Draugelis JurgisKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1908 - 1980


1908 04 22 Jūrės k., Višakio Rūdos vls., Marijampolės aps. gimė Draugelis Jurgis.

1920-22 mokėsi pradinėje m-loję, vėliau – g-joje.

1926 įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Kauno karo komendantūrą raštininku.

1929 įstojo į Karo aviacijos puskarininkių mokyklą, kurią baigus suteiktas viršilos laipsnis ir paskirtas į 3 eskadrilę lakūnu žvalgu.

1932 neakivaizdžiai baigė g-ją.

1933 perkeltas į naikintuvų eskadrilę.

1934 09 15 pakeltas į jaun. leitenantus.

1937 – į leitenantus.

1939 - į kapitonus. Buvo 1 naikintuvų eskadrilės grandies vadas.

Iki 1940-06-15 Jurgio Draugelio skraidymų stažas buvo 752 val.

1940 10 01 likviduojamos Lietuvos karo aviacijos 7 naikintuvų eskadrilės vadas.

1940 12 31 paleistas į atsargą. Įsidarbino Kauno aeroklube.

1941 04 paskirtas Aeroklubo v-ko padėjėju, o netrukus – v-ku.

1941 06 01 perėjo dirbti į civilinę aviaciją Kauno aerouosto lakūnu. Kilus Vokietijos – SSRS karui dalyvavo Birželio sukilime, vadovavo Šančių metalo gamyklos sukilėlių būriui. Po sukilimo įsidarbino „Sodybos“ bendrovėje ir ten dirbo visą vokiečių okupacijos laikotarpį.

1944 su šeima traukėsi į Vokietiją, tačiau RA Rytprūsiuose atkirtus pasitraukimo kelią grįžo atgal į Kauną.

1944 12 12 NKVD suimtas.

1945 05 14 Karinio tribunolo nuteistas 10 metų lagerio.

1945 11 24 kalėjo Pečioros lageryje, Komijoje.

1954 04 09 iš lagerio paleistas, grįžo į Kauną.

1954 07 31 įsidarbino „Drobės“ fabrike.

1980 07 26 mirė, palaidotas Petrašiūnų kapinėse Kaune.

Žmona – Stefanija Makarevičiūtė (1906 – 1986), duktė – Irena Gražina (1931).Apdovanotas:
DLK Gedimino 5 laipsnio ordinu (1939),
„Plieno sparnų“ garbės ženklu (1936),
Latvijos Aviacijos pulko garbės ženklu (1937).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis