Juška Antanas1906 - 1941


1906 01 24 Leilėnų k., Tryškių vls., Šiaulių aps. gimė Juška Antanas. Baigęs Šiaulių g-ją įstojo į Karo mokyklą.

1925 09 07 ją baigus (VII laida) suteiktas leitenanto laipsnis ir paskirtas 5 pėst. pulko 5 kuopos jaun. karininku, vėliau perkeltas į 1 kuopą.

1926 09 13 paskirtas Karo aviacijos eskadrilės raštvedžiu.

1929 11 23 pakeltas į vyr. leitenantus.

1930 03 24 paskirtas 5 pėst. pulko 4 kuopos vyr. karininku, laikinai ėjo kuopos vado pareigas.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į leitenanto.

1931 – 1934 pulko raštvedys, buhalteris, maisto tiekėjas, komendantas.

1933 04 26 pervestas į administracijos (A) karininkus.

1934 1110 perkeltas į Karo mokyklą, paskirtas iždininku, maisto tiekėju, ūkio būrio vadu.

1935 11 23 pakeltas į kapitonus.

1938 05 03 perkeltas į Karo ligoninę.

Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą paskirtas Karo ligoninės ūkio dalies raštvedžiu-buhalteriu.

1940 07 30 perkeltas į Karo sanitarijos valdybą buhalteriu.

1940 08 30 Sovietams likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK184 šaulių divizijos art. pulko maisto aprūpinimo v-ku.

1940 10 09 iš kariuomenės atleistas.

1941 11 22 mirė, palaidotas Šiaulių m. kapinėse.

Žmona – Pranė Jablonskaitė (1904), sūnūs – Rimgaudas (1929) ir Algimantas Pranas (1934).


Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1937),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis