Eugenijus Šalkauskas
Eugenijus ŠALKAUSKAS (ŠALKAUSKIS) gimė 1891 09 25 Šiauliuose. 1903-14 mokėsi Šiauliuose, 1914-16 studijavo Petrogrado u-to Fizikos f-te Rusijoje. 1916 mokėsi aeronavigacijos kursuose Kijeve, 1917 12 06 baigė Tifliso (Tbilisis) karo m-los aviacijos klasę, suteiktas praporščiko laipsnis. 1917 12-1918 06 buvo rezerve prie Kaukazo karo apygardos štabo.
1918 06 grįžo į Lietuvą. 1918 pab. - 1919 pradž. Joniškio vis. organizavo vietinę miliciją. 1919 02 15 Įstojo į Lietuvos kariuomenės inžinerijos kuopą, 03 12 paskirtas į Aviacijos dalį Karo aviacijos m-los instruktoriumi, dėstė taktiką ir statutus. 1919 05 28 suformavus 1 orlaivių kovos būrį, 06 11 paskirtas jo vadu. 1919 06 13 - 10 17 dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais. 1919 11 18 suteiktas leitenanto laipsnis, paskirtas Aviacijos parko adjutantu, 1920 04 16 - 1 oro eskadrilės žvalgu. 1921 07 12 pakeltas į vyr. leitenantus. 1921 03 11 paskirtas sandėlių prižiūrėtoju. 1923 11 09 paleistas iš kariuomenės studijuoti aukštojo mokslo. 1923-29 mokytojavo Rokiškio g-joje. 1928 03 20 įskaitytas į aviacijos karininkų atsargą. 1929 11 01 paskirtas Telšių aps. v-ku. 1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą ats. vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į ats. leitenanto. LŠS narys, 1932—38 Telšių aps. rinktinės v-bos narys, p-kas. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą dirbo Rokiškio g-jos direktoriumi. 1941 06 14 suimtas Rokiškyje, išvežtas į lagerį Rešotuose, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr.
1942 01 30 žuvo lageryje. Šeima 1941 ištremta į Petrovką, Kalmankos r., Altajaus kr.
Apdovanotas Vytauto Didžiojo 5 laipsnio (1931), Šaulių žvaigždės (1934) ordinais, Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), ugniagesių „Artimui pagalbon" 3 laipsnio kryžiumi (1934).
Pirmoji žmona - Scholastika Karžinauskaitė, duktė - Aldona (1916); antroji žmona — Felicija Sadauskaitė (1892), sūnus -Jurgis (1924-1942 tremtyje).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis