Čepaitis JuozasAviacijos jaun. leitenantas.
1918 - ?


1918 03 11 Mielaičių k., Joniškio vls., Šiaulių aps. gimė Čepaitis Juozas.

1932 baigė Šiaulių g-ją,

1937 - Aukštesn. technikos mokyklos Mechanikos skyrių.

1937 07 07 priimtas į Karo mokyklą.

1938 09 27 ją baigęs (XIII asp. laid.) ats. jaun. leitenanto laipsniu paleistas į aviacijos specialybės karininkų atsargą. Dirbo karo aviacijos dirbtuvėse Kaune civiliu tarnautoju.

1939 04 29 su Krašto apsaugos ministerijos stipendija pasiųstas į Vokietiją studijuoti lėktuvų statybą aukštojoje technikos mokykloje Berlyne, bet prasidėjus II pasauliniam karui grąžintas į Lietuvą.

1940 09 01 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą stipendija nutraukta.

1940 08 24 priimtas į karo tarnybą, paskirtas į karo aviaciją 9 eskadrilės būrio vadu.

1941 01 01 likviduojant Lietuvos kariuomenę paleistas į atsargą.

1941-44 studijavo VDU Technikos f-te. Po karo gyveno Lietuvoje.Literatūra:
"Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953" II tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis