Jonas Zauka
1894-1979


Jonas ZAUKA gimė 1894 02 23 Subatėje, Latvijoje. Tėvai - Justinas Zauka ir Elena Smalinskaitė.

1906 - 10 mokėsi Zarasų m. m-loje. Baigė Kauno dvasinės seminarijos 2 kursus. Vėliau mokytojavo prad. m-loje, dirbo Šv. Kazimiero d-jos knygų leidykloje, savaitraščio „Vienybė“ korektoriumi.

1919 01 29 įstojo į Lietuvos kariuomenę.

1919 02 01 paskirtas į inžinerijos kuopos aviacijos būrį.

1919 03 12 priimtas į Karo aviacijos mokyklą.

1919 07 21 paskirtas į I-ją lakūnų grupę, vadovaujamą instruktoriaus Hario Rotterio, mokytis skraidyti.

1919 12 16 baigus Karo mokyklą (Karo mokyklos II laida, Karo aviacijos mokyklos I laida) suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis, paskirtas į Aviacijos dalį.

1920 04 10 perkeltas į 8 pėst. pulką, 07 12 – į Inžinerijos skyrių.

1920 10 21 – į 1 savanorių pulką (nuo 1921 04 01 2 ats. batalionas) jaun. karininku.

1921 04 21 – 1922 01 20 tarnavo jaun. karininku 12 pėst. Kauno pulke.

1922 02 02 perkeltas jaun. karininku į IV divizijos (nuo 1923 05 22 Pasienio apsaugos divizija, nuo 1923 1115 Atsk. pasienio brigada) štabą.

1923 12 01 pakeltas į vyr. leitenantus.

1923 12 15 perkeltas į Minosvaidžių batalioną.

1925 07 22 pačiam prašant paleistas į inžinerijos karininkų atsargą.

Nuo 1925 10 01 tarnavo valdininku Finansų m-jos Mokesčių departamente.

1931 01 01
pagal Karininkų laipsnių įstatymą ats. vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į ats. leitenanto.

1939 09 19 - 28 atliko karo pratybas.

Emigravo į Vakarus.

Nevedęs.

Mirė 1979 09 21, palaidotas Gate of Heaven kapinėse, Putnam, Windham County, Connecticut, JAV.
Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.
Papildyta svetainės administracijos.

SUSIJUSI INFORMACIJA: DOKUMENTAI IR FOTOGRAFIJOSJono Zaukos krikštas 1894 02 24
(Latvijas Valsts vēstures arhīvs)
• • • • • • • • • • • •
Jonas Zauka apie 1925 m.

• • • • • • • • • • • •
Jono Zaukos kapas
Gate of Heaven Cemetery, Putnam, Windham County, Connecticut, JAV.
(findagrave.com)
• • • • • • • • • • • •


• Plačiau apie Karo aviacijos mokyklą, fotografijos ir kita.Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis