Juozas Vaičius
Karo lakūnas, aviacijos majoras
1906 - 1969


Juozas VAIČIUS gimė 1906 m. sausio 25 d. Milvydžių k., Ylakių vlsč., Mažeikių aps.

1925 m. baigęs Telšių gimnaziją įstojo į Karo mokyklą.

1927 m. rugpjūčio 7 d. baigė Karo mokyklos IX laidą, pakeltas į leitenantus ir paskirtas į 3-iąjį artilerijos pulką.

1929 m. liepos 14 d. baigė 4 mėn. aukštuosius artilerijos karininkų kursus.

1930 m. kovo 5 d. įstojo į Aukštųjų DLK Vytauto kursų Aviacijos skyrių.

1930 m. birželio 23 d. savarankiškai išskrido lėktuvu ANBO-II.

1932 m. gegužės 14 d. baigęs Aukštųjų Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyriaus III laidą, paskirtas į 2-ąją (žvalgybos) eskadrilę. Tais pačiais metais perkeltas į Karo aviacijos mokyklą. Joje ėjo skraidymų instruktoriaus, puskarininkių mechanikų klasės vedėjo, mokomosios grupės technikos karininko ir kitas pareigas.

1933 m. jam suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1934 m. lapkričio 23 d. suteiktas kapitono laipsnis.

1938 m. paskirtas 7-osios (naikintuvų) eskadrilės vadu, pakeltas į majorus.

1939 m. buvo komandiruotas į Prancūziją priimti Lietuvai pagamintus lėktuvus Morane Saulnier MS 406. Bandė suremontuotą „Lituanica II“. Skraidė bandomu brig. gen. A. Gustaičio konstrukcijos lėktuvu ANBO-VIII.

1940 m. sausio 20 d. paskirtas 5-osios (naikintuvų) eskadrilės vadu.

Iki 1941 06 15 Juozo Vaičiaus skraidymų stažas Karo aviacijoje buvo 1357 val. 40 min.

1940 m. liepos 2 d., pačiam prašant, išleistas į atsargą, dirbo Kauno universiteto klinikose.

1944 m. pasitraukė į Vakarus, gyveno karo pabėgėlių stovykloje Kemptene, Vakarų Vokietijoje.

1949 m. išvyko į JAV, apsigyveno Cicere, Ilinojaus valstijoje.

1960 m. persikėlė gyventi į Santa Moniką, Kalifornijoje.

Mirė 1969 m. sausio 15 d. Palaidotas Los Andžele, Kulver Sičio Šv. Kryžiaus kapinėse.


Žmona Marcijona (Marcelė) Aleksandravičiūtė (1906-2003), sūnus Kęstutis.


Apdovanojimai:
DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinas,
Lietuvos nepriklausomybės medalis,
Garbės ženklas „Plieno Sparnai“ (1938 12 30).


Šaltiniai:
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis