Norkus BroniusKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1914-1942


1914 10 20 gimė Norkus Bronius.

1934 įstojo į LŠS.

1938 05 12 baigus Karo mokyklą (XIX laida) suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas karo lakūnu į Karo aviacijos 5 eskadrilę Zokniuose, prie Šiaulių.

1938 08 31 suteiktas II eilės karo lakūno vardas.

1940 05 25 pakeltas į leitenantus. Karo aviacijoje skraidė 277 val.

1940 10 04 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK atskirosios aviacijos eskadrilės jaun. lakūnu.

1940 12 16 iš kariuomenės atleistas. Kilus Vokietijos – SSRS karui dalyvavo Birželio sukilime Kaune.

1941 06 23 Prisikėlimo bažnyčios bokšte iškėlė Lietuvos vėliavą. Vokiečių okupacijos pradžioje tarnavo 1 apsaugos pulke, vėliau LSD 13 batalione. Dalyvavo II pasaul. karo kautynėse Rytų fronte.

1942 04 04 nukritęs nuo žirgo žuvo Dedovičių apyl., Pskovo sr., Rusijoje. Palaidotas Kauno m. kapinėse, jas likviduojant palaikai perkelti į Seniavos kapines.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis