Lietuvos Sparnai 1935-1940 m.


Periodinis leidinys „Lietuvos sparnai"
Plėsdamas savo veiklą ir stiprėdamas Lietuvos Aero Klubas visą laiką jautė aviacinio periodinio leidinio trūkumą. Buvo didžiulis poreikis informuoti plačiąją visuomenę ne tik apie LAK veiklą, bet ir pasaulinės aviacijos naujienas, taip pat konkrečiau nušviesti įvairias oreivybės rūšis, gyvuojančias Lietuvoje.

Lig tol vienas privatus bandymas leisti aviacinį žurnalą („Sparnai" 1934 m., red. V. Adomavičius) baigėsi išleidus vieną numerį - pajamos už nupirktus egzempliorius nepadengė išlaidų.

Todėl LAK taryba suvokdama, jog iš pradžių periodinis leidinys neatsipirks ir bus nuostolingas, 1934 m. gruodį vis tiek ryžosi pradėti jį leisti (tuomet LAK turėjo apie ketvirčio milijono litų metinį biudžetą). Buvo tikimasi, išvysčius reklaminę akciją ir sukūrus platintojų sistemą visoje Lietuvoje, tą nuostolingumą, jeigu ir nepanaikinti, tai bent žymiai sumažinti, nes egzemplioriaus kaina buvo numatyta labai maža (50 centų), kad jį galėtų nusipirkti moksleiviai - kad aviacinės idėjos sėkmingai plistų tarp Lietuvos jaunimo.

1935 metų sausį išėjo pirmasis LAK periodinio leidinio numeris:


LIETUVOS SPARNAI
Aviacijos ir oro apsaugos žurnalas
Išeina kas mėnuo
Leidėjas - Lietuvos Aero Klubas
Atsakingasis redaktorius - Jonas Pyragius
Prenumeratos kaina metams - 6 Lt
Užsienyje -12 Lt
Atskiro numerio kaina - 50 centų
Skelbimų kainos - pagal susitarimą
Redakcijos ir administracijos adresas:
Kaunas, Maironio g-vė 14. Tel. 30 03


Pirmieji numeriai buvo 24 puslapių (įskaitant viršelius) apimties, vėliau puslapių skaičius siekdavo 36. Nuo 3-iojo numerio atsakinguoju redaktoriumi tapo Juozas Krygeris, o nuo 1938 m. 3-iojo numerio - Juozas Narakas (buvęs karo lakūnas, 1934 m. - Generalinio štabo pulkininkas leitenantas, Karo aviacijos viršininko padėjėjas, už dalyvavimą voldemarininkų puče nuteistas mirties bausme, vėliau pakeista kalėjimu, o 1937 m. nuo bausmės atleistas, nes iš tikro kaltas buvo dėl to, kad nesutrukdė kai kuriems Karo aviacijos karininkams dalyvauti puče).

„Lietuvos sparnai" turėjo bendrąjį, lietuvių lakūnų žygių, sklandymo, modeliavimo, aviacijos technikos, priešlėktuvinės apsaugos, kariškos aviacijos reikalų, orinio susiekimo, svetimų valstybių aviacijos apžvalgos, aviacijos medicinos, beletristikos ir eilėraščių, įsakymų ir taisyklių, kronikos skyrius.

Vėliau leidžiant žurnalą turinys beveik nesikeitė. Bendradarbių skaičius padidėjo nuo 48 (1935 m.) iki 74 (1939 m.). Nuo 1937 m. Nr.11 vieneto kaina pakilo iki 70 centų, metinės prenumeratos kainai nepasikeitus.

Siekiant pagerinti finansinę žurnalo būklę, nuo 1938 m. 11 numerio „Lietuvos sparnai" tapo Aviacijos, oro apsaugos ir automobilizmo žurnalu - ėmėsi ir jau pakankamai populiarių Lietuvoje automobilizmo temų. 1938 m. 12 numeris padidėjo iki 44 puslapių. Nuo 1939 m. žurnalas buvo leidžiamas du kartus per mėnesį, 24 puslapių, kaina 30 centų (metinė prenumerata - 6 Lt). Beje, 1940 m. 2 numeris sumažėjo iki 20 puslapių, o nuo 3-iojo numerio „Lietuvos sparnai" iki likvidacijos jau ėjo 16 puslapių.

Lietuvos Aero Klubo žurnalas „Lietuvos sparnai" suvaidino labai reikšmingą vaidmenį plečiant aviacinį sąjūdį Lietuvoje. Jis buvo platinamas ir skaitomas visuose didesniuose Lietuvos miestuose, o per gimnazijas ir mokyklas pasiekdavo ir daugelį kaimų.

"Lietuvos Sparnų" leidimas:


MetaiIšlaidosPajamosNuostolis
19358678,932368,436310,50
193616226,497776,518449,98
193716425,599010,027415,57
193820505,5811392,669112,92
193928915,0420788,188126,86
194029750,0019200,0010500,00

1940 m. birželio 15 d. Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą, liepos mėnesį „Lietuvos sparnų" redakcija su J. Naraku atleista, nuo 13-jo redaktoriumi paskirtas buvęs Karo aviacijos gydytojas kpt. Vytautas Tupčiauskas, jis paliktas redaguoti žurnalą nauju pavadinimu „Liaudies sparnai".


Šaltinis: V.Ašmenskas - Lietuvos Aero Klubas 1927 - 1940 m.


Sparnai. Pirmasis numeris


ViršelisAprašymas
Sparnai. 1934m. Nr.1

TURINYS

• Mūsų priešlėktuvinė apsauga
• Gustaičiui - P.Babickas
• Trys metais Lietuvos sklandymui - J.Dovydaitis
• Kaip sklandytuvu pasiekiau 4200 m. - H.Dittmaras
• Sklandymas plačiame pasaulyje - G.H.
• 1934 m. rungtynės Challenge - V.Adomavičius
• Laisvų balionų rungtynės Gordon Benetto taurei laimėti
• London - Melburn - J.Steikūnas
• Žymūs įvykiai

Atsisiųsti iš epaveldas.ltLietuvos Sparnai. Visi numeriai


ViršelisAprašymas
1935 Nr.1

TURINYS

• Leidėjų žodis
• LAK uždaviniai - Prof. Z.Žemaitis
• Lietuvos eskadr. aplink Europą - Kpt. J.Namikas
• Dariaus ir Girėno atminimas - Vyt. Lansbergis
• Nidos sklandymo mokykla - sklandytojas A.M.
• Į erdves - A.Gr.
• LAK ir Priešlėktuvinė apsauga. Oro puolimų pavojus civiliams gyventojams - Pulk. gyd. Ingelevičius
• Kronika

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1935 Nr.2

• Sportas ir aviacija - Z.Žemaitis
• Pan-Baltijos oro kelias -J.Pyragius
• Mūsų skrajojančiam Vyčiui - A.Vitkauskas
• LAK pirmosios eskadrilės statutas
• Būkime idealistai - M.Aro
• Orentavimosi būdai skrendant - J.G.
• Malūnsparnis lėktuvas - J.Krygeris
• Transatlantinis hidrolėktuvas Latecoere 531
• Knygh Twister vienvietis
• Mayo sudėtinis lėktuvas
• Kopa - M.Aro
• Susidomėkime aviomodelizmu - L.Kinaitis
• Aviacinis ugdymas - J.Pyragius
• Priešlėktuvinės apsaugos literatūra
• Aviomodelių rungtynių taisyklės

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1935 Nr.3

• LAK 1934 m. - Z.Žemaitis
• Sporto av. panaudojimas Karo metu - J.Nr
• Aerodromų reikalingumas - I.Šešplaukis
• FAI Tarybos nutarimai
• LAK Nidos skland. mokyklos statutas
• Dariaus ir Girėno įamžinimo reikalu - V.Morkus
• Sakalai - A.Mingėla
• Projektai - M.Aro
• Lengvasis sport. lėktuvas "Praha 114"
• Automatinis pilotas
• Oro srovės sudarytojas - Jurevičius
• Vasario mėn. naujienos - M.Aro
• Mes vėl organizuojame narius rėmėjus
• Kaip ruoštis aviomodelių rungtynėms - L.Kinaitis
• Sklandymas pas mus ir kitur - V.Ašmenskas
• Perskridimai ir jų technika - J.S.
• Sklandytuvas Gottingen IV - J.S.
• Kai kurių valstybių prieš. aps. org. bruožai - A.V.Plaušinaitis
• Priešlėktuvinė savisauga
• Kronika


Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1935 Nr.4
• Geriau pažinkime draugus - Z.Žemaitis
• Latvių civ. aviacija po gegužės 15-osios - P.Zeltinš
• Sporto aviacija Latvijoje - Rudolfs Celms
• Latvių sporto lėktuvai 10 m. laikotarpyje - K.Irbitis
• Planerizmo sportas Latvijoje
• Sparnota Latvija
• Iš latvių Aero Klubo veikimo
• Metinis LAK narių susirinkimas
• LAK artimiausio veikimo gairės - Z.Žemaitis
• Mokymas lekioti - J.Krygeris
• Praktiški patarimai jauniems lakūnams - J.Nr
• Lakūnų med. patikrinimas - V.Tupčiauskas
• Mano pirmoji pažintis su autožyru - Garolis
• Šiek tiek filosofijos - M.Aro
• Mūsų motoriniam paukščiui - A.Vitkauskas
• Pirmą kartą vienas ore - B.Roberts
• Darbymetė Lietuvos Aero Klube
• Karo av. 1-osios esk. 15 metų sukaktuvės
• Aviacijos rekordai
• Reguliuojamo kampo propeleris - M.Aro
• Stratosferiniai lėkimai
• Perskridimai ir jų technika - J.Steikūnas
• Priešlėkt. aps. sąjunga
• Kronika


Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1935 Nr.5

• Remkime aviaciją - I.Šešplaukis
• Aukštąjį pilotažą pradedant - J.Nr
• Anglijos studentų ruošimas aviacijai
• Skaudžiuoju klausimu - J.Nr
• Pirmoji priešl. paroda Lietuvoje
• Žmogaus mechaniško skraidymo istorija - J.Sabaliauskas
• Parašiutas K.A.
• Sklandymo užuomazga Lietuvoje - L.Kinaitis
• Pirmosios Lietuvoje oro balionų ir aviomodelių varžybos
• Aviamodelių varžybos
• Atlanto nugalėtojai mūsų dailiojoje literatūroje - V.Bičiūnas
• Kronika
• Oro sussiekimo ir apsaugos įstatymai
• Puskarininkių mokyklon įstojimo sąlygos
• Oficialūs oreivystės rekordai

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1935 Nr.6

• Lituanica II - J.Krygeris
• Ieškokime kelių sporto aviaciją plėsti - J.Nr
• Audra eina pajūriu - J.Pyragius
• S.Dariaus motiną laidojant - V.Morkus
• Nida - Klaipėda (autožyru) - Br. Aušrotas
• Mūsų reikalai terūpi mums patiems - Sk.
• Iš Nidos sklandymo mokyklos - A.P.
• Sklandymo užuomazga Lietuvoje - L.Kinaitis
• Oro balionų ir aviamodelių rungtynės
• Aklasis skridimas - A.Kraucevičius
• Dangaus blusa ir autožyras plentui - M.Aro
• Kai kurių valstybių priešl. aps. org. bruožai - A.V.Plaušinaitis
• Kronika

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1935 Nr.7

• Dariaus ir Girėno skrydžio reikšmė - Z.Žemaitis
• Dariaus ir Girėno žygį prisiminus - K.P.
• Karo aviacijos 16 metų sukaktuvės - Pl.
• Pabaltijo valst. civ. aviac. I konferencija - Pl.
• Ieškome kelių sporto aviacijai plėsti - J.Nr.
• Neužpildyta spraga - M.Aro
• Motorizuotas Gandras - Lak. Jurevičius
• Sklandymo užuomazga Lietuvoje - L.Kinaitis
• Iš Nidos sklandymo mokyklos - A.P.
• 3 lemiantieji mėnesiai - M.Aro
• Pirmoji priešlėktuvinė paroda Lietuvoje - J.Dženkaitis
• Oro kautynių pagrindai - J.Šp.
• Vykd. komiteto F.Vaitkui sutikti darbai
• Kronika

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1935 Nr.8

• Sovietų Rusijos karo pajėgos - Urbanavičius
• Taip skrisime į laimę šiandie - Vitkauskas
• A.a. lak. V.Juodžio mirties met. minint. - K. P
• Kova su padegamomis bombomis. J. Nr
• Rūkas - Vertė Jurevičius
• Vaclovo mirtis. - M. Aro
• Sklandymo diena Nidoje. - P. A
• Skridimas praeitin. - M. Aro
• Sklandymo užuomazga Lietuvoj. Lak. L. Kinaitis
• Naujo tipo sklandytuvas. - Lak. S.J.
• Motorizuoti sklandytuvai. - M. Aro
• Vertikaliai kiląs autožiras. - E. K
• Dirbtinis horizontas. - K. A
• Kaip aš antrukart gimiau. - V. M
• Leonardo da Vinči. - J.Steikūnas
• Kai kurių valstybių priešl. aps. organiz. bruožai. - A.V.Plaušinailis
• Oro kautynių pagrindai. - J.Šp.
• ALTASS laiškas LAK
• Estijos civilinė aviacija - A.K.
• Dariaus ir Girėno paminklas Čikagoje
• Wiley Post
• Kronika

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1935 Nr.9

• Iš kitų pasimokius - Z. Žemaitis
• Tarptautinė Aeronautikos Konferencija - V.Landsbergis - Žemkalnis
• F. A. I. konferencijos darbų tvarka. VI. Morkus
• Oro traukinys. Juozas Krygeris
• Težino pasaulis Lietuvą sparnuotą. Sr.
• Pajuodėlis. M.Aro
• Transatlantinis oro susisiekimas. M. Aronzonas
• Vokietijos aviacija. A. Kraucevičius
• Motorizuoti sklandytuvai. L. S.
• Pirmos sklandymo rungtynės Šveicarijoje. J. Steikūnas
• 1934-35 m. sklandymas
• Priešlėktuvinės apsaugos priemonės. A.V.Plaušinaitis
• Šių dienų motorai. K. A.
• Kaip aš mokiausi skraidyti. L. Kinaitis
• „Lieutenant de Vaiseau—Paris". K. Martinkus
• Žiroplanas
• S.S.S.R- aviacijos diena
• Aviacijos diena 1935.IX.28 Karaliaučiuje
• Sparnuota Latvija Nr. 15
• Kronika

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1935 Nr.10

• ALTASS laiškas Lietuvos Aero Klubui
• Amerikos lietuvių visuomenei
• Dėl F.Vaitkaus žygio. Prof. Z. Žemaitis
• Vaitkus Lietuvai. Stepas Vaizbis
• Sveikinimo telegramos J. E. Lietuvos ir Amerikos Prezidentams
• Antrasis transatlantinis skridimas. P.L.
• Vaitkus ir lėktuvas. M. Aronzonas
• LAK sklandymo mokyklos veikimo apyskaita
• Sparnuotos smulkmenos
• Kronika

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1935 Nr.11

• Mūsų kariuomenei 17 metų
• Dariaus -Girėno ir Vaitkaus žygių sugretinimas. Pulk inž. A. Gustaitis
• Tarptautinė Aeronautikos Konferencija. V.Landsbergis-Žemkalnis
• Oro traukinys. Juozas Krygeris
• Lietuvos lakūnams. L. Kaišpė
• Atsargos lakūnų mokymas. J. Nr.
• Didžiojo karo ir šių dienų aviacija. K.A.
• Italijos aviacija. Lak. St. Jurevičius
• Sklandytuvo vilkimas automobilium. J. Pyragius
• Motorizuoti sklandytuvai. M. Aronzonas
• Sklandytuvų statyba. A. Paknys
• Priešlėkl. apsauga Lietuvoje. P. L.
• Priešlėkt. apsaugos priemonės. A. V. Plaušinaitis
• Aklasis nutūpimas. J.Šp.
• Kaip aš mokiausi skraidyti L. Kinaitis.
• Nauji SSSR rekordai. M.Aro
• Kronika

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1935 Nr.12

• Dešimt metų aviacinės kūrybos
• Oro traukinys. J. Krygeris
• Mūsų civilinės aviacijos finansavimo reikalu J. Pyragius
• Kova dėl erdvės J.Šp.
• Mes būsime lakūnai! V. Bičiūnas
• Jis galvoja. M. A.
• Didžiojo karo ir šių dienų aviacija K. A.
• Aviacija Italijos—Etiopijos kare. J. P.
• Sabijos karalienės lėktuvas. K. A.
• Velkamasis skridimas. J. Pyragius
• Sklandytuvų statyba. A. Paknys
• Modelizmas. K. A.
• Aukštieji startai modeliams. Ašas
• Aviacijos technikos pažanga per pastaruosius metus Av. mjr. Motuzas
• Kaip aš mokiausi skraidyti. L.Kinaitis
• Kronika
• Kauno aerodromo aprašymas
• Bendros skraidymo taisyklės ir skraid. taisyklės aerodromo rajone

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1936 Nr.1

• Aviacinė kultūra - J. Ps
• Tarptautinė Aeronautikos konferencija - V.Lansbergis - Žemkalnis
• Oro traukinys - J. Krygeris
• Kame mūsų aviacijos galybė - J. Nr.
• Sovietų Rusijos aviacija - K. A.
• Sklandytuvų statyba - A. Paknys
• Motorizuoti sklandytuvai - M. Aronzonas
• Sklandymas sovietų Rusijoje - J. P.
• Modeliai - K. A.
• Provincijos modelistų būrelis - lak. St. Jurevičius
• Priešlėktuvinė uosto apsauga - J. P-gius
• Stratosfera ir aviacijos problemos - inž. kpt. Vaivada
• Judėjimas Kauno Aero stotyje - J.
• Kronika
• Oficialūs oreivystės rekordai


Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1936 Nr.2

• Dar mūsų aviacijos finansavimo klausimu - J. Nr.
• Susirūpinkime aviomodelizmu - V. Bičiūnas
• Transatlantinis susisiekimas ir jo ateitis - G. Ch.
• Lėktuvų konstruktoriai lietuviai prieš karą - J. Marcinkus
• Naktį be benzino rūkuose - Wolf Hirth. Vertė Vyt. Tamulevičius
• Sparnuotos smulkmenos - A. Paknys
• LAK dirbtuvės dirba - G. Miliūnas
• Sklandytuvų statyba - A. Paknys
• Mūsų sklandytuvai - lak. V. Ašmenskas
• Naujas variklis sklandytuvams - G. Ch.
• Modeliai - K. A.
• Rakieta - aviomodelio variklis - L. Gastila
• Autentiškas žmogaus skridimas - M. Aronzonas
• Stratosfera ir aviacijos problemos - inž. kpt. Vaivada
• Dviviečio kautynės su naikintuvais - J. Šp.
• Kronika
• Atsakymai į paklausimus
• Degazuotojų komandoms steigti ir apsaugai nuo pavojaus iš lėktuvų organizuoti ir vykdyti taisyklės


Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1936 Nr.3

• LAK 1935 metais - prof. Z. Žemaitis
• Skraidymo ideja mūsų tautos sąmonėje - V. Bičiūnas
• Aitvaras - K. A.
• Amba Aradam - J. G.
• Italijos strateginiai tikslai ir aviacija - V. Chm.
• Darbas be atostogų - A. Gr.
• Užsienio aero klubai - J. Nr.
• Aviacijos bombų aukos - A. V. Plaušinaitis
• Pirmieji priešlėkt. apsaugos pratimai Lietuvoje - Tum-čius ir Pl.
• Sklandytuvų statyba - A. Paknys
• Mūsų sklandytuvai - lak. V. Ašmenskas
• Bortiniai instrumentai - K. A.
• Dviviečio kautynės su naikintuvais - J. Šp.
• Atsakymai į paklausimus
• LAK apyskaita už 1935 m.
• LAK sąmata 1936 metams (projektas)
• Kronika


Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1936 Nr.4

• Sklandymo sezoną pradedant - J. P-gius
• A. a. inž. Pr. Stanaitis
• Aviacijos dienos provincijoje
• 330 km sklandytuvu - E. Kraft. Vertė Vyt. Strazdas
• Užsienio aero klubai - J. Nr.
• Mirtis tarp dangaus ir žemės - Pr. Dovalga
• Danų civilinė aviacija - J. G.
• Linksmieji broliai
• Kaip aš pradėjau skraidyti - Vida Vazbytė
• Nauji sklandytuvai
• Sklandytuvų statyba - A. Paknys
• Sąlygos į LAK sklandymo mokyklą Nidoje įstoti
• Aitvaras - K. A.
• Mūsų sklandytuvai - lak. V. Ašmenskas
• Aviomodelių varikliai - L. Gastila
• Manaitų aviomodelistų būrelis - P. Motekaitis
• Rakietinis lėktuvas - J. Nr.
• Aviacijos padegamosios bombos - V. Chm.
• Karo istorijos reikalu
• Kronika


Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1936 Nr.5

• 22,36 val. ore be motoro - J. Pyragius
• Londonas - Kaunas oro keliu - P. Žaltauskas
• Tiger Moth krikštynos - Ign. P.
• Dėl vardo LAK ir jo įstatų - A. Mačiuika
• Dariaus Motinai Augustinai - St. Vaizbis
• Italų aviacija kare su Abisinija - A. K.
• Linksmieji broliai
• Europos valstybių aviacija - K. A.
• Vokietijos aviacija - av. mjr. Motuzas
• Užsienio aero klubai - J. Nr.
• Mūsų sklandytuvai - lak. V. Ašmenskas
• Sklandymas 1935 metais - J. Nr.
• Motosklandytuvų rekordų statutas - J. Nr.
• Lėktuvų modelių rekordų statutas - J. Nr.
• Maskvos aviacijos Institutas - M. Aro.
• "Blusos" paslaptis
• Aviacijos bombų gesinimas - V. Chm.
• Meteorologija ir sklandymas - J. P-gius
• Kronika


Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1936 Nr.6

• Persitvarkant - prof. Z. Žemaitis
• Suglaudę sparnus - virš. Grigonis
• Dangaus blusos pasisekimo paslaptis - A. K.
• Pabaltijo aero klubų Konferencija
• Užsienio aero klubai - J. Nr.
• Atkaklūs kaimo aviatoriai - J. Marcinkus
• Vokietijos aviacija - av. mjr. Motuzas
• Manaitų aviomodelistai - K. A.
• MoT-A - P. Motekaitis
• Gotha II - P. M.
• Kormoranas - P. Motekaitis
• Profiliuotas aitvaras - L. Gastila
• Sklandymas 1935 m. - J. Nr.
• Priešcheminė gyventojų apsauga - K. A.
• Pirmoji pagalba nukentėjusiems nuo cheminių medžiagų - V. Chm.
• Priešcheminis pasirengimas kaime - P.
• Meteorologija ir sklandymas - J. P-gius
• Tarptautinės Oreivystės Federacija ir jos statutas - A. Mačiuika
• Kronika


Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1936 Nr.7

• 1933 m. liepos 17 d. - A. G.
• Dariaus - Girėno paminklo Soldine atidarymas
• Dariaus ir Girėno minėjimas per radio
• Sraigto kryžiai - St. Vaizbis
• Svečiuose pas brolius - J. Pyragius
• Aviacijos dienos provincijoj - Ig. P-nas
• Karą Abisinijoj laimėjo aviacija - K. A.
• Pabaltijo aero klubų II konferencijos protokolas
• Žvilgsnis į šių dienų aviaciją - V. J-skis
• Vokietijos aviacija - Av. mjr. Motuzas
• Mūsų sklandytuvai. Uodas - lak. V. Ašmenskas
• Susirūpinkime aviomodelizmu - P. Motekaitis
• Priešlėktuvinė apsauga Italijoj - Vyt. Chm.
• Italų aviacija Abisinijoj - B. Zeitlin
• Cheminių medžiagų vartojimo metodai - A. K.
• Užsienio ugniagesių veikla - Pl.
• Priešlėktuvinių slėptuvių įrengimas
• Meteorologija ir sklandymas - J. P-gius
• Tarptautinės Oreivystės Federacijos statutas - A. Mačiuika
• Kronika
• Orinio susisiekimo įstatymo pakeitimas ir lėktuvams registruoti taisyklės
• Aerodromų bei angarų naudojimo, lėktuvų registravimo ir tikrinimo mokesčiai


Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1936 Nr.8

• Aviacija XI-oj pasaulio olimpijadoj - J. Pyragius
• Aviacijos šventės pajūryje - a. v. Pl-tis
• Lakūnui (Eilės) - Bagurskis
• Mediko - fiziologinės pastabos dėl parašiutinio sporto - gyd. Vyt. Tupčiauskas
• Kas yra C.I.N.A. - J. Š.
• Vokietijos aviacija - av. mjr. Motuzas
• Didžiųjų valstybių pažiūros į karo aviaciją - K. A.
• Skridimo įtaka į žmogaus fiziologiją - gyd. Vyt. Tupčiauskas
• Susirūpinkime aviomodelizmu - P. Motekaitis
• S. 4. - P. Motekaitis
• LAK. 5. - P. Motekaitis
• Modeliai iš popieriaus - St. Janulevičius
• Bombardavimas pikiruojant - J. Nr.
• Tarptautinės Oreivystės Federacijos statutas
• Kronika
• Oficialūs oreivystės rekordai
• Draudžiamos perlėkti sritys


Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1936 Nr.9

• Mes skraidėm provincijoj - J. P-gius
• Aviomodelių paroda ir rungtynės - K.
• Oro krikštas - Vyt. Zubas
• Louis Bleriot - V. P.
• Skridimo įtaka į žmogaus fiziologiją - gyd. Vyt. Tupčiauskas
• Vokietijos aviacija (tęsinys) - av. mjr. Motuzas
• Didžiųjų valstybių pažiūros į karo aviaciją (tęsinys) - K. A.
• Aviacija be širdies - V. V.
• Žvilgsnis į civilinę aviaciją - R. M.
• F.A.I. XXXVI Konferencijos nutarimai - J. Nr.
• Susisiekimo aviacijos augimas SSSR
• Gordon-Bennet balionų rungtynės - A. K.
• Modelių startai - P. Motekaitis
• Priešlėktuvinė apsauga Šveicarijoje - Vyt. Chm.
• Bombardavimas pikiruojant (tęsinys) - J. Nr.
• Padėkos
• Kronika


Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1936 Nr.10

• Sklandymo fondą įsteigus - J. P.
• Aitvarų rungtynės - Ign. P-nas
• Milijonų kelias - M. Aro
• Kas yra ISTUS - J. Pyragius
• CINA pagrindiniai muitų nuostatai - R. M.
• Vokietijos aviacija - av. mjr. Motuzas
• Aviacija Ispanijos pilietiniame kare - Vyt. Chm.
• Avigaciniai keliai - M. R.
• Modelių startai - P. Motekaitis
• Sklandymo fondo statutas
• Miestų degazavimas - A. V. Pl
• Bombardavimas pikiruojant - J. Nr.
• Padėkos
• Kronika
• Sportinėms aviacijos eskadrilėms steigti


Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1936 Nr.11

• Mūsų draugams suomiams
• Suomijos oro apsaugos Sąjunga - Emil. J. Helle
• Suomijos karo aviacija - pulk. ltn. R. Ahonius
• Suomijos oro susisiekimas - dipl. inž. Gunnar Stahle
• Sklandymas Suomijoje - leit. Toivo B. Nissinen
• Suomijos aviamodeliai - Aimo Siro
• Šaulių aviacijai įsikūrus
• Kariuomenės šventė - P.
• Milijonų kelias - M. Aro
• XV tarptautinė aviacijos paroda Paryžiuje - R. M.
• Mūsų sklandytojai į Ameriką ? - J. Pyragius
• Miestų degazavimas - A. V. Pl.
• Miestų aprūpinimas vandeniu - Vyt. Chm.
• Aviomotoras - patranka - K. A.
• Padėka
• Kronika


Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1936 Nr.12

• Kur statytinas Dariaus ir Girėno paminklas
• Aviacija pranašo regėjimuos
• Žuvo Cierva - Ks. Urb-čius
• Pirmasis "D" pilotas Lietuvoje
• Aš vėl grįšiu į debesis - J. Dovydaitis
• Orinio susisiekimo tarnyba - L. K.
• 4-sis tarpt. aviacijos sąskrydis Zuriche - J. P.
• Pirmoji tarptautinė aviacijos paroda Belgijoje
• LY-PAGY - lak. V. Ašmenskas
• Priešdujinė kvėpavimo treniruotė - A. V. Pl.
• Pasaulinis aukščio rekordas - inž. Z. Rimša
• Pastovaus greičio propeleris - M. Aronzonas
• Skraidančioji patranka - R. M.
• "Deruluft" per Lietuvą trafikas
• Kronika
• Atsiųsta paminėti


Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1937 Nr.1

• Mūsų gairės 1937 m.
• Sklandytojų daina - K. Binkis
• LAK pirmoji kvalifikuotų modelistų laida - P. Motekaitis
• Mokykla ir aviacija - J. Dovydaitis
• Aviacijos propaganda gimnazijose - Vyt. Zubas
• Ar reikia sklandytojams uniformos - J. Pyragius
• Aviomodelis ir autopilotas - K. A.
• Suhanuma ornitopteris
• Karas Ispanijos padangėse - J. Dovydaitis
• Varikliai - Inž. Z. Rimša
• Oro keliai Ramiajame Vandenyne - V. V.
• Dabartinis aeroportas - M. Aronzonas
• Orinis susisiekimas per Lietuvą
• Oficialioji dalis
• Kronika


Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1937 Nr.2

• Nepriklausomybės šventė
• Mokytojai kalba apie aviaciją - J. Dovydaitis
• Aklasis skridimas - J. Dženkaitis
• Pilotažas ir aklasis skridimas sklandytuvais - L. Kinaitis
• Užsienio aero klūbai - V. Ašmenskas
• Avarijos lenkų karo aviacijoj - V. Chm
• Vandens normos priešl. aps. sąlygomis - P.
• Greičių diapazonų didinimas - Inž. Z. Rimša
• Dabartinis aeroportas (tęsinys) - M. Aronzonas
• Arklys ir motoras
• Orinis susisiekimas per Kauno aeroportą 1936 m.
• Oficialioji dalis
• Kronika
• Lietuvos aviacijai skirtas „Suomen Sotilas" - Alg. Gustaitis
• „Instrukcija" parašiutininkams
• Redakcijos atsakymai
• Oficialūs oreivybės rekordai

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1937 Nr.3

• LAK visuotinis narių susirinkimas - K. A.
• Moksleivija domiai erdvės gyvenimu - Zig. Umbr.
• Mirties spiralė - J. Dovydaitis
• Ore. Eilės - Dyguolis
• Aklasis skridimas - J. Dženkaitis
• Orinio susisiekimo pažanga - Ks. Urbanavičius
• Sklandytojų dienos - J. P.
• Aitvarų rungtynės Biržuose - Vyt. Zubas
• Balioninis modelių startas - P. Motekaitis
• Oro kautynės su autožiru - Ats. j. ltn. Aušrotas
• Greičių diapazonų didinimas - Inž. Z. Rimša
• Naujoviškas mokymas sport. lėktuvais skraidyti - L. Kinaitis
• Oficialioji dalis
• Kronika
• Atsiųsta paminėti
• Lėktuvams tikrinti instrukcija
• Nuostatai dėl min. sąlygų lėktuvo skraidymo liudijimui duoti

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1937 Nr.4-5

• Valstybės Prezidento sveikinimas
• Krašto Apsaugos Ministerio sveikinimas
• Susisiekimo Ministerio sveikinimas
• Vidaus Reikalų Ministerio ir Kauno Miesto Burmistro sveikinimai
• Dešimtmetis. Prof. Z. Žemaitis, LAK Pirmininkas
• Civilinės aviacijos karinė reikšmė - Pulk. inž. Gustaitis
• Aviacijos idėja Amerikos lietuviuose - A. Kalvaitis
• Įvertinkime orinį sportą - J. Špokevičius
• LAK 10 m. trumpa veikimo santrauka - Lak. V. Ašmenskas
• Metai, vaizdai ir žmonės - Donatas
• Sparnuota avio arija. (Eilės) - Ant. Miškinis
• Sklandymas ir skraidymas - J. Pyragius
• Erdvės kovotojams. (Eilės) - Teof. Tilvytis
• Gydytojo vaidmuo cheminiame kare - Dr. Br. Sidaravičius
• Kai kurios mintys apie priešl. apsaugą
• Oro puolimas geležinkelių
• Aklasis skridimas - J. Dženkaitis
• Oficialioji dalis
• Kronika

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1937 Nr.6

• Sveikinimai
• Valstybės Prezidento kalba
• Krašto Apsaugos Ministerio kalba
• L.A.K. 10-mečio sukakties minėjimas Kaune - And. K.
• Trumpa L.A.K. 10-mečio veikimo santrauka - Lak. V. Ašmenskas
• Prisimenant (vaizdelis) - L. Gast
• Aviacijos dienos provincijoje
• Oro mūšis viršum Ispanijos - C. Everard
• Tolimo orinio susisiekimo problema - L. Kinaitis
• Mūsų sklandytojams išvykus į Ameriką - L. K.
• Sklandytojų maršas (eilėraštis) - Vikt. Galinaitis
• Tarptautinis sklandytojų sąskrydis Salzburge - Lak. A. Gysas
• 2500 m. sklandytuvu viršum Kauno - Lak. A. G.
• Žaidimas su aitvarais - Vyt. Zubas
• Biržų gimnazijos aviomodelistų būrelis - V. Z.
• Gydytojo vaidmuo cheminiame kare (pabaiga) - Dr. Br. Sidaravičius
• Oro puolimo pavojus užfrontės gyventojams - V. V.
• Orlaivis ar lėktuvas - Inž. Z. Rimša
• Stojantiems į Karo Aviacijos Mokyklą žinoti
• Oficialioji dalis
• Kronika

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1937 Nr.7

• Dariaus ir Girėno testamentas
• Didingą Dariaus ir Girėno žygį minint - And. K.
• Lietuvio daina plieno sakalams (poema) - Juozas Gaigalas
• Dariaus ir Girėno skridimas per Atlantą – tikras žygis - lnž. Z. Rimša
• Kruvina pamoka - V. V.
• 44.000 kilometrų oru - Raimundas Dainora
• Kavos malūnas - Peter Hall
• Mūsų sklandytojai Amerikoje - Z. R.
• Aviacijos dienos provincijoje - K. A.
• Užsienio aero klubai (tęsinys) - V. Ašmenskas
• Šiaurės ašigalis nugalėtas - Br. Aušrotas
• Prailginamas aviacinio maršo-dainos konkursas
• Sklandytuvas – bombonešis - P. Motekaitis
• Oro puolimo pavojus užfrontės gyventojams (pabaiga) - V. V.
• Keliai – ateities aerodromai - Br. Aušrotas
• Iš Lenkų ir Vokiečių aviacijos - Av. Ltn. A. Kvedaravičius
• Orlaivis ar lėktuvas? (pabaiga) - lnž. Z. Rimša
• Oficialioji dalis
• Orinio susisiekimo įstatymui vykdyti taisyklės
• Kronika

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1937 Nr.8

• Civilinė aviacija plačiame pasauly - Prof Z. Žemaitis, LAK Pirmininkas
• Sklandymo penkmečio paminėjimas - J. Špokevičius
• Aviacija pasaulinėje Paryžiaus parodoje - I. G.
• Šių dienų aviacijos veikimas - A. K.
• The two Lithuanians... - M. Aras
• Aviacijos dienos provincijoje
• Lemiamas laimikis - V. B-nas
• Užsienio aero klubai. (Tęsinys) - V. Ašmenskas
• Oro pramuštgalviai. (Vietoj feljetono) - V. V.
• Kaimo konstruktorius - Civ. lak. G. Miliūnas
• Sakalas - P. Motekaitis
• Modelizmo motorizacija - V. B.
• Du naujieji lenktynių lėktuvai - Inž. Z. Rimša
• Lėktuvas Arado A. R. 76 - Ltn. A. Kvedaravičius
• Oficialioji dalis
• Redakcijai atsiųsta paminėti
• Italų aviaciniai varikliai - Carlo de Rysky
• Kronika
• Italų aviacinė pramonė. Carlo de Rysky
• Oficialūs oreivybės rekordai

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1937 Nr.9

• Rugsėjo 8-toji – Tautos šventė
• Daugiau judrumo - A. Mačiuika. LAK Skraidymo K-lo Pirmininkas
• Amerikos padangėje - J. Pyragius
• Iš Croydon'o į Lelingston'ą - V. V.
• Kliūtys reikia įveikti - J. Špokevičius
• Aviacijos dienos provincijoje
• Šuolis iš lėktuvo. J. Šparro
• Mums draugiškų Čekų tarpe - Lak. V. Ašmenskas
• Aviomodelizmo mechaniškoji reikšmė - V. Biberšteinas
• „Lietuvos Cukrus" Akc. B-vės vadovybė aplankė civilinę aviacija
• Paprasčiausias būdas hermetiškoms medžiagoms gaminti - Av. Plaušinis
• Metalinės dulkės - V. V.
• Lenkų aviacija - K. A.
• Oficialioji dalis
• Orinio susisiekimo įstatymui vykdyti taisyklės (tęsinys)
• Kronika

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1937 Nr.10

• Vilniaus byla - And. K.
• Amerikos padangėje - J. Pyragius (tęsinys)
• Kam orinis susisiekimas? - J. Špokevičius
• Nidos Sklandymo Mokyklos 1937 m. apyskaita - Lak. A. Paknys
• Pirmasis žingsnis - J. Ltn. Br. Oškinis
• Mažųjų lakūnų diena Kauno aerodrome
• Užsienio aero klubai - V. Ašmenskas
• „Oreivybę" paskaičius. J. Narakas
• Mūsų spauda apie „Oreivybę"
• Oro Idealizmas - D.
• Aklasis tūpimas - Jul. Boks
• Lavinimosi sklandytuvas „Ly-Nerija“ - L. K.
• Aviomodelizmo kelias - V. Biberšteinas
• Plasnotis „Linge II“ - P. Motekaitis
• Skaitykime aviacinę literatūrą
• Būdai slėptuvėje orui gaivinti - A. V. PI.
• Lenkų aviacija - K. A. (pabaiga)
• Malūnsparnis - inž. Z. Rimša
• Čekų naujausios konstrukcijos lėktuvas BiBi-Be 550
• Naujas italų monoplanas „Naradi F. N. 305“
• Per aviacijos dienas Kaune ir provincijoje paleistų ir grįžusių balionėlių sąrašas
• Oficialioji dalis
• Orinio susisiekimo įstatymui vykdyti taisyklės (tęs.)
• Kronika

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1937 Nr.11

• Mintys iš „Oreivybės"
• Amerikos padangėje. (Pabaiga) - J. Pyragius
• Motorizuoto sklandytuvo ir naujo lėktuvo krikštynos
• Georges Guynemeras - V. V.
• Karo Aviacijos Viršininkas pulk. inž. A. Gustaitis pakeltas brigados generolu
• Premijuoti Dariaus ir Girėno paminklo projektai
• Vyrai audroje - J. Dovydaitis
• Dariaus ir Girėno palaikai perkelti į mauzoliejų
• Aklasis skridimus. (Pabaiga) - J. Dženkaitis
• Populiarioji Prancūzijos aviacija švenčia savo pirmąsias metines - J. S.
• Oro puolimas ir teta. (Feljetonas) - V. V.
• Skridimo technika termikais - Lak. A. Gysas
• Pirmas akrobatinis sklandytuvas LY-„Rūta“ - Lak. V. Ašmenskas
• Aviomodelių elektrofikaciia - V. Biberšteinas
• Oro puolimo pavojus ir gyventojų apsauga - A. V. Plaušinaitis
• Naujas keleivinis Junkerso lėktuvas „Ju 90“
• Amerikietiški lėktuvai - Inž. Z. Rimša
• Nematomieji spinduliai aviacijos tarnyboje - J. S.
• Mums rašo
• Oficialioji dalis
• Orinio susisiekimo įstatymui vykdyti taisyklės (Tęsinys)
• Kronika

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1937 Nr.12

• Vyrai audroje - J. Dovydaitis
• 272 km. sklandytuvu audroje - Groenhoff
• Pirmosios dienos „Lufthanzos“ tarnyboj
• Oro šeimininkės - V. V.
• Aviacija ir šventės - D.
• Aero šeimyna - Jul. Boks.
• Skridimo technika termikais - Lak. A. Gysas (Pabaiga)
• Su „Žaibu“ rūke - J. Steikūnas
• Aukštos klasės sklandytuvas „Ly-Biržietis“ - Lak. V. Ašmenskas
• Aviamodelizmo instrukcijos - V. Biberšteinas
• Sklandytuvo modelis ADH-V-16 „Kondoras“. „ADH“
• Amerikietiški lėktuvai - lnž. Z. Rimša (Pabaiga)
• Lėktuvas išskečiamais sparnais - K. A.
• Žiroplanas ir aviacijos ateitis - A. N.
• Manaitų Dariaus – Girėno vardo aviomodelistų būrelio veikla - P. Motekaitis
• Oficialioji dalis
• Nuostatai dėl min. sąlygų lėktuvo skraidymo liudijimui gauti. (Pabaiga)
• Orinio susisiekimo įstatymui vykdyti taisyklės (Pabaiga)
• Kronika

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1938 Nr.1

• Karo Aviacijos Viršininkas, brig. generolas A. Gustaitis, aktualiais civilinei aviacijai klausimais - And. K.
• Atakos iš dangaus. J. Dovidaitis "Užgesęs žiburys" (Nekrologas) - And. K.
• Ilgiausios pasauly oro linijos - V. V.
• Rekordinis skriejimas viršum Šiaurės jūros - Ernst Fischer
• Dieną ir naktį pilotu susisiekimo lėktuve
• Sekundės trupmena - M. Aro
• Masarykova Letecka Liga - lak. V. Ašmenskas
• Lakūnas, aprašęs savo mirtį - Jimmy Collins
• 16-tosios Anglijos lėktuvų rungtynės - Br. Aušrotas
• Erdvės troškimas. (Feljetonas) - J. S.
• Sklandymas pasaulio olimpijadoje - J. Pyragius
• Aviomodelizmo instrukcijos - V. Biberšteinas
• Parašiutų priežiūra ir naudojimasis
• Karo aviacija Ispanų kare - av. mjr. Motuzas
• Aviacinių bombų veikimo efektas - av. ltn. Draugelis
• Naujas vokiečių vienvietis naikintuvas Messerschmitt B. F. W. 109
• Naujas lenkų bombonešis P.Z.L. 37
• Kronika
• Oficialioji dalis
• Atsiųsta paminėti


Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1938 Nr.2

• Reikšmingo dvidešimtmečio proga - prof. Z. Žemaitis, LAK pirmininkas
• Dabartinis jaunimas yra lietuviškosios aviacijos ateitis
• Svaidom ugnį ir plieną - J. Dovydaitis
• Mūsų bendravimas su užsieniais - J. Pyragius
• Lakūnas, aprašęs savo mirtį - Jimmy Collins
• Sparnuota Lietuva
• Orinio susisiekimo optimistas
• Karo Aviacijos Viršininko brig. gen. Gustaičio dovana Lietuvos sklandytojams
• Akrobatinis sklandytuvas "Habicht" - lak. V. Ašmenskas
• Aviomodelizmo instrukcijos - V. Biberšteinas
• Karo aviacija Ispanų kare - av. mjr. Motuzas
• Lėktuvų apginklavimas - kulkosvaidžiai - ltn. Draugelis
• Vokiečių žvalgybos - įvairių paskirčių ir treniruotės lėktuvas - dvivietis HENSCHEL HS 122
• Vokiečių vienvietis naikintuvas ARADO AR 68
• Vokiečių kopėjas "FW61" - K. A.
• Naikintuvas Heinkel He 112 - ADH
• Mums rašo
• Spaudos apžvalga
• Kronika
• Oficialioji dalis


Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1938 Nr.3

• Aviacija ir Europos politinė painiava - av. dim. kpt. V. V.
• Svaidom ugnį ir plieną. J. Dovydaitis (pabaiga)
• Ar reikalingas mums aeronautikos institutas ? - av. dim. kpt. V. V.
• Sportinės eskadrilės veikla - L. Kinaitis
• Papaninas ir jo keliai tolimoje šiaurėje - J. Š.
• Jimmy Collins. Lakūnas, aprašęs savo mirtį - išvertė T. Zaleckis (tęsinys)
• LAK - lietuviškos civilinės aviacijos ugdytojas (vaizdai)
• Termikai - K. K. K. (feljetonas)
• Sklandymas šiais metais - J. Pyragius
• Paruošta... Ištempt... Leisk! (Iš sklandytojo atsiminimų) - V. Rudzinskas
• Aukščiausias sklandytojo pažymys - P-gius
• Aviomodelizmo instrukcijos (IV) - V. Biberšteinas
• Aviacinis kuras - av. kpt. Mikėnas
• Žvalgybos lėktuvas Henschel HS-126 - ltn. Draugelis
• Telšių gimnazijos aviomodelistų būrelis - A. Česnavičius
• Biržų gimn. aviomodelistų būrelis 1937 metais - V. Z.
• Kauno "Aušros" b. g. aviacijos būrelio I aviomodelių paroda - ADH
• Kronika
• Klaidų atitaisymas
• Oficialioji dalis
• Oficialūs oreivybės rekordai (1938 m. sausio mėn. 1 d.)
• Atsiųsta paminėti. Pirmoji Lietuvos tautinė olimpijada - J. Pyragius


Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1938 Nr.4

• Vedamasis
• Dar vienas įspėjimas - V. V.
• Aviacijos mintys mūsų vaikų literatūroje - V. Bičiūnas
• Šešiolika metų lėktuve - J. Dovydaitis
• Lietuvos kariuomenė - J. Dovydaitis
• A. a. Vytautas Valteris - And. K.
• Visuotinis LAK narių susirinkimas - L. K.
• Stovykla ledynuose - Br. Aušrotas
• Lietuvos XX metų Nepriklausomybės sukaktis - istorinis įvykis
• Lakūnas, aprašęs savo mirtį - Jimmy Collins
• Pirmasis skridimas (feljetonas)
• Dvivietis sklandytuvas "Kranich" - lak. V. Ašmenskas
• Paruošta... Ištempt... Leisk! (Iš sklandytojo atsiminimų) - V. Rudzinskas
• Aviomodelizmo instrukcijos (V) - V. Biberšteinas
• Naikintuvų veikimas prieš bombonešius - ltn. Draugelis
• Šauliai - erdvės megėjai
• Lenkijos bombonešis P.Z.L. 37 - ltn. Draugelis
• Lenkijos žvalgybos lėktuvas P.W.S. 19 - ltn. Draugelis
• Radijas aviacijos tarnyboje - V. B.
• Nauji anglų karo lėktuvai - ADH
• Kronika
• Oficialioji dalis


Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1938 Nr.5

• Vedamasis
• Šešiolika metų lėktuve (tęsinys) - J. Dovydaitis
• Nauji sparnai
• Kova 4.000 metrų aukštyje. (Iš karo lakūno dienoraščio) - išvertė ltn. Pupelis
• Jimmy Collins. Lakūnas, aprašęs savo mirtį - išvertė T. Zaleckis (tęsinys)
• Kaip aš tapau lakūnu (feljetonas) - Vyt. Dov.
• Kariai sklandytojai - D.
• Dėl sklandymo paskirties - K. Janavičius
• Aviomodelizmo instrukcijos (VI) - V. Biberšteinas
• Modelio paruošimas naktiniam skraidymui - P. Motekaitis
• Naikintuvų veikimas prieš bombonešius (tęsinys) - ltn. Draugelis
• Priešlėktuvinė apsauga Japonijoj - V. V.
• Kilnojamosios priešdujinės palapinės - ats. kpt. A. V. Plaušinaitis
• Vokiečių aviaciniai motorai - ltn. Draugelis
• Trimotorinis hidroplanas Dornier Do-24 - ADH
• Dariaus - Girėno aviomodelistų būrelio varžybos - Da-Gi
• Aitvarų rungtynės Telšiuose - A. Č.
• Ir Pasvalio aviomodelistai nesnaudžia
• Aviografija
• Atsiųsta paminėti
• Kronika
• Oficialioji dalis


Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1938 Nr.6-7

• Vedamasis
• „Lituanica“ pakyla į tėvynę
• Kaip gaila Jūsų – Step. Vazbis
• Šešiolika metų lėktuve (pabaiga) – J. Dovydaitis
• LAK skaraido provincijoj
• Meteoras
• 26 val ore su sklandytuvu – lak. A. Gysas
• Aerodrome skraido mokniai – K. Janavičius
• Konstruktoriai apie susisiekimo av. Ateitį – Vyt. Tamulevičius
• Jimmy Collins. Lakūnas, aprašęs savo mirtį - išvertė T. Zaleckis (tęsinys)
• Debesyje išmestas iš sklandytuvo – V. Zikaro vertimas
• Draugai (feljetonas) – Č. Spirauskas
• Mano patarimai jauniems lakūnams
• ISTUS konferencija Berne – J. Pyragius
• Sparnų dengimas klijuote – V. Mačiulaitis
• Aviomodelizmo instrukcijos (VII) - V. Biberšteinas
• Naikintuvų veikimas prieš bombonešius (pabaiga) - ltn. Draugelis
• Vokiečių bombonešiai – ltn. Draugelis
• Kauno aviomod. Biržuose – V. Zubas
• Tautinės Olimpijados orinio sporto varžybos
• Kronika
• Oficialioji dalis
• Atsiųsta paminėti


Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1938 Nr.8

• Vedamasis
• Š. m. F.A.I. Konferencija – Z. Žemaitis
• Iš prigimties – lakūnai – Pr. Budvytis
• Olimpiada
• LAK sparnai
• Olimpiniu kompaso kursu – lak. J. Steikūnas
• 5 metai – Donatas
• Svarbiausi š. m. F.A.I. Konf. Nutarimai
• Aplink žemę – K. A.
• Lakūnas, aprašęs savo mirtį – Jimmy Collins. T. Zaleckio vertimas (tęsinys)
• Mūsų vyrai Olimpiadoj (feljetonas) – Č. Spirauskas
• Jis trokšta pavojų
• LY-Termikas – A. Paknys
• Naujieji vokiečių sklandytuvai – V. Ašmenskas
• Aviomodelizmo instrukcijos (VIII) - V. Biberšteinas
• Žvilgsnis į aviacijos kreivės kilimą – ltn. Draugelis
• Nauji moderniškiausi karo lėktuvai – ltn. Draugelis
• Keletas smulkmenų apie „Hawker-Hurricane“
• Vokiečių bombonešiai – ltn. Draugelis
• Anglų ir SSSR priešlėktuvinė apsauga – K. A.
• Stovskraidis „LINK“ - M. Aronzonas
• Mums rašo
• Remkime vilniečių spaudą
• LAK valdyba praneša
• Kronika


Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1938 Nr.9

• Susirūpinkime oro apsauga iš oro
• Sparnuoti kareiviai
• LAK aviacijos šventės
• Erdvėj esame dar stipresni
• Oro karas Ispanijoj
• Skraidantis žmogus
• Gordon - Benetto balionų lenktynės
• Balionų užtvaros
• Š. m. F.A.I. Konferencijos nutarimai
• 30.000 naujų lakūnų
• Lakūnas, aprašęs savo mirtį
• Profeleris
• SSSR sklandytuvai
• Sklandytuvas D-30
• Motorizuoto modelio rekordas
• Aviomodelizmo instrukcijos
• Oro desantai ir kova su jais
• Vokiečių kariški lėktuvai
• Moderniški italų karo lėktuvai
• Dėmesio priešlėktuvinei apsaugai !
• Stovskraidis „LINK“
• Didysis Junkersas
• Lietuvos ir užsienio kronika


Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1938 Nr.10

• Mūsų ateities gairės
• Erdvių sūnus
• Aviacijos dienos
• Eskadrilės vyrai
• LAK fotografijos konkursas
• Jiei šskrido ir nebegrįš
• Žemyn ! Žemyn !
• Žymus lakūnių - moterų skridimas
• Nauji aviaciniai būdai teikti pagalbą atskirtiems
• Italų lakūnai Ispanijos kare
• Naujasis dirižablis „L. Z. 130“
• Amerika – Kinija oro keliu
• Lakūnas, aprašęs savo mirtį
• Profeleris
• Nidos sklandymo mokykla 1938 m.
• 19 Rhono sklandymo rungtynės
• Naujas sklandytuvas AFH 4
• „Naras – 3“
• Dviejų propelerių modelis
• Aviomodelizmo kronika
• Oro desantai ir kova su jais
• Ruoškimės sutikti pavojų iš oro
• Aviacinių bombų naikinimas
• Dėmesio priešlėktuvinei apsaugai
• Spaudos apžvalga
• „Stratoliner'is“
• Lietuvos ir užsienio kronika


Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1938 Nr.11

• Spartiesiems leiskime žengti
• Lakūnas – naikintojas pasakoja
• Apie mūsų priešlėktuvinę apsaugą
• Aero Klubas padeda jaunimui
• Žemyn ! Žemyn !
• „Mudviejų skraidymas – pigiausias“
• Sklandytojų suvažiavimas 1938 m.
• Lakūnas, aprašęs savo mirtį
• Rungtynės, iš kurių galima pasimokyti
• Sklandymas Lenkijoj
• Patarimai jums
• Vienmentis propeleris
• 5000 moterų sklandytojų
• Naujas lėktuvų valdymo būdas
• Šimtaviečiai lėktuvai
• Bombonešis PZL 37
• Lėktuvu 17.074 mtr
• Dėmesio priešlėktuvinei apsaugai
• Lietuvos ir užsienių av. Kronika
• Spaudos apžvalga
• Profeleris
L I E T U V O S A U T O
• Mes pradedame
• „Lietuvos Sparnų“ žaibo anketa
• 18-tos Monte-Karlo lenktynės
• Liaudies automobilis
• Auto rekordai
• Klauskite – mes atsakysim
• Kronika


Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1938 Nr.12

• 1938 m. Tarptautinis aviacijos salonas
• Lakūnas – naikintojas pasakoja
• Naikintuvai stratosferoj
• Apie transatlantinį susisiekimą
• Civ. Lakūnų mokymas Vokietijoj
• Lenkijos aviacija
• Nelaimingi įvykiai aviacijoj
• Bangų antvėjis
• Naujoji „Rūta“
• Įdomus malūnsparnio modelis
• Patarimai jums
• Mums rašo
• Spaudos apžvalga
• Nauji italų naikintuvai
• Naujo tipo kovos lėktuvas
• Vickers „Wellesley“
• Dėmesio priešlėktuvinei apsaugai
• Ispanų karo pamokos
• Lakūnas, aprašęs savo mirtį
• Mūsų didžioji aviacinės spaudos talka
• Lietuvos ir užsienio av. Kronika
• Lakūno Knypkio kalėdinis nuotykis
L I E T U V O S A U T O
• Vidaus degimo variklio žvakė
• Automobilių greičio rekordas
• Naujanybės žiemai
• Anglijos automobiliai
• Klauskite – mes atsakysim
• Europai reikalingas platus autostradų tinklas
• Kronika


Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1939 Nr.1

• Nauji LAK metai
• Spaudos apžvalga
• 1939 m. prenumeruojančių "Lietuvos sparnus" sąrašas
• Didžioji aviacinės spaudos talka 1939 m.
• 3-oji Pabaltijo aero klubų konferencija
• Lakūnas - naikintojas pasakoja
• Išmokime sekti lėktuvus
• Lakūnas prieš šarvą
• Nuo kaimo modelistų ligi lakūnų
• Skraidantieji laivai
• Parašiutas lėktuvui
• 2000 km su 2000 kg bombų per 4 valandas
• 125 kilpos sklandytuvu
• Modelistams. Patarimai jums
• Apie priešlėktuvinę apsaugą
• Kronika. Lietuvoje ir užsienyje
• Profeleris
L I E T U V O S A U T O
• Reikalinga auto prekybos reforma
• Automobilistų rūpesčiai žiemą
• Monte - Carlo lenktynės
• Per pūgas ir lietų laimėti
• Kronika. Lietuvoje ir užsienyje

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1939 Nr.2

• Aeroklubai provincijoj
• Pabaltijo aviacijos varžybos
• Senas padangių vyras pasakoja
• Grumtynės ore
• Bombonešis atakuoja kambarij
• "Lietuvos Sparnų" 1939 m. talka
• Lėktuvui, cepelinui ar garlaiviui priklauso ateitis ?
• Pašalpos oro susisiekimui
• Jauniesiems. Ar atlikote savo pareigą priešlėktuvinei apsaugai ?
• Slėptuvės
• Vienmentis propeleris
• Modelistams. Sakalas-6
• Mums rašo
• Kronika. Lietuvoje ir užsienyje
• Profeleris
L I E T U V O S A U T O
• Klaidos, kurių neprivalome daryti
• Monte - Carlo lenktynės pasibaigė
• Auto žiemą
• Įrengimai autovežimių vairuotojų apmokymui
• Kaip dirba jūsų auto variklis žiemą ?
• Ką duotų auto prekybos reforma ?
• Klauskite - mes atsakysim
• Kronika. Lietuvoje ir užsienyje
• Motorų šildytuvas

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1939 Nr.3

• Bandymų išvakarėse
• Vienas padangių vyras pasakoja
• Miss J. Batten Kaune
• Orinis susisiekimas
• Liepsnodami cepelinai krinta. 1916 m. Londono puolimai iš oro
• Pėstininkai debesyse. Taip ruošiami kareiviai parašiutininkai
• Kova su rūku
• Oro amazonės
• Priešo lėktuvo bomba tyko tavęs ! Ar moki nuo jos apsiginti
• Trumpai apie priešlėktuvinę apsaugą
• Modelistams. Patarimai jums.
• Mums rašo
• Kronika. Lietuvoje ir užsienyje
• Profeleris
L I E T U V O S A U T O
• Auto susisiekimas - didelis veiksnys krašte
• Pažink savo motorą
• Pagėgių - Joniškio plentas
• Kaip dirba jūsų auto variklis žiemą ?
• Auto sunkvežimių savininkai kalba
• Dar apie Monte-Carlo lenktynes
• Auto vairuotojams
• Kronika. Lietuvoje ir užsienyje

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1939 Nr.4

• Jaunieji lakūnai
• Vienas padangių vyras pasakoja
• Orinis susisiekimas
• Mūsų talkos dalyviams
• Mažu lėktuvu per Afrikos džiungles. 25.000 kilometrų su 55 a. j. motoru
• Technikos naujienos
• Milijonai skrenda oru
• Su parašiutu stratosferoje
• Ar rūpiniesi priešlėktuvine apsauga ? Pasyvioji apsauga
• Trumpai apie priešlėktuvinę apsaugą
• Sklandytojams. Sklandymas 1940 m. pasaulinėj olimpiadoj
• Modelistams. Dvigubas variklis modeliui
• Pirmoji Lietuvoje oro skautų draugovė
• Kronika. Lietuvoje ir užsienyje
• 1938 m. aukojo Lietuvos Aero Klubui
• Profeleris
L I E T U V O S A U T O
• Lenktynės aplink Lietuvą
• Ir mašina kalta !..
• Tavo mašinos motoras netraukia...
• Jūsų autovežimis būtų puikus, jei jis kelyje nekeltų tokio triukšmo
• Auto technikos naujienos
• Auto transporto nuostolingumas
• Klauskite - mes atsakome
• Motorizacija Pabaltijo kraštuose
• Auto rekordai
• Kronika. Lietuvoje ir užsienyje

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1939 Nr.5

• Mūsų organizacija
• Jean Batten - mūsų viešnia
• 1919 m. lakūno istorija
• Orinis susisiekimas
• Oro abordažas
• Ar pasiruošęs sutikti pavojų iš oro ? Pasyvioji apsauga
• Trumpai apie priešlėktuvinę apsaugą
• Sklandytojams. Nugarinis velkamas skridimas sklandytuvu
• Kronika. Lietuvoje ir užsienyje
• Lietuvos Aero Klubo balansas 1939 m. sausio 1 dienai
• Profeleris
L I E T U V O S A U T O
• Kur mūsų šoferių kadrai ?
• Tarptautinė paroda Berlyne
• Dar apie auto prekybos reformą
• Truputis apie arklio jėgas
• Auto importas 1938 metais
• Klauskite - mes atsakysime
• Auto rekordai
• Didelis greitis ir benzinas
• Nelaimingiausi automobilio metai
• Kronika

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1939 Nr.6

• Bendra valia - vienas žygis
• Nida - vėjų žemė
• 1919 m. lakūno istorija
• Aviacinės spaudos talka pasibaigė
• Lakūnai-naikintojai suoluose
• 100.000 pilotų, 30.000 lėktuvų, 200 naujų aerodromų
• Howard Hughes vėl startuoja
• Pavojus jau čia ! Ar moki jį atremti ? Bombardavimas iš oro
• Patarimai modelistams
• Sklandytojams
• Profeleris
• Naujienos iš viso pasaulio
L I E T U V O S A U T O
• Mokykla auto vairuotojams
• Dabar kelias - pavojingas
• Mašinos stabdymas
• Amerika kovoja prieš greitį
• Apie elektros lempas
• Klauskite - mes atsakysime
• Autobusų eismas 1938 m.
• Kronika

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1939 Nr.7

• Visas jėgas sportinei aviacijai !
• 1919 m. lakūno istorija
• Suglauskime eiles
• Taip tvarkomas lėktuvų judėjimas
• Vyrai jūroj ir vyrai ore
• Oro skautų sąskrydis
• Oro kova
• Moterys oro atakos metu
• Tarptautiniai nuostatai skraidantiems aviomodeliams
• Naujienos iš viso pasaulio
L I E T U V O S A U T O
• Auto ūkiui nauji uždaviniai
• Auto motorų kuras
• Kaimo motorizacija
• Kokių autovežimių daugiausia ?
• Taupykime padangas
• Klauskite - mes atsakysime
• Greičiau važiuosi - vėliau atvyksi
• Kronika

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1939 Nr.8

• LAK skyriui Panevėžy įsisteigus
• Aerodromo fotografas
• Mes stovime užpakalyje ! Mes turime kitus pasivyti !
• Startas. (Laiškas sklandytojams iš Šveicarijos)
• Naujas pasaulinis greičio rekordas
• Anglai laukia oro priešų
• Pasyvioji apsauga - šarvas prieš stipriausią priešą. Matyk ir nebūk matomas !
• Spaudos apžvalga
• Patarimai modelistams
• Modelistai klausia
• Naujienos iš viso pasaulio
L I E T U V O S A U T O
• Automobilio kliūtys (1). Variklis staiga sustojo
• Automotorų kuras
• Aplink Lietuvą
• Auto technikos naujienos
• Klauskite - mes atsakysime
• Atsargiai su variklių dujom
• Apie pavojus autostradose
• Kronika

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1939 Nr.9

• Taip mums reiks kovoti. Pabaltijo aviacijos varžybos
• Vyras iš plieno (Leonardas Peseckas)
• Naujoji sklandymo mokykla. Ką sako sklandymo mokyklos organizatorius LAK A. Gysas
• 700 km/val !
• Bombonešių ataka
• Aerodromai Europoje ir Amerikoje
• Naujos rūšies benzino bakai
• Pavojaus lauk sugniaužta kumštimi ! Matyk ir nebūk matomas !
• Ar sutvarkei namų pastogę ?
• Aviacijos greičio istorija
• Naujienos iš viso pasaulio
L I E T U V O S A U T O
• Automobilio kliūtys (2). Variklis kaista
• Dinamo mašina ir akumuliatorius
• Kas gamina daugiausia autovežimių pasauly
• Klauskite - mes atsakysime
• Vieno kilometro lenktynės
• Ar žinote ?
• Kronika. Lietuvoje ir užsieniuose

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1939 Nr.10

• Lietuvos Karo Aviacijai
• 20 metų Karo Aviacijai
• Sunkiais keliais. Rašo Karo Aviacijos štabo viršininkas gen. št. plk. Rapšys
• Vyras iš plieno (Leonardas Peseckas)
• Oro keliu Kaunas - Palanga
• Pas lenkų sklandytojus
• Mirties skridimas
• Matyk ir nebūk matomas !
• Taip bus smogiama !
• Naujienos iš viso pasaulio
• Profeleris
L I E T U V O S A U T O
• Automobilio kliūtys (3). Variklis sunkiai arba visai neužsiveda
• Dinamo mašina ir akumuliatorius
• Klauskite - mes atsakysime
• "Mechaniška sąžinė" ir popierinis automobilis
• Kronika. Lietuvoje ir užsieniuose

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1939 Nr.11-12

• Aviacija - žmogaus mokykla
• Pirmasis pasaulinis aviacinės spaudos kongresas
• Vyras iš plieno (Leonardas Peseckas)
• Mūsų lakūnų paradai : Panevėžy, Kaune, Kaišedoryj, Saldutiškyj
• Mūsų priešlėktuvinė apsauga. Nauji įstatymai ir nauji keliai
• Patarimai modelistams
• Technikos naujienos
• Naujienos iš viso pasaulio
L I E T U V O S A U T O
• Automobilio kliūtys (4). Per daug suvartojama deg. medžiagos
• Senas šoferis pasakoja
• Klauskite - mes atsakysime
• Kronika

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1939 Nr.13

• Didžiosios sukaktuvės
• Mūsų sparnai dar stipresni. Pakrikštyti du nauji aero klubo lėktuvai
• Vyras iš plieno (Leonardas Peseckas)
• Mūsų modelistai Jamijarvi sąskridyj
• S.S.S.R. aviacija
• Parašiutas fronte
• Geltonieji pilotai. (Iš kapitono Lo-Ven-Hu dienoraščio)
• Pragaras debesyse
• Mūsų priešlėktuvinė apsauga
• Naujienos. Lietuvoje ir užsieniuose
• Siluetų albomas
L I E T U V O S A U T O
• Automobilio kliūtys (5). Bildesiai variklyje
• Ministerių šoferis
• Klauskite - mes atsakysime
• Kronika

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1939 Nr.14-15

• Varžybas pradedant
• Mūsų lakūnai amžinai kovoja
• Tarptautinis lakūnų sąskrydis
• Dabartinės oro kautynės
• Paskutinis skridimas
• Aš esu numuštas. Pasakoja Ispanijos karo dalyvis, vokiečių lakūnas naikintojas
• Jie atstovauja Lietuvą pirmose Baltijos aviacijos varžybose
• Vokietijos aviacija
• Sanitarinis transportas lėktuvais
• Sklandymo stovykla Zarasuose
• Provincijos modelistai klausia
• Naujienos. Lietuvoje ir užsieniuose
• Profeleris
L I E T U V O S A U T O
• Automobilio kliūtys (6). Variklis dirba netaisyklingai
• Auto keičia gyvenimo sąlygas
• 300 šoferių mokytojas
• Klauskite - mes atsakysime
• Motociklų lenktynės Kaunas - Marijampolė - Kaunas
• Katastrofos skaičiuose
• Kronika. Lietuvoje ir užsieniuose

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1939 Nr.16-17

• Kovą laimėjus
• Baltijos aviacijos varžybos. Didžiosios mūsų sportinės aviacijos dienos Kaune
• Padėka
• Mūsų darbo įvertinimas
• Minčių tikslumu !
• A. a. skl. Pranas Kvietkauskas
• Su "Šilkasparniu" aukštyn
• Oro riteriai !
• Cepelinai virš Londono
• Patrankomis ginkluoti naikintuvai
• Nuosavų sklandytuvų statyba
• Pirmas Lamanšo perskridimas
• Lėktuvų ženklai
• Kaip apsaugoti nuo dujų maistą ?
• Debesys uždengia miestą
• Naujienos iš viso pasaulio
L I E T U V O S A U T O
• Automobilio kliūtys (7). Svarbiausios šassi kliūtys
• Padangų priežiūra
• Kronika

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1939 Nr.18-19

• Naujienos. Lietuvoje ir užsieniuose
• Europa iš oro
• Naujasis žmogus
• Seno lakūno istorijos (Simo Stanaičio atsiminimai)
• Dangaus rašytojai
• Šiandieninių lėktuvų vairavimas
• Apie buvusią Lenkijos aviaciją
• Didžiosios aviacijos grumtynės
• Specialūs vokiečių bombonešiai
• Su paštu debesų vieškeliais
• Karvelis skraido vanagu. Pas atkaklųjį sklandytuvų konstruktorių
• Lėktuvas kovoje su karo laivu
• Sklandymas 1939 metais
• Modelistams. Naujas trimenčio propelerio gaminimo būdas
• Aviacijos technika
• Nauji lėktuvai

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1939 Nr.20

• Naujienos. Lietuvoje ir užsieniuose
• Nauji uždaviniai
• Seno lakūno istorijos (Simo Stanaičio atsiminimai)
• Vokiečių naikintuvai
• Šiandieninių lėktuvų vairavimas
• Aviacija vakarų fronte
• Anglų bombonešiai
• Modlinas raganų katile
• Buvusios lenkų aviacijos technika
• Anglų priešlėktuvinė brigada
• Profeleris
L I E T U V O S A U T O
• Autovežimio aušinimo priežiūra
• Automobilio kliūtys (8). Apie kliūtis elektros įrengime
• Auto technikos naujienos
• Klauskite - mes atsakysime
• Kronika

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1939 Nr.21

• Naujienos. Lietuvoje ir užsieniuose
• Šimtai lėktuvų puola Angliją
• 1940 m. prenumeruojančių LIETUVOS SPARNUS sąrašas
• Tik kovoj - ateitis
• Vyras prieš vyrą !
• Šiandieninių lėktuvų vairavimas
• Mirtis erdvėje. Dabartinio oro karo epizodai
• Smūgis į geležinkelio centralę M.
• Didžiausias pasaulio aerodromas
• Ar Anglija nepažeidžiama ?
• Rudens ūkana
• Mūsų jaunimas veržiasi erdvėn
• Būsiu lakūnas !
• Aviacijos enciklopedija
• Profeleris
L I E T U V O S A U T O
• Susirūpinkim akumuliatorium
• Automobilio kliūtys (9). Apie kliūtis elektros įrengime
• Auto judėjimo reikalai Lietuvoje
• Šoferio užrašų knygutė
• Kronika
• Apie Vilniaus miesto susisiekimą

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1939 Nr.22

• Staugia geležinis vilkas
• Skridimas į Vilnių
• Šiandieninių lėktuvų vairavimas
• Dėl pagrindinių oreivybės terminų
• Kova viršum jūros ir žemės
• Su parašiutu iš 10.000 metrų
• Požeminio aerodromo puolimas
• Visi didžiojon LIETUVOS SPARNŲ 1940 m. talkon
• Dvikova su Mussoliniu
• Nematomi lėktuvai
• Pirmyn, eskadrile ! Viena fronto lakūnų istorija
• Estijos orinis susisiekimas
• Technikos naujienos
• Naujienos. Lietuvoje ir užsieniuose
• Profeleris
L I E T U V O S A U T O
• Kai šviesos apgauna
• Kelionė į pragarą
• Sutvarkykim savo šviesas
• Pirmas leidimas valdyti automobilį
• Taupiai naudokime kurą
• Auto naujienos
• Kronika

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1939 Nr.23

• Naujienos. Lietuvoje ir užsieniuose
• Aviacija pasauliniame kare
• Žygis per rūką. Mūsų oro linijos pirmuosius darbo metus minint
• Jaunuomenė kalba apie savąją aviaciją
• Pirmyn, eskadrile ! Viena fronto lakūnų istorija
• Lakūnai 3000 km. fronte
• Visi Lietuvos Sparnų talkon !
• Arktikos kovotojai
• Technikos naujienos
• Aviacija, kuri visus domina
• Viršum Nemuno slėnių. Iš šių metų vasaros atsiminimų
• Bombardavimas anksti rytą
• Lakūno fizinis lavinimasis
• Profeleris
L I E T U V O S A U T O
• Automobilio kliūtys (10). Apie kliūtis elektros įrengime
• Šoferis fronte. Kalba karo šoferis, dalyvavęs lenkų - vokiečių kare
• Vairuotojo užrašų knygutė
• Pirmas sovietų sportinis automobilis
• Klauskite - mes atsakysime
• Greitis ir kuro sunaudojimas

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1939 Nr.24

• Lakūnai iš Šiaurės
• Mechanikų tėvas (B. Požėra pasakoja savo atsiminimus)
• Pirmyn, eskadrile ! Viena fronto lakūnų istorija
• Pirmoji oro kova
• Senovės bombonešiai
• Apie suomių - rusų karą
• Naujienos
• Profeleris
L I E T U V O S A U T O
• Sovietų auto pramonė
• Ar esame taupūs ?
• Kas klausia - neklysta !
• Šoferių nuotykiai šventėse
• Vairuotojo užrašų knygutė
• 1939 m. "Lietuvos Sparnų" turinys


Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1940 Nr.1

• Sportinė aviacija 1940 m.
• Oro kariuomenė pirmoje linijoje
• "Lietuvos Sparnų" talkininkams
• Anglų lakūnai puola
• Oreivybės rekordai
• Kas naujo Suomijoj ? Karo Šiaurėje apžvalga
• Gyvybė ant plauko
• Pirmyn, eskadrile ! Viena fronto lakūnų istorija
• Spaudoje pasidairius
• Didieji Fokkerio planai
• Ar galima sklandyt žiemos metu ?
• Lėktuvas stratosferoj
• Kaip staiga lėktuvu pakilti
• Naujienos. Lietuvoje ir užsieniuose
• Profeleris
L i e t u v o s AUTO
• Autovežimis rezerve
• Šiaurėje karas
• Žiemą prie vairo
• Autovežimių ir gyventojų santykis
• Variklį plauti ar ne ?
• Trumpai
• Rotacinis Sklenaro variklis
• Klauskite - mes atsakysime
• Technikos naujienos

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1940 Nr.2

• Sparnuota žmonija
• Aero Klubas 1940 m.
• Kareiviai debesyse
• Karas ore. Aviacija šėlsta prieš laivyną
• Nakties skridimas
• Oru per vandenyną
• Oro minos
• Pirmyn, eskadrile ! Viena fronto lakūnų istorija
• Keleivinis lėktuvas visuotiniame kare
• Mūsų jauniesiems
• Lėktuvas stratosferoj
• Sportinės aviacijos gyvenimas
• Naujienos
• Profeleris
L i e t u v o s AUTO
• Kiek oro reikia padangoms ?
• Ir stabdžiai sensta !
• Važiavimo mokykla kiekvienam
• Vairuotojų užrašų knygutė
• Vaikai - automobilių priešai
• Žiemos įsakymai automobilistui
• Krypties rodyklių užtemdymas
• Klauskite - mes atsakysime
• Auto tarnautojai kalba apie save

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1940 Nr.3

• Naujienos. Pas mus ir svetur
• Žaibai viršum Žemaitijos. Iš mūsų susisiekimo lėktuvo kabinos
• Skridimui įsakymas paruoštas ! (Reportažas iš Vakarų fronto)
• Suomijos ir Švedijos Oro pajėgos
• Pirmyn, eskadrile ! Viena fronto lakūnų istorija
• Nuostabioji aviacija
• Pažvelkime į paslaptis
• Aš esu lakūnas ir už tai dėkingas Aero Klubui
• Lėktuvas stratosferoj
• Profeleris
L i e t u v o s AUTO
• Šarvuočių garbės žygis
• Taupykime benziną
• Ką žinai apie benzino taupytoją ?
• Mūsų auto ūkio įdomūs skaičiai
• Kai įvyksta katastrofa...
• Trumpai
• Klauskite - mes atsakysime
• Kai motoras užšąla

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1940 Nr.4

• Naujienos. Pas mus ir svetur
• Mes turime likti Pabaltijo sklandymo meisteriais
• Aviacijai skriauda !
• Giltinė vejasi mus !
• Tokarevo eskadrilė. Reportažas apie rusų lakūnus, veikiančius Suomijos fronte
• Kapitalistinis Europos bankrotas ?
• Modelistams. "Aras-8"
• Būsimųjų lakūnų veikla
• Radio kompasas
• Pirmyn, eskadrile ! Viena fronto lakūnų istorija
• Profeleris
L i e t u v o s AUTO
• Karas su nafta ir karas dėl naftos
• Laiškas iš Vilniaus. Apie sostinės eismą
• "Lietuvos Sparnai" pas šarvuotininkus
• Kraujas ir randai. Iš senų šoferių gyvenimo
• Klauskite - mes atsakysime
• Ar galima tepalą pakartotinai naudoti ?
• Trumpai

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1940 Nr.5

• Naujienos. Pas mus ir svetur
• Grumtynės viršum magistralės
• Nauji lėktuvai frontui
• Naktį be benzino
• Modelistams. LAK modelizmo komiteto 1940 m. veikimo planas
• Modelis, kuris reikia statyti tik 2 val.
• Technikos naujienos
• Pirmyn, eskadrile! Viena fronto lakūnų istorija
• Lietuvos Aero Klubo balansas
• LAK 1939 metų sąmatos vykdymas
L i e t u v o s AUTO
• Elektromobilis
• Nematomi pavojai šoferiui
• Keliaujančio reporterio užrašai
• Eismo tvarkymas gatvėse
• Klauskite - mes atsakysime

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1940 Nr.6

• Naujienos. Pas mus ir svetur
• LAK visuotinas susirinkimas
• A. a. Antanas Mačiuika
• Įžymiajam oreiviui mirus
• Aviacijos kovos Arktikoje
• Panevėžio Aero Klubui vieneri metai
• Medžioklė kaminų viršūnėmis
• Laimė nusišypsojo. Garsaus vokiečių sklandytojo G. Espenlaub'o nuotykis
• Pirmyn, eskadrile! Viena fronto lakūnų istorija
• Lėktuvai. Apie "Wellingtoną"
L i e t u v o s AUTO
• Aliuminijus. Jauniausiojo metalo istorija
• Kaip įmontuoti termostatą ir termometrą ?
• Įvairios istorijos
• Naujienos

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1940 Nr.7

• Naujienos. Pas mus ir svetur
• Visų mūsų pajėgos - mūsų sparnų stiprybei !
• Mūsų lakūnai pasakoja. Kovo 19 d. įsakymas
• Bombonešiai turi žodį
• Ieškome priešo. Iš žvalgybos eskadrilės dienoraščio
• Taip, kaip skraidysime rytoj - jau pradedame šiandien
• Būsimiems lakūnams ! Lavinamasis sklandytuvo modelis
• Mano rekordinis skridimas
• Aviacijos kovos Arktikoje
• Kas svaidys mirtį Europoje ?
L i e t u v o s AUTO
• Garomobilio problema
• Autostrada Kaunas - Vilnius
• Lietus kaltas !
• Žvakė - motoro kontrolius
• Jei automobilius barška ...
• Kai pamirštama pakeisti tepalas ...
• Motoras turi būti švarus - tai svarbiausia!
• Klauskite - mes atsakysime

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1940 Nr.8

• Naujienos. Pas mus ir svetur
• Sportinę aviaciją "betvarkant"
• Mūsų lakūnai pasakoja. Su "Meteoru" per žaibus
• Pragaras šiaurėje
• Per rūką į mirt į! Bombonešio lakūnų pergyvenimai
• Aviacijos kovos Arktikoje
• Karas
• Didžiuliai aviomodelistų kursai
• Keičiamo žingsnio propeleris modeliui
• Kariai aviomodelistai
• Profeleris
L i e t u v o s AUTO
• Kovos vežimų istorija
• Mano gyvenimas. Rašo lenktynininkas meisteris R. Carraciola
• Dūmtraukis netraukia !
• Važiavimo greitumo apribojimas pas mus ir svetur
• Klauskite - mes atsakysime

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1940 Nr.9

• Naujienos. Pas mus ir svetur
• Naujieji uždaviniai
• Mūsų lakūnai pasakoja. Su "Meteoru" per žaibus
• Lėktuvų kalvė po žeme. Laiškas iš Prancūzijos
• Stukos užčiaupia radio stotį
• Oro pajėgų vertinimas
• Naujas vokiečių naikintuvas T.W. 198
• Lakūnų grumtynės
• Greitieji "Miles Master"
• Apie gumos variklį
• Trumpai
• Naujienos
• Profeleris
L i e t u v o s AUTO
• Šrapnelis nuėmė skalpą. Seno šoferio nuotykiai
• Mano gyvenimas. Rašo lenktynininkas meisteris R. Carraciola
• Purvas, viela ir tamsa
• Klauskite - mes atsakysime
• Sunkiausi prancūzų tankai

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1940 Nr.10

• Naujienos. Pas mus ir svetur
• Visuomenė teikia mums energijos
• Kariuomenės dalių ataka lėktuvais
• Saulėto darbo diena. Nusisekusi pirmoji šių metų LAK aviacijos šventė Panevėžyje
• Lietuvos Aero Klubas skelbia konkursą dviviečiui lėktuvui sukonstruoti
• Skridimas dideliuose aukščiuose
• Didžiojo karo lakūno mirtis
• Viršum išlaisvintos žemės. Oro kelionės Kaunas - Vilnius įspūdžiai
• Bombonešiams reikia palydovų
• Prieštankiniai lėktuvai
L i e t u v o s AUTO
• Sutvarkykime automobilinės technikos pavadinimus
• Kai kas apie motorus
• Mano gyvenimas. Rašo lenktynininkas meisteris R. Carraciola
• Trumpai

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1940 Nr.11

• Naujienos. Pas mus ir svetur
• Modelizmas mokykliniam jaunimui
• Lakūnas - ne sau
• Istorinis skridimas į Vilnių. Lakūnas-sklandytojas Steikūnas pirmas atliko sklandytuvu oro kelionę į Vilnių
• Skridimas dideliuose aukščiuose
• LAK teoriniai aviacijos kursai baigti
• Aerodromo X sunaikinimas. Pasakoja vokiečių lakūnas, šių dienų karo dalyvis
• Su 25000 aviacijos draugų. Aviacijos diena Virbalyje - naujas žiedas LAK laimėjimų grandyje
• "Aušros" aviacijos būrelio veikla
• LAK modelizmo instruktorių kursai mokytojams
• Trumpai
• Profeleris
L i e t u v o s AUTO
• Automobilių šviesų temdymas
• Kai kas apie motorus
• Mano gyvenimas. Rašo lenktynininkas meisteris R. Carraciola
• Užpakalinė šviesa mirkčioja
• Kai užmirštamas pakeisti tepalas ...


Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1940 Nr.12

• Naujienos. Pas mus ir svetur
• Lietuvos Aero Klubo sveikinimas Respublikos Prezidentui Justui Paleckiui
• Žengiame su Naująja Lietuva
• Sportinė aviacija
• Aviacija kare
• Iš lakūno dienoraščio
• A. a. pilotas Vincas Šalaviejus
• Latvių sklandytojas A. Vilks atsklendė iš Rygos į Kauną
• Aklas skridimas
• Aviacijos variklių kuras
• Panevėžio aviomodelistai
L i e t u v o s AUTO
• Prietarai ir nesąmonės. Iš automobilisto praktikos
• Ar reikia jį parduot ?
• Mano gyvenimas. Rašo lenktynininkas meisteris R. Carraciola
• Automobilistų tipai
• Trumpai

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1940 Nr.13

• Naujienos. Pas mus ir svetur
• Lietuva - Socialistinė Tarybų Respublika. Istoriniai Liaudies Seimo nutarimai
• Kilkime naujais sparnais
• Tėvynės milžinai
• Erdvė - gabiems liaudies sūnums. Karo Aviacijos viršininkas apie civilinę aviaciją
• Ukdykime sparnuotą liaudį ! Pasikalbėjimas su LAK tvarkytoju gen. št. plk. ltn. Jankausku
• Keli skaičiai apie lėktuvnešius
• Minutė pas sovietų arus
• Aviacija kare
• Smigimo bombonešiai
• Amerikos aviacijos pramonė
• Skutamasis skridimas
• Važiuoklės su priešakiniu ratu
• Profeleris
L i e t u v o s AUTO
• Tankai seniau ir dabar
• Jų signalai džiūgauja. Valandėlė pas šoferius
• Netvarkoje laisvas bėgis
• Mano gyvenimas. Rašo lenktynininkas meisteris R. Carraciola
• Tiksliai nustatytas karbiuratorius
• Naujas italų lenktynių automobilis
• Trumpai

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1940 Nr.14

• Naujienos. Pas mus ir svetur
• Lietuva - SSSR tautų šeimos narys
• Liaudies aviaciją kuriant
• Sakalų lizdas
• Parašiuto egzaminas. J. Ivanovas parašiutų bandytojas
• Parašiutinis sportas ir pasitaikančių sužalojimų išvengimo galimybės
• Lietuvos modelistai, sklandytojai, lakūnai ! SSSR - aviacijos šalis. Mokinkimės ir sekime ją!
• Oro sportas Sovietų S-goj
• Iš lakūno dienoraščio
• Skutamasis skridimas
• Sklandymas dideliuose aukščiuose
L i e t u v o s AUTO
• Mūsų motorizacijos reikalai
• Trumpai
• Sovietų motoro pavilijonas
• Mano gyvenimas. Rašo lenktynininkas meisteris R. Carraciola
• Trumpai

Atsisiųsti iš epaveldas.lt

1940 Nr.15

• Tegyvuoja sparnuota SSSR
• Raudonojo aro laivyno šventė Kauno aerodrome
• Stalino sakalai
• Liaudies mokytojai - aviacijos idėjų skleidėjai
• Raudonieji sparnai
• Iš lakūno dienoraščio
• Sklandymas dideliuose aukščiuose
• Aerodromas kalnuose
• Hidromodeliai
• Skyrius automobilistams


Atsisiųsti iš epaveldas.lt
Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis