DARIAUS-GIRĖNO AERO KLUBAS BRUKLINEDariaus - Girėno Aero Klubo Brukline emblema.


TRUMPAI:Dariaus - Girėno Aero Klubas Brukline įkurtas 1934 m. Pagrindinis iniciatorius ir pirmasis klubo pirmininkas K. Vilniškis, pirmasis instruktorius Paulius Šaltenis. Turėta keletas lėktuvų. Klubas gyvavo iki 1941 m.

APIE DARIAUS - GIRĖNO AERO KLUBĄ:


EDMUNDAS JASIŪNAS
"Plieno Sparnai" Nr.2-3 Čikaga 1971 m.

Gyviausią veiklą iš visų JAV-se veikusių lietuvių aero klubų išvystė ir ilgiausiai veikė 1934 m. Bruklyne (New Yorko priemiestis) įsteigtas Dariaus - Girėno Aero Klubas. Prie jo suorganizavimo daugiausiai prisidėjo žymus lietuvių veikėjas ir "Amerika" laikraščio redaktorius Kazys Vilniškis, kuris parengė ir to klubo konstituciją (čarterį).

Klubo tikslais buvo:

• gerbti didvyrių Dariaus ir Girėno atmintį ir jų garbei rengti minėjimus;
• sudaryti galimybę lietuvių kilmės jaunuoliams išmokti skraidyti;
• įsigyti skraidymo priemones;
• rengti minėjimus, pobūvius, paskaitas, aviacijos dienas.

Reikia pažymėti, kad visi šie užsibrėžti tikslai buvo pavyzdingai vykdomi.

Klubo narių buvo numatyta trys rūšys: nariai - steigėjai, nariai - rėmėjai ir aktyvieji nariai. Aktyvieji nariai turėjo būti tarp 18 ir 30 metų amžiaus, lietuvių kilmės. Sulaukę 40 m. amžiaus, aktyvieji nariai tampa nariais - rėmėjais. Aktyvieji nariai turėjo teisę naudotis skraidymo priemonėmis-, pagal numatytas taisykles. Klubo emblema ir vėl pasirinkta ta pati Dariaus idėja - Sparnuotas Vytis.

Apie klubo įsteigimą ir jo veiklą daug informacijos mielai suteikė pirmasis jo pirmininkas Kazys Vilniškis. Čia pateikiame kai kurias jo laiško ištraukas:

„Dariaus ir Girėno transatlantinė kelionė į Lietuvą New Yorko lietuvius palietė skaudžiausiai: čia lakūnai ilgai ruošėsi kelionei, čia jie buvo globojami ir nuoširdžiai susidraugavo su daugeliu veikėjų. Stepas ir Stasys buvo labai ramaus būdo ir mokėjo artimai sujungti skirtingų pažiūrų veikėjus, kurie juodu pamilo ir jais rūpinosi.

Minint Lituanikos tragingos kelionės pirmametinę sukaktį Floyd Bennett aerodrome, iš kur lakūnai 1933 metais pakilo kelionei į Kauna, buvo iškelta mintis ta proga suorganizuoti lietuvių aviacinį klubą, kuris skleistų lietuviuose Dariaus - Girėno idealą. Sumanymas pradėtas vykdyti.

Amerikos Lietuvių Legiono Dariaus - Girėno Posto antrajame seime, įvykusiame 1934 m. lapkričio 18 d. Brooklyne, iš Čikagos dalyvavo aero klubo atstovai: pirmininkas lak. Antanas Kiela ir sekr. Vincas Urbonas. Iš Kielos kalbos paaiškėjo, kad jis po tarnybos Pirm. Pas. Kare Amerikos aviacijoje Prancūzijoje, kaip ir St. Darius, 1920 m. buvo nuvykęs į Lietuva ir tarnavo Lietuvos karo aviacijoje kaipo lakūnas viršilos laipsniu.

Šiame seime lak. A. Kiela pareiškė norą užbaigti Dariaus - Girėno žygį, nuskrendant iš New Yorko j Kauną inž. A. Gustaičio Anbo IV tipo lėktuvu 1935 metų vasarą. Pajutęs savo sumanymui pritarimą, A. Kiela dar labiau susidomėjo niujorkiečiais, arčiau susipažino su naujais aviacijos entuziastais ir jų buvo paprašytas, grįžęs i Čikagą, dairytis nupirkimui lėktuvo.

Pirmas organizacinis aero klubo susirinkimas įvyko 1934 m. lapkričio 21 d. Am. Liet. Legiono Dariaus - Girėno Posto No. 7 ramovėj, 262 Humbolt Str., Brooklyne, N .Y. Susirinko 16 jaunuolių ir 9 suaugę. Susirinkimo tikslą nušvietė ir jam pirmininkavo K. Vilniškis. Daugelis dalyvaujančių buvo. legiono posto nariai, todėl nutarta laikinai veikti, kaip aviacijos sekcija prie legiono. Išrinkta valdyba iš 7 asmenų.

Pirmaisiais rėmėjais įstojo legionieriai J. Šimonis, R. Kručas, M. Sobenka ir A. Povilanskas, paaukoję po $25.

Pirmas valdybos posėdis įvyko lapkr. 30 d. „Amerikos " redakcijoj (K. Vilniškis tuo metu buvo laikraščio redaktorium. E.J.), kur buvo aptarta klubo vardas, veikimo gairės ir statutas. Pareigomis pasiskirstyta: Kazys Vilniškis - pirmininkas, Walt Kaminskas (Comiskey) - vicepirmininkas, Alex Mikalauskas - sekretorius, Antanas Alekna - iždininkas, Marytė Vyšniauskaitė (Wishe) ir Vincas Trainaitis -spaudos komisija, ir adv. Kostas Jurgėla - legalus patarėjas.

1935 m. vasario 9 d. lak. A. Kielos ir kpt. Petro Jurgėlos dėka Čikagoje buvo nupirktas panaudotas mokomasis lėktuvas Park P-1 tipo, su 0X-5 90 AJ varikliu. Sumokėta $575.

Formaliai Dariaus - Girėno Aero Klubas buvo įkurtas 1935 m. vasario 27 d. įregistruotas New Yorko valstijoje kaip Membership Corporation 1935 m. kovo 8 d. Steigėjais pasirašė K. Vilniškis, W. Kaminskas, A.Mikalauskas, A. Alekna ir P. Šaltenis. Adv. K. Jurgėla nemokamai atliko inkorporavimo formalumus.

Dalyvaujant latvių, estų ir ukrainiečių veteranams ir Amerikos Great Neck Leg. Postui, 1935 m. gegužės 8 d. Am. Liet. Legiono D-G Postas iškilmingu aktu klubui įteikė „čarterį". Iškilmės įvyko A.L.D-G Posto No. 1 ramovėje.

Gegužės 30 d. lak. A. Kiela lėktuvą iš Čikagos atskraidino į Brooklyną - Flushing aerodromą. Tame aerodrome, dalyvaujant daug lietuvių svečių, birželio 23 d. buvo surengtos lėktuvo krikštynos.

Krikšto tėvu buvo iš Lietuvos atvykęs Dr-jos Užsienio Lietuviams Remti pirmininkas adv. Rapolas Skipitis. Lėktuvo vardas - Sparnuotas Vytis (Flying Knight).

Birželio 30 d. lėktuvas buvo perskraidintas į didelį ir modernų Floyd Bennett aerodrome, kur, lak. A. Kielai prižiūrint, prasidėjo rimtas ir intensyvus darbas. Narių skaičius išaugo iki 28. Savaitgaliais ir šventėmis „Sparnuotas Vytis" nesustodamas dirbo.

1935 m. rugsėjo 2 d. Klaščiaus parke buvo surengtas pirmasis aviacijos piknikas. Pamainomis atskridę iš aerodromo, virš parko jau savystoviai skraidė du nauji lakūnai: Povilas Šaltenis ir Alex Mikalauskas.

Aviacijos idėja leido šaknis lietuvių jaunimo tarpe: Apreiškimo parapijos ribose buvo įsisteigęs jaunuolių aviomodelistų klubas, Norbert Model Aero Club, vadovaujamas E. Bružinsko. Pirmame aviacijos piknike jie pasirodė su 12 skirtingų lėktuvų modelių,ir buvo apdovanoti pažymėjimais.

Aviacijos piknikas nepasisekė, nors jam buvo daug ruoštasi: oras iš pat ryto pasitaikė labai lietingas, ir tik po pietų pradėjo blaivytis. Tas atsiliepė ir į klubo nuotaiką, nes santaupų neturėta, o lėktuvo užlaikymas, angaravimas, benzinas ir instruktoriaus alga reikėjo padengti iš savų kišenių.

Pirmuoju klubo nariu, gavusiu instruktoriaus teises, buvo P. Šaltenis- jis nemokamai gelbėjo nariams lavintis skraidyboj.

Viso savystoviai skraidė apie 12 narių. Kai kurie nariai buvo pavilioti didesnių, pinigingesnių įstaigų, kurios verbavo jaunimą karui besiruošiančios vyriausybės įstaigų finansuojamos. Mums irgi kilo mintis į tą sritį veržtis. Kreipėmės į Marianopolio kolegiją Thompson, Conn. su tikslu ten įvesti aviacijos kursą. Ten beveik visi studentai buvo lietuviai.

Kolegijos steigėjas ir jos pirmasis rektorius kun. dr. Jonas Navickas idėją sutiko su dideliu prielankumu. P. Šaltenis jau dabar turėjo CAA piloto licenziją ir navigatoriaus pažymėjimą.

Povilas Šaltenis, Leopoldas Grigonis ir aš nuvykome į Marianapolio kolegiją ir aptarę planus su kolegijos vadovybe, -netoli nuo kolegijos suradome aerodromui tinkamą 85 akrų ūkį. Kun. dr. J.Savicko dėka Conn. valstijos administracija inspektcrium paskyrė George Pranaitį, kuris tada buvo Conr.. valstijos aeronautiniu egzaminatorium. Bet mūsų reikalui kelią pastojo „formalumai" (nes čia buvo vien lietuviai, katalikai... ). Projektas taip ir žuvo.

Nuo 1936 metų klubui vadovavo ir visais reikalais rūpinosi lak. P. Šaltenis, visus nedateklius savo lėšomis padengdamas. Jis įgijo klubui modernų lėktuvą ir įsileido į „cross country charter" darbą, iš kurio padengė klubo egzistencijos išlaidas.

Jo iniciatyva ir sumanumu klubas sukėlė pinigus nupirkti lėktuvui, kuris 1938 metais buvo nuvežtas į Lietuvą ir padovanotas Šaulių Sąjungai.

Būdamas Eastern Air Lines keleivinio lėktuvo kapitonu, Povilas Šaltenis tragiškai žuvo 1948 m. sausio 13 d., prie Washington, D.C.

Jaučiuosi kaip ir kaltu dėl jo likimo, nes, mano prikalbintas, jis apleido gerai apmokamą darbą ir įsijungė į D-G Aero Klubo veiklą. Tas jam kaštuodavo nemažai lėšų ir energijos, dėl ko jis man yra ne kartą juokais priekaištavus. Bet ir prieš įstojant į mūsų klubą jis jau buvo ėmęs skraidymo pamokų Roosevelt aerodrome.

Lakūnams Kielai ir Šalteniui vadovaujant skraidymams avarijų neturėta.

Dar vienas iš pirmyn prasimušusių lietuvių kilmės lakūnų buvo Julius Baranauskas iš to pat Great Neck, L.L, N.Y., kur ir Šaltenis gyveno. Lakūnai Šaltenis ir Baranauskas (trečiu partneriu buvo vienas Eastern Air Lines kapitonas, amerikietis) buvo įsigiję West Haven aerodromą (Westhaven, Conn.), kuriame turėjo apie 10 mokomojo tipo lėktuvų.) ir su kuriais mokė skraidyti interesantus. Kpt. Šalteniui žuvus, viskas buvo likviduota.

II-jam Pas. Karui užsiliepsnojus, klubas tapo aplinkybių auka, ir nustojo egzistavęs."


Čia tenka paminėti ir D-G Aero Klubo turėtą savo skraidymo grupės nariams labai gražią uniforma. Kepurė turėjo didelius išsiuvinėtus sparnus su įrašu: "Darius - Girėnas Aero Club pilot".

Be minėto 1935 m. rugsėjo 2 d., aviacinio pikniko, D-G Aero Klubas buvo surengęs ir daugiau švenčių, iš jų kai kurias pripuolamai pastebėjau praėjusių dienų spaudoje, ir čia paminėsiu:

1938 m. birželio 19 d. Bethany aerodrome, netoli Waterburio, Conn., buvo surengta lietuvių aviacijos šventė, kurios pelnas skirtas lėktuvo Šaulių S-gai pirkimui. Šventėje skraidė lakūnai: P. Šaltenis, Ant. Kiela, inž. K. Laskis, ir kt.

1938 m. liepos 2 d. Feldman's Parke, Maspeth., N.Y., buvo surengtas aviacinis piknikas, kurio pelnas taip pat skirtas minėto lėktuvo pirkimui. Skraidė lak. P. Šaltenis.

1940 m. birželio 9 d. Brocktono, Mass., aerodrome surengta aviacijos diena - piknikas, kurioje D-G Aero Klubas dalyvavo su dviem nuosavais lėktuvais, valdomais lak. P. Šaltenio ir Leopoldo Grigonio. Pelnas skirtas vainikui prie Dariaus - Girėno paminklo Čikagoje.

Be abejonės, buvo surengta ir daugiau įvairių švenčių.

Savo veiklos metais D-G Aero Klubas turėjo iš viso 4 ar 5 įvairius lėktuvus, tik ne visus tuo pačiu laiku. Vienu metu turėta net trys lėktuvai. Klubas savo veiklą užbaigė apie 1941 metus.


KLUBO GYVENIMO AKIMIRKOS FOTOGRAFIJOSE
Paulius Šaltenis su Dariaus - Girėno Aero Klubo uniforma
Paspaudę fotografiją ją padidinsiteKlubo emblema
Paspaudę fotografiją ją padidinsiteKlubo įsteigimo dokumentas
Paspaudę fotografiją ją padidinsiteDariaus - Girėno Aero Klubo antspaudas
Paspaudę fotografiją ją padidinsiteDariaus - Girėno Aero Klubo rengiamo aviacijos pikniko 1935.IX.2 d. skelbimas
Paspaudę fotografiją ją padidinsiteK. Vilniškis po pirmojo savarankiško skridimo „Sparnuotu Vyčiu" 1936. V.31 d.
Paspaudę fotografiją ją padidinsiteP. Šaltenio pastangomis klubui nupirktas lėktuvas Bird BK
Paspaudę fotografiją ją padidinsiteDariaus - Girėno Aero Klubo antrojo lėktuvo Stinson SR-6 „Reliant" krikštynos Floyd Bennett aerodrome 1936 metų pavasarį.
Paspaudę fotografiją ją padidinsiteDariaus - Girėno Aero Klubo skraidymo grupės dalis Floyd Bennett aerodrome 1935.VII. 4 d. Iš k. į d.: Kazys Vilniškis, Antanas Alekna, Aleksas Mikalauskas, lak. Antanas Kiela - instruktorius, Povilas Šaltenis, Stan Mackevičius ir Alf. Sližys.
Paspaudę fotografiją ją padidinsiteKlubo valdyba prie lėktuvo
Paspaudę fotografiją ją padidinsiteG. Spurgaitė su J. Laučka po skraidymų. Abu lėktuvai priklausė Dariaus - Girėno Aero Klubui.
Paspaudę fotografiją ją padidinsiteK.Vilniškis ir P.Šaltenis prie dar vieno naujai įsigyto klubo lėktuvo
Paspaudę fotografiją ją padidinsite

Paulius Šaltenis ir Jonas Petrauskas prie klubo lėktuvo Floyd Bennet aerodrome
Paspaudę pasirinktą fotografiją ją padidinsite


Fotografijos iš: Plieno Sparnai Nr.2-3 Čikaga, 1971; E.Jasiūno knygos "Darius ir Girėnas 1933 - 1993"; N.Korbuto albumo.

SVETAINĖS ADMINISTRACIJA IEŠKO BET KOKIOS TEKSTINĖS AR VAIZDINĖS INFORMACIJOS APIE ŠĮ DARIAUS - GIRĖNO AERO KLUBĄ. TURINTYS IR NORINTYS PASIDALINTI INFORMACIJA RAŠYKITE ASMENINĮ PRANEŠIMĄ ADMINISTRATORIUI ARBA ŠIOJE DISKUSIJŲ TEMOJE. DĖKOJAME


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis