Tuminas Stasys1904-1993


Stasys TUMINAS gimė 1904 11 12 Mielaičių k., Joniškio vls., Šiaulių aps.

1925 06 23 baigė Šiaulių g-ją, įstojo į LU Medicinos f-tą.

Nuo 1930 07 dirbo Marijampolės akių ligų ambulatorijoje.

1932 02 01
priimtas į KAM Karo sanitarijos v-bos stipendininku.

1932 06 15 baigė VDU Medicinos f-tą įgydamas gydytojo kvalifikaciją.

1932 11 02 paskirtas gydytoju į Karo aviaciją.

1933 06 26 suteiktas sanitarijos jaun. leitenanto laipsnis.

1934 04 04 perkeltas į 6 pėst. pulką.

1934 09 07 pakeltas į leitenantus.

1935 02 02 perkeltas į 8 pėst. pulką.

1935 06 28 – į 6 pėst. pulką Klaipėdoje vyr. sanitarijos karininku.

1936 11 23 pakeltas į kapitonus.

1937 tobulinosi Berlyno ir Strasbūro u-tų odos-veneros ligų klinikose. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo 6 pėst. pulke vyr. sanitarijos gydytoju.

1940 09 11
likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 184 šaulių divizijos 294 šaulių pulko vyr. sanitarijos gydytoju.

1941 06 14
suimtas Varėnos poligone, išvežtas į lagerį Norilske, Krasnojarsko kr.

1942 09 05 SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas 8 metams.

Nuo 1947 06 26 tremtyje, dirbo Norilsko kombinato poliklinikoje odos ligų gydytoju.

1952 paleistas.

1955 10 18 Pabaltijo karo apygardos karo tribunolo reabilituotas.

1957 Norilske organizavo odos-veneros ligų dispanserio stacionarą, poliklinikos skyrių ir laboratoriją.

1957 10 20 - 12 25 dalyvavo ekspedicijoje tiriant Taimyro sr. gyventojų – dolganų, nencų, evenkų ir kt. – sveikatą.

1958 grįžo į Lietuvą, dirbo I poliklinikoje.

Nuo 1959 08 – Resp. odos-veneros ligų dispanseryje Vilniuje.

1993 02 26 suteiktas dim. plk. leitenanto laipsnis.

1993 09 25 mirė, palaidotas Antakalnio kapinėse Vilniuje.

Žmona – Marija Gorbunova (1922, susituokė 1948), duktė – Elena Būdienė (1952).Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1938).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis