Šulga Juozas
1894-?


Juozas ŠULGA gimė 1894 08 19 Laumakės k., Tverečiaus vls., Švenčionių aps.

Baigė Vidžių m-los 4 klases ir dvimetę prekybos m-lą. Mobilizuotas į Rusijos kariuomenę.

1916 01 16 baigė Maskvos praporščikų m-lą, tarnavo 186 batalione, 159 pulke, ėjo kuopos, bataliono vado pareigas. Dalyvavo I pasauk karo kovose prie Daugpilio, Rumunijos fronte. Tarnybą baigė štabskapitonu.

1917 05 25 - 29 I lietuvių karių suvažiavimo Petrograde mandatinės komisijos narys.

1917 12 - 1918 04 po bolševikų perversmo tarnavo atsk. Vitebsko lietuvių batalione.

1918 12 16 grįžęs į Lietuvą savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 1 pėst. pulką.

1919 02 20 perkeltas į 2 pėst. pulką.

1919 03 17 paskirtas eiti Šeduvos karo komendanto pareigas.

1919 10 01 perkeltas į Panevėžio batalioną.

1919 11 30 suteiktas pėst. majoro laipsnis.

1919 05 - 11 25 dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais.

1919 12 05 - 1920 01 02
– su bermontininkais.

1920 09 10 - 12 04 – su lenkais.

1920 08 09 perkeltas į 9 pėst. pulką kuopos vadu.

1922 10 13
baigė Aukštuosius karininkų kursus (II laida).

1923 12 20
paskirtas 1 bataliono vadu.

1926 01 01
perkeltas į III karo apygardos štabą.

1926 09 13 – į Karo aviaciją.

Nuo 1927 01 15 tarnavo Kariuomenės intendantūroje ypatingųjų reikalų karininku.

1928 išlaikė KAM nustatytus lietuvių k., Lietuvos istorijos ir geografijos egzaminus.

1932 12 10 pačiam prašant paleistas į administracijos (A) karininkų atsargą. Gyveno Kaune, dirbo buhalteriu įvairiose bendrovėse.

Žmona – Ona Martinaitytė (susituokė 1922).Apdovanotas:
Savanorių (1931),
Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais;
Rusijos kariuomenėje – Šv. Stanislavo 3 laipsnio
Šv. Anos 3 laipsnio ordinais.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis