Bronius VaivadaKaro lakūnas, aviacijos majoras
1900-1946


Bronius VAIVADA gimė 1900 m. gegužės 29 d. Žadeikių k., Vabalninko vlsč., Biržų aps. Tėvai: Mykolas Vaivada ir Elžbieta Klypaitė.

Mokėsi Kupreliškyje, vėliau – Biržų gimnazijoje.

1923 m. baigė Karo mokyklos V laidą, paskirtas į Karo aviaciją, įgijo oro žvalgo specialybę. Tarnavo 2-ojoje oro eskadrilėje ir dirbo meteorologijos stotyje. Laisvu nuo tarnybos laiku mokėsi S. Daukanto mokytojų seminarijoje. Parašė pirmą lietuvišką meteorologijos vadovėlį „Aeronautinė meteorologija“ (1931 m.). Vadovybė įvertino kpt. B. Vaivados sugebėjimus ir pasiuntė studijuoti į Prancūziją.

1936 m. baigė Strasburgo universitetą, įgijo geofizikos inžinieriaus diplomą. Po studijų paskirtas Karo aviacijos Meteorologijos tarnybos viršininku, jam suteiktas majoro laipsnis. Skraidymo pratimus atlikdavo 2-ojoje (žvalgybos) eskadrilėje. Dėstė meteorologiją Karo aviacijos mokykloje.

Iki 1940 06 15 Bronius Vaivada Karo aviacijoje buvo skraidęs 394 val. 35 min.

1940 m. sovietams okupavus Lietuvą, likviduojant Karo aviaciją išleistas į atsargą.

1941 - 1944 m. Utenos gimnazijoje dirbo matematikos mokytoju. Prasidėjus lietuvių tautiniam pasipriešinimui nacių okupacijai, 1942 m. viduryje įsteigė nelegalios karinės-politinės organizacijos „Kęstutis“ padalinį ir vadovavo štabui. Pagrindinis organizacijos tikslas – atkurti Lietuvos nepriklausomybę jos etnografinėse ribose, kaupti ginklus kovai su artėjančia sovietų okupacija. Grįžus sovietams, B. Vaivada su šeima persikėlė į Panevėžį ir dirbo mokytoju seminarijoje.

1945 m. birželio 7 d. areštuotas, bandė bėgti (iššoko iš saugumo pastato pro langą), tačiau buvo pagautas ir nugabentas į Lukiškių kalėjimą. Karinio tribunolo nuteistas mirties bausme.

Sušaudytas 1946 m. birželio 7 d. Vilniuje. Palaikai užkasti Tuskulėnuose.


Žmona: Vanda Baltušytė (g. 1910 m. gruodžio 20 d. Buivėnuose, Rokiškio r. m. 1998 m. birželio 25 d. Panevėžyje) Su Broniumi Vaivada susituokė 1932 m. birželio 29 d. Pandėlio bažnyčioje. Duktė: Sigutė Marija Vaivadaitė - Ramanauskienė.


Apdovanojimai:
DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinas,
Lietuvos nepriklausomybės medalis,
Garbės ženklas „Plieno Sparnai“ (1939 09 07).


Šaltiniai:
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.
Svetainės administracijos surinkta informacija.

• • • • • • • • • • • •Bronius Vaivada „Aeronautinė meteorologija“ PLAČIAU


• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •


DOKUMENTAI, FOTOGRAFIJOS

Broniaus Vaivados krikšto metrika
(Kupreliškio RKB gimimo metrikų knyga 1894 - 1910 m.)
Broniaus Vaivados žmonos Vandos Baltušytės krikšto metrika
(Pandėlio RKB gimimo metrikų knyga 1902 - 1911 m.)
Broniaus Vaivados ir Vandos Baltušytės santuoka 1932 m.
(Pandėlio RKB santuokos metrikų knyga 1927 - 1940 m.)
Broniaus Vaivados vizitinė kortelė
(Pijaus Poškaus kolekcija)
Karo lakūnas Bronius Vaivada apie 1924 m.
(Biržų krašto muziejus „Sėla“)
Grupė aviacijos leitenantų 1923 m. B.Vaivada sėdi pirmas iš dešinės.
(Lietuvos aviacijos muziejus)
Bronius Vaivada
(Panevėžio aps. G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibl. V.Vaivadienės rankraščių fondas)
2-os oro eskadrilės lakūnai prie lėktuvo SVA-10. B.Vaivada - pirmas iš dešinės, 1926 m.
(Lietuvos aviacijos muziejus)
2-os eskadrilės lakūnai prie žvalgybinio lėktuvo SVA-10 Kauno aerodrome 1926 m.
Stovi iš kairės: V.Milevičius, J.Kopukovas, M.Mačiokas, K.Martinkus, J.Paliejus, esk. vadas V.Šenbergas, V.Švitrys, J.Adomaitis, M.Mažonas, B.Vaivada ir J.Liutkus (viršuje dešinėje).
(Lietuvos aviacijos muziejus)
1-osios oro eskadrilės lakūnai 1924 m.
Iš kairės: X, esk. vadas vyr.ltn. E.Kraucevičius, vyr.ltn. L.Peseckas, ltn. Č.Januškevičius, ltn. B.Vaivada, ltn. A.Gavelis; bei lėktuvai: Albatros C.XV, DFW C.V, du Halb. CL.IV, Martinsyde F-4 „Buzzard”, Fokker D.VII, Dobi-II. Kauno aerodromas.
(Lietuvos aviacijos muziejus)
2-os esk. lakūnai ir personalas prie lėktuvo SVA-10.
Bronius Vaivada pirmas iš dešinės priekyje.

(Lietuvos aviacijos muziejus)
Prie lėktuvo su asmeniniu Jono Mikėno ženklu pozuoja iš kairės: neatpažintas mechanikas, Jonas Mikėnas, Bronius Vaivada 1926 m.
(Lietuvos aviacijos muziejus)
2-os oro eskadrilės lakūnai J.Mikėno išleistuvių į 1-ąją oro eskadrilę proga prie jo SVA-10. Iš kairės: V.Jablonskis, A.Vedeika, J.Mikėnas, J.Tumavičius, A.Mačiuika, B.Vaivada, J.Adomaitis.
(Lietuvos aviacijos muziejus)
Aviacijos 3-oji eskadrilė 1927 m. B.Vaivada sėdi ant motociklo pirmas iš dešinės.
(Lietuvos aviacijos muziejus)
Pas Stašaičius apie 1930 m. apsilankę 3-čiosios eskadrilės pilotai ir žvalgai. Iš kairės: Jeronimas Garolis, Ignas Šešplaukis, Elzbieta Stašaitienė, Jonas Špokevičius, Balys Svilas, Antanas Motuzas, Antanas Stašaitis, Antanas Ulpa, Bronius Vaivada, x, Šulcas, Vladas Morkus, Vladas Lisauskas. Priekyje - Laimutė ir Danutė Stašaitytės.
(3-ios eskadrilės raštininko Vlado Macijausko giminės archyvas)
Broniaus Vaivados ir Vandos Baltušytės vestuvės 1932 m. birželio 29 d.
(Lietuvos aviacijos muziejus)
Bronius ir Vanda Vaivados Strasbūre 1933 m.
(Panevėžio aps. G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibl. V.Vaivadienės rankraščių fondas)
• • • • • • • • • • • •Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis