Av. j. ltn. Jonas Vidūnas1913†1938


Karo lakūnas j. ltn. Jonas Vidūnas gimė 1913 12 15 Veršių k., Leipalingio vls., Seinų aps. Baigė Leipalingio vid. m-lą, 1935 – Marijampolės Rygiškių Jono berniukų g-ją. Pašauktas į Lietuvos kariuomenę 1935 09 28 buvo priimtas į P.L.P. Karo Mokyklą aspirantų laidą, vėliau perėjo į kadro kariūnų laidą. 1935 10 30 pasiųstas į Aviacijos m-lą. 1937 05 18-08 13 stažavosi Karo aviacijoje. 1938 05 12 baigus Karo mokyklą (XIX laida) suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas Karo aviacijos 2 eskadrilės karo lakūnu.


j. ltn. J.Vidūno ir j. psk. J.Vilkaičio katastrofa.


1938 m. birželio 2 d. žvalgui j. ltn. Jonui Vydūnui ir pilotui j. psk. Juozui Vilkaičiui buvo pavesta nuskristi iki Bartninkų miestelio (Vilkaviškio raj.) ir iš lėktuvo jį nufotografuoti. Lakūnai žvalgybiniu lėktuvu ANBO-IV (Borto Nr. 69) pakilo iš Kauno aerodromo, nuskrido iki Bartninkų miestelio. Apie 12:15 val. prie Bartninkų dėl neaiškių priežasčių lėktuvas nukrito ir sudužo. Abu lakūnai žuvo. 1971 metų žurnale "Sparnai“ Nr.1 pateikiama tokios aviakatastrofos priežastys: „Lakūnams buvo duotas uždavinys atlikti perskridimą ir nufotografuoti Bartninkus iš oro. Tai daryti reikėjo kiek galima mažesniame aukštyje. Vietos ties Bartninkais kalvotos. Lėktuvo įgula, įsigilinusi į užduotį, nepastebėjo nelygumų. ANBO-IV, skrisdamas vos kelių metrų aukštyje, užkliuvęs už kalnelio, atsimušė į žemę ir sudužo“.


Tačiau tokia versija nėra labai įtikinama. Katastrofos liudininkai pasakojo, jog: „Lėktuvas skraidė ratais, aukštyn žemyn. Paskui tik šmėkšt pro kluoną ir nukrito“. Galima daryti prielaidą, jog lakūnai norėdami pasirodyti prieš artimuosius (j. psk. J.Vilkaičio gimtoji sodyba yra netoli katastrofos vietos) demonstravo aukštąjį pilotažą, kuris baigėsi tragiškai. Lakūnas j. ltn. Jonas Vidūnas palaidotas tėviškėje, Leipalingio kapinėse.


Literatūra:
S. Lukšys, R. Mintautas, J. Monkevičius „Palūžę sparnai“.
Dienraštis „Lietuvos Aidas“ 1938 birželio 3d. dienos numeris.
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.
Įsakymas Kariuomenei 1938-05-12 Nr. 35 §1
Žurnalas „Kardas“ 1938 m. Nr. 12, 286 psl.
Žurnalas „Sparnai“ 1971m. Nr. 1 „Nuotrauka pasakoja“ Vytautas Šarūnas.
Svetainės nario G.Kačergiaus - Kiro pateikti prisiminimai.


Jono Vidūno gyvenimo įvykių chronologija

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis