Rapšys JuozasKaro lakūnas. Gen. št. pulkininkas.
1899-1972


1899 01 18 Grąžčių k., Krekenavos vls., Panevėžio aps. gimė Rapšys Juozas. Baigė Krekenavos prog-ją, mokėsi Panevėžio lietuvių g-joje.

1916 baigė mokytojų kursus.

Iki 1918 mokytojavo Barkainių prad. m-loje.

1919 01 07 savanoriu įstojo į Panevėžio srities apsaugos būrį (nuo 1919 03 22 Panevėžio atsk. batalionas), dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais prie Žaslių, Vievio, Subačiaus, Rokiškio, Eglainės, Daugpilio.

1919 07 11 Latvijoje sužeistas.

1919 12 16 baigus Karo mokyklą (II laida) suteiktas leitenanto laipsnis, paskirtas 4 pėst. pulko 2 kulkosvaidžių kuopos jaun. karininku.

1920 01 08 - 12 01 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais prie Sudervės, Musninkų, Maišiagalos.

1922 06 22 perkeltas į I pėst. divizijos štabą. Panevėžyje, paskirtas komendantu.

1923 12 01 pakeltas į vyr. leitenantus.

1926 07 15 baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Bendrąjį skyrių (VI laida).

1926 09 13 perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas į 4 eskadrilę. Baigus Karo aviacijos karininkų kursus paskirtas lakūnu žvalgu, vėliau suteiktas karo lakūno vardas.

1927 07 l4 baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Aviacijos skyrių (I laida).

1928 02 16 pakeltas į aviacijos kapitonus.

1928 baigė suaugusiųjų g-ją Kaune.

1930 išlaikęs konkurso egzaminus kartu su mjr. S. Raštikiu išsiųstas mokytis į Vokietijos gen. štabo akademiją.

1932 08 01 su pagyrimu baigus akademiją paskirtas Gen. kariuomenės štabo v-bos III (Operacijų) skyriaus mokomosios dalies karininku.

1932 09 30 suteiktos gen. štabo karininko teisės.

1932 11 21 pakeltas į gen. štabo majorus.

1933 parengė leidinį „Lauko pratimai“.

1934 08 01 perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas eiti v-ko padėjėjo pareigas.

1934 12 27 pakeltas į gen. štabo plk. leitenantus.

1935 09 26 paskirtas Karo aviacijos štabo v-ku. Dėstė Karo mokykloje ir Aukštuosiuose karininkų kursuose.

1938 atstovavo Lietuvos karo aviacijai Berlyno konferencijoje.

1938 12 31 pakeltas į gen. štabo pulkininkus.

Iki 1940 06 15 Juozas Rapšys aviacijoje skraidė 825 val. 30 min.

1940 06 30 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą paskirtas Kariuomenės štabo ypatingų reikalų karininku.

1940 09 11
paskirtas Karo mokyklos mokymo dalies v-ko padėjėju.

1940 12 11 likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas.

1941 03 su Šeima repatrijavo į Vokietiją. Kilus Vokietijos – SSRS karui grįžo į Lietuvą, kurį laiką dirbo Lietuvos generalinio tarėjo įstaigoje, vėliau „Pieno centre“.

1944 vasarą pasitraukė į Vokietiją.

1949 emigravo į JAV. Gyveno Čikagoje.

Iki 1965 dirbo American Airlines bendrovėje. Aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos gyvenime, ramovėnų veikloje.

1972 07 24 mirė, palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje.

Žmona – Konstancija Bražytė (1910, susituokė 1933), sūnūs – Rimvydas (1936), Vidmantas (1940) ir Gytis.


Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1933),
Savanorių (1929),
Lietuvos nepriklausomybės (1928),
Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio (1929) medaliais,
„Plieno sparnų“ garbės ženklu (1939).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis