heights rajone. 1918 m. Kazimiero Degučio karinės registracijos kortelėje nurodytas namų adresas 3305 Halsted street, o toje pačioje kortelėje nurodyta jog dirba virėju - padavėju, o darbdavys Jucius, įsikūręs tuo pačiu adresu - 3305 Halsted street. Veikiausiai ten talkininkaudavo ir Augustina. 1920 m. Čikagos gyventojų surašymo duomenimis jau gyveno 749 W.33rd Street. Šeimynos būta gausios: Kazimieras Degutis su Augustina, jaunėlis Stanley, vyriausias sūnus Boleslovas, duktė Konstancija, jau ištekėjusi duktė Aurelija (Laura, Lora) su vyru Jonu Našlėnu, giminaitė Mikalina Kavaliauskaitė (vėliau tapusi Mildred Regis) ir Steponas.
1930 m. šeima jau gyveno už keletos namų nuo ankstesnio adreso 33-iojoje gatvėje - 3239 Halsted street.
Tais pačiais, 1930 m. Augustina su dukterimi Konstancija Stulpiniene ir jos vyru Vincentu buvo grįžusi į Lietuvą.
Mirė 1934 m. gruodžio 10 d. O 1935 metų birželio 7 d. su didelėmis iškilmėmis palaidota Judrėnų kapinėse, greta tėvų ir pirmojo vyro Jono.
Steponas Darius su motina
(Margutis, 1933 m. Nr.14)

Augustinos Degutienės ir vaikų atvykimas į JAV 1907 m.
Augustina su vaikais Konstancija, Aurelija ir Steponu iš Bremeno laivu "Breslau" išvyko 1907 m. lapkričio 30 d., o Niujorką pasiekė gruodžio 15 d. Sąraše nėra įrašyta Aurelija, bet vėlesni duomenys rodo, kad į JAV ji atvyko kartu su motina. Antrame lape nurodyta, kad šeima atvyksta pas Kazimierą Degutį Newark mieste.
(www.ancestry.com)Čikagos gyventojų surašymas 1920 m.
1920 m. Degučių šeima gyveno adresu 749 W.33rd Čikagoje. Šeimyna buvo gausi: Kazimieras Degutis, Augustina Degutienė, Konstancija, jau ištekėjusi Aurelija (Laura) su vyru Jonu Našlėnu (Nalson), giminaitė Mikalina Kavaliauskaitė (vėliau Mildred Regis) ir Steponas Darius.
(www.ancestry.com)Čikagos gyventojų surašymas 1930 m.
1930 m. šeima gyveno adresu 3239 Halsted street, Šeimą sudarė: Kazimieras ir Augustina Degučiai, Boleslovas Jucius su su savo žmona Stella, Nalsonai, Steponas Darius ir nenustatyta giminaitė Betty.
(www.familysearch.org)


Kelionė į Lietuvą 1930 m.
Į Lietuvą S.Dariaus motina Augustina buvo grįžusi vieną kartą - 1930 m. su dukra Konstancija (Katherine) Stulpiniene ir jos vyru Vincentu (William).
(www.ancestry.com)Lakūnų pagerbimas McKinley parke 1933 m. liepos 21 d.
Kairėje sėdi: Dariaus sesuo K.Stulpinienė, brolis Boleslovas Jucius, motina Augustina.
(Margutis, 1933 m. Nr.14)


• • • • • • • • • • • •


STEPONO DARIAUS PATĖVIS KAZIMIERAS


Kazimieras Degutis - nedaug žinių apie antrąjį Augustinos Vaišvilaitės Jucevičienės vyrą.
Amerikoje vadinosi Charles Degutis. Už žmoną buvo gerokai jaunesnis, gimęs 1886 m. balandžio 19 d. Į Ameriką laivu "Barbarossa" iš Bremeno atvyko 1907 m. lapkričio 24 d. Už trijų savaičių atvyko ir šeima. Gyveno Newark'e, Elizabeth'e, o maždaug nuo 1909 m. Čikagoje. Iš gyventojų surašymo duomenų žinome, kad Čikagoje dirbo fabrikuose, vėliau šeimos versle. Įdomu, kad Kazimieras Degutis niekur neužfiksuotas Lituanicos skrydžio kontekste. 1934 m. gruodį mirus Augustinai pranešime spaudoje paminėta jog paliko vyrą, tačiau sekančiais metais, Lietuvoje vykusiose, žmonos laidotuvėse - nedalyvavo.
Paskutinį kartą dokumentuose randamas 1940 m., o ten nurodyta jog gyvena sūnaus Stanley adresu 7212 South Rockwell Čikagoje. Tolimesnis likimas ir mirties data nežinoma.
Vienintelė žinoma Kazimiero Degučio fotografija, apie 1907 m.
(P.Jurgėla - Sparnuoti lietuviai Darius ir Girėnas)


Kazimiero Degučio atvykimas į JAV 1907 m.
Kazimieras Degutis, laivu "Barbarossa" į Niujorką, išplaukęs iš Bremeno 1907 m. lapkričio 12 d. atvyko lapkričio 24 d. Įsikūrė Newark'e.
(www.ancestry.com)Karinės registracijos kortelė 1918 m.
1918 m. Kazimiero Degučio karinės registracijos kortelėje nurodytas namų adresas 3305 Halsted street, o toje pačioje kortelėje nurodyta jog dirba virėju - padavėju, o darbdavys Jucius, įsikūręs tuo pačiu adresu - 3305 Halsted street.
(www.fold3.com)Karinės registracijos kortelė 1940 m.
1940 m. Kazimiero Degučio karinės registracijos kortelėje nurodyta, kad yra bedarbis, o gyvena sūnaus Stanley adresu 7212 South Rockwell Čikagoje.
(www.fold3.com)


• • • • • • • • • • • •STEPONO DARIAUS BROLIS BOLESLOVAS


Boleslovas Jucevičius - vyriausias Jono ir Augustinos Jucevičių sūnus. Gimė 1886 m. rugsėjo 26 d. Rubiškėje.
Ameriką Boleslovas atrado pirmas iš šeimos, apie 1905 m.
Susiamerikoninęs vardą pasivadino William B. Jucus, kartais būdavo rašoma tiesiog Bill Jucus. Gyveno su vėliau atvykusiais namiškiais. 1918 m. registracijos dėl karinės tarnybos kortelėje nurodytas gyvenamasis adresas 3358 S. Auburn Avenue, Čikaga, 1920 m. surašymo duomenimis jau gyveno 749 W.33rd Street, , 1930 m ir 1940 m. - 3239 Halsted street.
Nepavyko atsekti informacijos apie mokslus, užsiėmimus ar kitą veiklą, tačiau žinoma jog jis 1918 m. (arba dar ankščiau) įkūrė ir vėliau sykiu su seserimis dirbo šeimos restoranų JUCUS SISTERS RESTAURANT versle. 1936 m. Čikagos telefonų knygoje jo vardą randame ir greta įstaigos (veikiausiai užeigos) pavadinimu "TAVERN", buvusios adresu 3251 S. Halsted Street.
Į Lietuvą Stepono Dariaus brolis Boleslovas buvo grįžęs vieną kartą - 1935 m. kuomet vyko palaidoti motiną. Lietuvoje prabuvo nuo birželio pradžios iki rugsėjo galo.
1928 m. gruodžio 19 d. vedė Stellą P. Miller.
Stella P. Miller - lietuvaitė, Nikodemo ir Patricijos Bagdonaitės Milerių duktė Stanislava Mileraitė, g. 1896 m. sausio 1 d. tuom. Paežerių kaime, Šilalės valsčiuje, Tauragės apskr. Į Ameriką per Kanadą atvyko 1912 m. rugsėjo 12 d.
1926 m. pildydama natūralizacijos dokumentus nurodė, kad jos profesija padavėja, o gyvena adresu: 3440 S. Emerald avenue, Čikaga.
Šeima vaikų nesusilaukė.
Boleslovas mirė 1940 m. rugpjūčio 7 d., jo žmona Stella - 1952 m. lapkričio 11 d. Abu palaidoti bendrame kape Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Dariaus brolis Boleslovas ir motina Augustina 1933 m. liepos 15 d.
(Nerijaus Korbuto rinkinys)William Jucus karinės registracijos kortelė 1918 m.
(www.ancestry.com)Čikagos gyventojų surašymas 1920 m.
1920 m. William Jucus gyveno adresu 749 W.33rd Street su patėviu Kazimieru Degučiu, motina Augustina, seserimi Konstancija, Nelsonais, pussesere Mildred Kavaliauskaite ir broliu Steponu Dariumi.
(www.familysearch.org)William B. Jucus ir Stella O. Miller santuoka 1928 m. gruodžio 19 d.
(www.ancestry.com)Čikagos gyventojų surašymas 1930 m.
William Jucus gyveno adresu 3239 Halsted street sykiu su savo žmona Stella, patėviu Kazimieru Degučiu, motina Augustina, Nalsonais, broliu Steponu Dariumi ir nenustatyta pussesere Betty.
(www.familysearch.org)William Jucus grįžta į Ameriką po motinos laidotuvių 1935 m.
Laivu "Frederik VIII" iš Kopenhagos išplaukė 1935 m. rugsėjo 20 d. Niujorką pasiekė rugsėjo 30 d.
(www.familysearch.org)Čikagos gyventojų surašymas 1940 m.
Kaip matome iš dokumento William Jucus gyveno adresu 3239 Halsted street sykiu su savo žmona Stella, Nalsonais ir dar 2 nuomininkais.
(www.familysearch.org)Stella P. Miller natūralizacijos dokumentų fragmentas.
(www.ancestry.com)Boleslovo ir Stellos Jucių kapo kortelės.
Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių kapinių kartoteka.
(www.familysearch.org)


• • • • • • • • • • • •


STEPONO DARIAUS SESUO AURELIJA


Aurelija Jucevičiūtė gimė 1890 m. gegužės 2 d., Rubiškės kaime, Judrėnų par. Į Ameriką atvyko su motina, broliu Steponu ir seserimi Konstancija 1907 m. gruodžio 15 d. Gyveno Newark'e šalia Niujorko, vėliau Elizabeth'o mieste, nuo 1909 m. - Čikagoje.
Amerikoje pasivadino Laura Jucus, šeimoje buvo vadinama Lora.
1918 m. gruodžio 15 d. ištekėjo už Jono Našlėno. Tapo Laura Našlėniene amer. Laura Nalson.
Su kitais šeimos nariais dirbo šeimos restoranų JUCUS SISTERS RESTAURANT versle. Laura ir John Nalsonai planavo grįžti gyventi į Lietuvą, 4-ame dešimtmetyje joje ir gyveno keletą metų, todėl 1931 m. Ukmergėje, prie bažnyčios, adresu Bažnyčios g.16 pasistatė didžiulį (4 butai, po 5 ir 7 kambarius) namą. Prasidėjus okupacijai sovietai namą nacionalizavo ir įrengė miliciją. Su vyru Atlantą kirto bent keletą kartų: 1924 m. vyko į brolio Stepono Dariaus vestuves, laivų sąrašuose Nalsonus randame ir 1933 m. kuomet grįžo į JAV po brolio ir S.Girėno laidotuvių, dar bent kartą 1937 metais, tikėtina kelionių į Lietuvą galėjo būti ir daugiau.
Laura su vyru 1920 m. gyveno namuose pas patėvį ir motiną adresu 749 W.33rd Street, Čikaga, 1930 - 1940 m. Lietuvoje, grįžus į JAV - 3239 S. Halsted street., vėliau iki mirties - vos keli kvartalai nuo Marquette parko šiaurytiniame kampe stovinčio paminklo Dariui ir Girėnui - 6159 S. Albany avenue, Čikagoje. Po vyro mirties nemažai laiko praleisdavo pas seserį Konstanciją (amer. Katherine Stulpin) Viskonsino, vėliau Floridos valstijose.
Vaikų nesusilaukė.
Laura Nalson mirė 1949 m. lapkričio 13 d. Palaidota Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
John Nalson - Jonas Našlėnas g. 1888 m. rugsėjo 22 d. tuom. Rečionių kaime, Taujėnų valsč. Ukmergės apskr Baltramiejaus (1841-1914) ir Onos Kirvelytės (1843-1916) Našlėnų šeimoje. Į Ameriką atvyko 1909 m. liepą. Turėjo nuosavą kirpyklą.
Mirė 1945 m. rugsėjo 30 d. Palaidotas Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.Jonas ir Aurelija Nelsonai
John ir Laura Nalson.
(E.Jasiūnas - Darius ir Girėnas (1933-1993))Nalsonų kreipimasis dėl pasų išvykstant į Lietuvą 1924 m.
(www.ancestry.com)Nelsonai grįžta iš Lietuvos 1924 m.
(www.ancestry.com)Lakūno S.Dariaus ir S.Girėno laidotuvės Kaune 1933 m.
Kairėje: Jonas ir Aurelija Našlėnai (John ir Laura Nalson).
(Margutis, 1933 m. Nr.14)Nelsonai grįžta iš Lietuvos 1933 m.
(www.ancestry.com)Nelsonai grįžta iš Lietuvos 1937 m.
(www.ancestry.com)Jono Našlėno krikštas 1888m.
(Ukmergės RKB gimimo metrikų knyga. 1888--1893 m.)John Nalson (Jono Našlėno) mirties liudijimas 1945 m.
(www.ancestry.com)


J.Nalson mirties pranešimas spaudoje 1945 m.
(DRAUGAS, 1945 m. spalio 4 d.)S.Dariaus sesers Lauros mirties pranešimas spaudoje 1949 m.
(DRAUGAS, 1949 m. lapkričio 15 d. )Nalsonų kapo kortelė.
Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių kapinių kartoteka.
(www.familysearch.org)Nalsonų kapas Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Tame pačiame kape palaidoti ir Stulpinai.
(www.findagrave.com)


• • • • • • • • • • • •


STEPONO DARIAUS SESUO KONSTANCIJA


Konstancija Jucevičiūtė - gimė 1897 m. sausio 27 d. Rubiškėje. Atvykimo į Ameriką istorija tokia pati kaip ir sesers Lauros. Natūralizacijos dokumentuose nurodo kad jos profesija - restaurateur, kas reiškia, kad pagrindinis darbas ir veikla buvo Jucių šeimos restoranų administravimas.
1923 m. birželio 14 d. susituokė su Vincentu Stulpinu, amer. William Frank Stulpin.
Susiamerikoninusi vardą Konstancija Jucevičiūtė Stulpinienė tapo Katherine Stulpin, artimųjų rate vadinta Kotryna, Katrute, brolis Darius laiškuose į ją kreipdavosi - Kastut.
1930 m. Čikagos surašymo duomenimis Stulpinai gyveno 6410 S. Talman avenue, Čikagoje. Apie 1945 m. Katherine ir William Stulpinai pardavę verslus ir namus persikėlė į Land of Lakes Viskonsino valstijoje, vėliau į Floridos valstiją. Ten gyveno nuostabioje prieplaukoje, adresu 1540 SE 12th street, Fort Lauderdale.
Kurortinis Ford Lauderdale, Majamio pašonėje Floridoje, dėl itin gero ir šilto klimato buvo mėgiama lietuvių atostogų vieta. Ten, lemtingųjų 1933 m. vasario - kovo mėnesiais ilsėjosi ir Steponas Darius. Ten vykdavo poilsiauti ir Stulpinai.
Į Lietuvą Dariaus sesuo Katherine Stulpin buvo grįžusi bent trejetą kartų, 1930 m. vyko su vyru ir motina Augustina Degutiene, 1935 m. vyko laidoti motinos, ir dar kartą 1937 m. vyko su vyru.
Įdomus faktas, kad kuomet Steponas Darius su Stasiu Girėnu Niujorke galutinai ruošėsi skrydžiui, ten net 5 savaites šalia lakūnų buvo ir jais rūpinosi ir sesuo Konstancija su pussesere Mikalina Rygiene (Mildred Regis). Verta paminėti ir tai, kad 1935 m. P.Jurgėlos parašytos ir iki šiol vienintelės rimtos knygos apie Lituanicos skrydį "Sparnuoti lietuviai Darius ir Girėnas" leidybą finansavo Stulpinai.
Šeima vaikų nesusilaukė. Tačiau, yra žinoma, kad priglaudė ir išaugino bent keliolika našlaičių.
Konstancija Jucevičiūtė Stulpinienė mirė 1972 m. liepos 27 d. Ford Lauderdale, Floridos valst. Palaidota Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
William Frank Stulpin - Vincentas Stulpinas, g. 1894 m. gegužės 2 d. Rainių dvarininkų Pranciškaus ir Teklės Šliogerytės Stulpinų šeimoje. Į Ameriką atvyko 1905 m. gruodį.
Turėjo nuosavą vaistinę Halsted gatvėje. Mirė 1968 m. vasario 5 d. Ford Lauderdale, Floridos valst. Palaidotas Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Konstancija Jucevičiūtė Stulpinienė (Katherine Stulpin).
(E.Jasiūnas - Darius ir Girėnas (1933-1993))Konstancijos Jucevičiūtės ir Vincento Stulpino santuoka 1923 m.
Katherin Jucus ir William Stulpin
(www.ancestry.com)Čikagos gyventojų surašymas 1930 m.
1930 m. Katherine ir William (Konstancija ir Vincentas) Stulpinai gyveno Čikagoje, adresu 6410 S. Talman avenue, sykiu gyveno giminaitė Ella Kontrimas ir Antanas su Mildred Regiai.
(www.familysearch.org)1930 m. kelionė į Lietuvą.
Su Stulpinais drauge vyko ir Stepono Dariaus motina Augustina.
(www.ancestry.com)S.Darius su seserimis Aurelija ir Konstancija.
(E.Jasiūnas - Darius ir Girėnas (1933-1993))1935 m. kelionė į Lietuvą.
Konstancija Stulpininienė, sykiu su broliu Boleslovu ir pussesere Mildred
1933 m. vyko į Lietuvą laidoti motinos Augustinos.
(www.familysearch.org)1937 m. kelionė į Lietuvą.
Tikriausiai tai paskutinė Stulpinų kelionė į Lietuvą.
(www.familysearch.org)Konstancijos (Katherine) Stulpin natūralizacijos dokumentų fragmentas.
Įdomus dokumentas, įrodantis kiek painiavos ir improvizacijos galima sutikti senuose dokumentuose. Constanzea Degutiene - tokiu vardu į Ameriką atplaukė Konstancija, jos brolis Steponas - Stefan Degutiene. Tačiau, jokio kriminalo čia nėra, tiesiog vardus laive užrašydavo iš klausos, o vaikams tiesiog pridėdavo tėvo ar motinos pavardę, šiuo atveju vaikai vyko su motina Augustina Degutiene.
(www.ancestry.com)Konstancijos (Katherine) Stulpin natūralizacijos dokumentų fragmentas.
(www.ancestry.com)Konstancijos (Katherine) Stulpin natūralizacijos dokumentų fragmentas.
(www.ancestry.com)Konstancijos (Katherine) Stulpin natūralizacijos dokumentų fragmentas.
(www.ancestry.com)Konstancijos Stulpinienės mirties pranešimas išeivijos spaudoje 1972 m.
(DRAUGAS, 1972 m. liepos 29 d. )Vincento Stulpino krikštas 1894 m.
1894 m. gegužės 2 d. Telšių dvarininkams Pranciškui Stulpinui ir
Teklei Šliogerytei gimė sūnus Vincentas.
(www.epaveldas.lt)W.Stulpin natūralizacijos dokumentų fragmentas.
(www.ancestry.com)W.Stulpin natūralizacijos dokumentų fragmentas.
(www.ancestry.com)W.Stulpin natūralizacijos dokumentų fragmentas.
(www.ancestry.com)W.Stulpin karinės registracijos kortelė 1942 m.
Informacija kortelėje vertinga tuo, kad joje nurodytas tuometis adresas. Iš čia sužinome, kad iš Čikagos Stulpinai išikėlė ne ankščiau 1942 m.
(www.fold3.com)
William Frank Stulpin mirties pranešimas išeivijos spaudoje 1968 m.

(DRAUGAS, 1968 m. vasario 8 d.)Stulpinų kapo kortelės.
Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių kapinių kartoteka.
(www.familysearch.org)


• • • • • • • • • • • •


STEPONO DARIAUS BROLIS STANLEY


Stanley Degutis - vienintelis bendras Augustinos ir Kazimiero Degučių sūnus. Gimė 1909 m. birželio 10 d. Čikagoje. Lankė Lindboom aukštesniąją mokyklą. 1966 m. metais Amerikoje išleistoje knygoje "Amerikos lietuvių sporto istorija" pavyko aptikti, kad Stanley 1923 - 1932 m. aktyviai užsiėmė imtynių ir plaukimo sportu. O išeivijos laikraščiuose randame informacijos kad septintame dešimtmetyje skynė golfo varžybų laurus.
Labai įdomus momentas ir pavardžių keitimo fronte. Sulaukęs pilnametystės, savo tikro tėvo pavardę Degutis pasikeitė į brolio ir seserų pavardę Jucius ir tapo Stanley Jucus. Vėliau, kaip antrą vardą naudojo motinos vardą ir pasirašydavo Stanley Augustine Jucus, na, o artimųjų rate ir lietuviškoje išeivijos spaudoje buvo vadinamas Stasiu.
1920 ir 1930 m. Čikagos gyventojų surašymo duomenimis gyveno su tėvais. 1930 m. nurodoma, kad dirbo šeimos restorane vairuotoju.
1932 m. gegužės 15 d. vedė Josephine Dzenat. Vaikų nesusilaukė.
1940 m. gyveno adresu 7212 South Rockwell Čikagoje, sykiu su žmona Josephine, jos motina Margaret ir dviejomis žmonos seserimis - Anna ir Della.
Mirus seseriai Laurai, o kitai seseriai išsikrausčius iš Čikagos dar bent du dešimtmečius prižiūrėjo JUCUS SISTERS RESTAURANT.
Paskutinioji gyvenamoji vieta, kaip ir sesers Stulpinienės - Ford Lauderdale, Floridos valstijoje.
Ten ir mirė 1981 m. rugpjūčio 1 d. Palaidotas Lauderdale Memorial Park, Fort Lauderdale, Floridos valst.
Josephine Dzenat - gimė Čikagoje, lietuvių šeimoje 1909 m. lapkričio 11 d. Tėvai Joseph ir Margaret Dzenat. Akivaizdu, kad šeima iš Lietuvos neatvyko su tokia pavarde, tačiau atsekti lietuviškosios nepavyko.
Mirė 1994 m. kovo 18 d. Palaidota Lauderdale Memorial Park, Fort Lauderdale, Floridos valst.
Stanley Jucus ir Josephine Dzenat santuoka 1932 m.
(www.ancestry.com)Čikagos gyventojų surašymas 1940 m.
Stanley Jucus 1940 m. gyveno adresu 7212 South Rockwell Čikagoje, sykiu su žmona Josephine, jos motina Margaret ir dviejomis žmonos seserimis - Anna ir Della.
(www.familysearch.org)1940 m. karinės registracijos kortelė.
(www.fold3.com)DRAUGAS, 1960 m. rugsėjo 1 d.


• • • • • • • • • • • •


JUCUS SISTERS RESTAURANT


Labai nedaug informacijos apie Dariaus šeimos restoranus, bet kadangi tai vieta apie kurią sukosi visas šeimos gyvenimas - negalima būtų nepaminėti atskirai. Iš surinktų nuotrupų spaudoje ir dokumentuose panašu kad restoranas/-ai gyvavo maždaug tarp 1918 ir septinto dešimtmečio. Pirmąją valgyklą Boleslovas Jucius įkūrė ne vėliau 1918 m. adresu 3305 Halsted street, 1922 m. liepos mėn. perkėlė į naujai įsigytus namus - 3239 Halsted street (restorano adresas buvo 3241 Halsted street , vėliau išplėtus 3241-3243 Halsted street. ) Šį adresą JUCUS SISTERS RESTAURANT reklamose sutinkame iki 4-o deš. antros pusės. Vėliau ten buvo įsikūrę Juozo F. Budriko rakandų krautuvė,(maždaug nuo 1940 iki 1960 m. ), apie 1980 m. ten buvo maisto prekių parduotuvė, šiandien ten taip pat kažkokia maitinimo įstaiga. Į verslą įsijungė seserys, ten darbavosi ir Dariaus patėvis su motina, paskiausiai verslą perėmė jaunėlis Stanley. Šis restoranas buvo tame pačiame name kur prabėgo didžioji šeimos gyvenimo dalis, tame tarpe ir Stepono Dariaus.
1925 m. liepos 25 d. atidarytas naujas restoranas 1608 West 47th street. Restoranas 47-ojoje gatvėje 1943 m. stipriai nukentėjo nuo gaisro. Restoranas gyvavo maždaug iki 1960-1965 m. 1969 m. spaudoje minėtu adresu jau reklamuojasi grožio salonas. Šiandien pastato adresu 1608 West 47th street atrodo nebėra visai.
Nežinome daug detalių, nežinome kaip broliai ir seserys dalinosi nuosavybe, pelnu, pareigomis, tačiau viena aišku - JUCUS SISTERS RESTAURANT turėjo gerą vardą ir buvo ne šiaip maitinimo įstaiga, bet ir lietuvių susibūrimo vieta, renginių organizatorius ir įvairių idėjų rėmėjas. Žemiau keletas fotografijų ir įvairių laikmečių reklamų iš spaudos.
DRAUGAS, 1925 m.ŽINIARAŠTIS, 1933 m.MARGUTIS, 1933 m.Lakūnų išleistuvės 1933 m. gegužės 5 d. 3241 Halsted street.
(E.Jasiūnas - Darius ir Girėnas (1933-1993))DRAUGAS, 1940 m.DRAUGAS, 1946 m.DRAUGAS, 1956 m.3241 Halsted street.
Apačioje buvo restoranas, viršuje gyveno Steponas Darius ir kiti artimieji.
(Google Street View 2018 m.)


• • • • • • • • • • • •


APIBENDRINIMAS


Stepono Dariaus motinos, brolių ir seserų gyvenimo emigracijoje didžioji dalis pralėkė Čikagoje. Be atvykusių Kazimiero ir Augustinos Degučių, Boleslovo, Aurelijos, Konstancijos, Stepono - 1909 m. Čikagoje dar gimė jaunėlis Stanley. Nei vienas iš vaikų, išskyrus Darių, nesusilaukė palikuonių, tad Nijolė Dariūtė - vienintelė Augustinos anūkė. Visa šeima, vėlgi išskyrus Darių, įvairiais laikmečiais kūrė ir darbavosi šeimos maitinimo versle.
Kazimiero Degučio likimas nežinomas, motina Augustina ir Steponas Darius amžino poilsio atgulė Lietuvoje, Dariaus brolis Boleslovas su žmona Stella - Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, seserys Aurelija ir Konstancija su vyrais - bendrame kape, tose pačiose Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, jauniausias brolis Stanley su žmona Josephine - Fort Lauderdale kapinėse, Floridos valstijoje.
1981 m. mirus Stanley Jucus - baigėsi 75-erius metus besitęsusi gyvoji šios šeimos istorija Amerikos žemyne, tačiau likę paminklai, gatvių, aikščių pavadinimai ir kiti atminimo ženklai, dar ilgus šimtmečius, mums ir po mūsų būsiantiems, primins apie vieną šios šeimos narį, sykiu su likimo broliu Stasiu Girėnu nuveikusį šį tą nepaprasto - Steponą Darių.


ŠALTINIAI:P.Jurgėla - Sparnuoti lietuviai Darius ir Girėnas. 1935 Čikaga
E.Jasiūnas - Darius ir Girėnas (1933-1993). 1993 Kaunas-Vilnius

Periodika: Draugas, Dirva, Margutis, Žiniaraštis.

Internetiniai šaltiniai:

www.plienosparnai.lt
www.epaveldas.lt
www.draugas.org
www.geni.com
www.fold3.com
www.familysearch.org
www.ancentry.com
www.myheritage.com
www.findagrave.com
www.google.com/mapsGRĮŽTI Į STEPONAS DARIUS PAGRINDINĮ PUSLAPĮ


• Stepono Dariaus giminės II d. Žmona
Nerijaus Korbuto straipsnis apie S.Dariaus žmoną Jaunutę Liudviką Škėmaitę, dukrą Nijolę ir jų šeimas.

• Stepono Dariaus giminės III d. Tėvai, broliai ir seserys
Nerijaus Korbuto straipsnis apie S.Dariaus tėvus, kitus šeimos narius.

• Stepono Dariaus giminės IV d. Tėvas
Nerijaus Korbuto straipsnis apie S.Dariaus tėvą, jo genealoginę liniją.

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com


2019.11.25

Straipsnis, remiantis bažnytinėmis knygomis, papildytas 2022.02.22

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis